Corpos de secundaria

Oposicións Corpos de Secundaria 2020 (celebraranse no 2021)

Ligazón á páxina web de inscrición nas oposicións

IMPORTANTE!
 • Protocolo COVID. Ligazón
 • Modificación da convocatoria de oposicións (DOG 16 de marzo de 2021). Ligazón
 • Suprímese a obriga de participar no procedemento selectivo para permanecer en listas.
 • Suprímese a presentación, co cal as prazas se repartirán por tribunal tendo en conta o número de persoas presentadas á primeira parte da primeira proba.
 • As datas para a realización desta primeira parte da primeira proba pasan a ser 5, segundo a especialidade e o tribunal no que participes, no lugar dunha: 19, 20, 23 24 e 25 de xuño.
 • Fixase unha data para o persoal que non puidera realizar a primeira proba nas datas marcadas polo tribunal debido a maternidade ou por estaren cumprindo unha medida de illamento ou corentena por ser persoa infectada por COVID-19 ou contacto estreito: o 10 de xullo.
 • Aclaracións da Consellaría sobre a lexislación de referencia nas oposicións Ligazón
 • Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de formación profesional. Ligazón
 • Recorda que as oposicións serán en xuño do 2021, pero os requisitos debes cumprilos o 19 de xuño de 2020, excepto nas especialidades en que se ampliaron as prazas, nas que a data será o 15 de febreiro.
 • Podes ver as prazas e especialidades que se convocan na orde do DOG, publicada o 13 de marzo de 2020.

Convocatoria das prazas ampliadas no corpo de FP. Ligazón

Aprobados no DOG

Ligazón
Prazo: até o 20 de setembro

Tribunais definitivos

Ligazón

Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores. 

Ligazón

Modificación. Ligazón
Modificación / Corrección. Ligazón

Distribución persoas aspirantes por tribunal. 

Ligazón

Tribunais no DOG

Ligazón

Listaxe definitiva de admitidas e excluídas

Admitidas. Ligazón

Excluídas. Ligazón

Composición dos tribunais da proba de acreditación do galego e castelán

Galego. Ligazón
Castelán. Ligazón 

Tribunais

Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)

Admitidas e excluídas

Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas 

Listaxe provisional de persoas admitidas secundaria

Listaxe provisional de persoas excluídas secundaria

Como reclamar. Ligazón

Videotitorial da inscrición

Convocatoria

Ligazón da orde no DOG

Modificación da orde de convocatoria: ligazón ao DOG do venres 7 de agosto

Ampliación de prazas no corpo de FP. Ligazón á convocatoria

Negociación da Convocatoria.

Ligazón co borrador da convocatoria.

Ligazón á nova da mesa sectorial.

Sorteo da letra.

Letra que establece a orde de actuación nos procesos da oposición: S

Oferta pública de emprego.

DECRETO 164/2019, do 12 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público. Ligazón

Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de formación profesional. Ligazón

Negociación da oferta pública de emprego.

PROXECTO De Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público. Ligazón

CIG Informa do proxecto da OPE


Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

 • Oposicións Corpos de Secundaria 2019

  Aptas fase de prácticas.

  Orden EFP/716/2020, de 22 de xullo, pola que se nomean funcionarias de carreira aos seleccionados nos procedementos selectivos, convocados pola Orde de 21 de febreiro de 2019. Ligazón

  ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos. ligazón

  Pequena corrección da orde de aptas: ligazón

  Convocatoria.

  ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

  Distribución de aspirantes por tribunais

  Resolución. Ligazón

  Distribución de aspirantes de Secundaria, FP, EOI e profesorado de música e artes escénicas. Ligazón.

  Datas.

  Datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación (acto de presentación de todos os tribunais realizarase o 22 de xuño ás 9:00 horas) das persoas aspirantes e a primeira proba. Ligazón

  Corrección de erros do enderezo do instituto onde se van celebrar as probas de Tecnoloxía. Ligazón

  Corrección de erros no día de actuación de Linguaxe Musical. Ligazón

  Proba de acreditación de castelán: 7 de xuño ás 17.00 horas no IES As Fontiñas (Santiago).

  Proba de acreditación de galego: 7 de xuño ás 18.00 horas no IES As Fontiñas (Santiago).

  Comezo oposicións: presentación obrigatoria o 22 de xuño de 2019 ás 9.00 horas.

  Tribunais Completos.

  Resolución do 28 de maio de 2019: Composición dos tribunais (DOG)

  Corrección de erros dos tribunais (publicación dos tribunais que faltaban). DOG 7 de xuño de 2019. Ligazón

  Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega

  Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelán

  Por erro da Consellaría os seguintes corpos non apareceron no DOG.

  Composición dos tribunais de Profesores técnicos de formación profesional (591)

  Composición dos tribunais de Profesores de escolas oficiais de idiomas (592)

  Composición dos tribunais de Profesores de música e artes escénicas (594)

  Corrección de erros sobre as probas

  Corrección de erros sobre as probas de Inglés, Informática e Bioloxía e Xeoloxía. Ligazón

  Sorteo Tribunais.

  No sorteo celebrado o mércores 22 de maio o resultado foi o seguinte: ligazón

  Admitidas e excluídas.

  Corrección de erros ás listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas publicada o 10 de xuño. Ligazón

  Corrección de erros na listaxe definitiva de persoas admitidas nas especialidades Lingua castelá e Literatura, Física e Química, Inglés e Procesos na Industria Alimentaria. Ligazón

  Corrección de erros na listaxe definitiva de persoas excluídas no corpo de Secundaria. Ligazón

  Listaxe definitiva de persoas admitidas secundaria (10.06.2019)

  Listaxe definitiva de persoas excluídas secundaria (10.06.2019)

  Listaxe de persoas non exentas das probas de galego. Ligazón

  Listaxe de persoas non exentas das probas de castelán. Ligazón

  Prazo de matrícula.

  O prazo de presentación vai do 11 de marzo ao 1 de abril de 2019.

  Ligazón á aplicación da consellaría para a matrícula.

  https://www.edu.xunta.es/oposicions

  Oferta de emprego público.

  DECRETO 12/2019, do 7 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. Ligazón

  Borrador convocatoria e anexos.

  Borrador da Convocatoria. Ligazón

  Borrador do Anexo I. Ligazón

  Borrador do Anexo VI. Ligazón

  CIG Informa.

  CIG Informa sobre as oposicións de 2019. Ligazón

  CIG Informa sobre os pasos a seguir tras as oposicións (repartido o día da presentación). Ligazón.

  Sorteo letra.

  A letra do sorteo foi o Q. Ligazón

  Negociación.

  Unha Consellaría con alerxia á negociación presenta unha OPE pechada e sen previa negociación. Ligazón

  CIG Informa sobre as oposicións. Ligazón

  Servizos prestados por vacacións non gozadas. Ligazón

  Oferta de emprego público anunciada pola Consellaría. Ligazón

  Especialidades nas que se convocará oposición (datos previos á mesa). Ligazón


  Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

 • Oposicións Corpos de Secundaria 2018

  Funcionarias de carreira.

  Ligazón ao BOE.

  Listaxes do persoal que superou as oposicións 2018.

  ORDE do 31 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos docentes. Ligazón

  Modificación da ORDE anterior pola estimacións de diferentes recursos que modifican a orde de aprobados en determinadas especialidades do corpo de PES e PTFP. Ligazón

   

  Máis información sobre que facer unha vez aprobaches: ligazón

  Convocatoria.

  ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas o ciais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

  Publicada unha corrección de erros no DOG o 27 de marzo. Ligazón

  Publicada unha segunda corrección de erros no DOG do xoves 3 de maio: ligazón

  Esta corrección recolle peticións de opositoras trasladadas pola CIG-Ensino ao respecto de titulacións que dan dereito a quedar en listas de substitucións.

  Publicada unha terceira corrección de erros no DOG do 15 de xuño: Ligazón

  Non implica novo prazo de matrícula. 

  CIG Informa cos pasos a seguir tras as oposicións. Ligazón

  CIG Informa sobre os aspectos máis salientábeis da OPE 2018. Ligazón

  Datas, prazos e principais novidades da convocatoria e do proceso selectivo. Ligazón

  DECRETO 29/2018, do 22 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. Ligazón

  A Xunta avanza que a convocatoria das oposicións se publicará no DOG do mércores 21 de marzo. Ligazón

  Borrador da Convocatoria

  Información da mesa sectorial na que se falou da convocatoria

  CIG-Informa sobre a mesa sectorial da OPE 2018

  Tribunais.

  Distribución.

  Distribución aspirantes por tribunais 2018 secundaria

  Datas e lugares.

  RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo, corrección de erros do 3 de maio) polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba. Ligazón

  Corrección de erros (afecta aos tribunais de lingua castelá e literatura de secundaria). Ligazón

  Listaxes admitidas.

  Listaxe definitiva de admitidos secundaria

  Listaxe definitiva de excluídos secundaria

  Listaxe provisional de admitidos secundaria

  Listaxe provisional de excluídos secundaria

  Tribunais.

  Ligazón

  Oferta de emprego.

  Ligazón á oferta de emprego público anunciada na mesa sectorial.

  Ligazón á mesa sectorial na que se presentou a OPE e se negociou a convocatoria.

  Oferta de emprego anunciada polo Conselleiro en sede parlamentar.

  División por corpos anunciada polo Presidente da Xunta.

  • Secundaria.

  Lingua castelá e Literatura, Xeografía e Historia, Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía, Inglés, Orientación Educativa, Tecnoloxía, Lingua galega e Literatura, Intervención sociocomunitaria, Organización e xestión comercial, Organización e proxectos de sistemas enerxéticos, Procesos diagnósticos clínicos e productos ortoprotésicos, Procesos Sanitarios e Sistemas electrotécnicos e automáticos.

  • Profesorado Técnico de Formación Profesional.

  Estética, Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos, Operacións de produción agraria, Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico, Procedementos sanitarios e asistencias, Procesos comerciais e Servizos de restauración.

  • Catedráticos de música e artes escénicas.
  • Prazas para facilitar o paso de funcionarios de secundaria ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (na especialidade inglés) e para o acceso desde o corpo de mestres ao corpo de profesores de ensino secundario.

  Sorteo Letra.

  No sorteo para sorteo celebrado para a oferta de emprego publico correspondente ao ano 2018 saíu a letra 'G'

  Temarios.

  Borrador dos novos temarios (non son de aplicación para esta convocatoria): ligazón


  Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

 • Oposicións Corpos de Secundaria 2017

  Funcionarias de Carreira:

  Orden EFP/1160/2018, de 24 de outubro, pola que, a proposta de la Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galiza, noméanse funcionarias de carreira aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados pola Orde de 7 de abril de 2017. Ligazón

  Aptas:

  ORDE do 21 de xuño de 2018 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Ordedo 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). Ligazón

  Convocatoria:

  ORDE do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de PTFP, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades (DOG 17/4/2017) Ligazón

  • O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 18 de abril e rematará o 9 de maio de 2017
  • Información sobre a participación e entrega de documentación Ligazón

  Corrección de erros (DOG 27/04/2017) Ligazón

  Corrección de erros (DOG 9/4/2017) Ligazón

  Aprobadas e aprobados.

  ORDE do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario O cial de Galicia do 17 de abril). Ligazón 

  Sorteo dos tribunais. Ligazón

  Presidentes e composición dos tribunais (DOG 13/6/2017) Ligazón

  Datas e lugares de realización da primeira proba da oposición Ligazón Correción de erros Ligazón 

  Distribución de opositores por tribunais (22/06/2017). Ligazón

  Proba de galego nas oposicións

  Resutado probas de galego

  Persoas admitidas e excluídas

  Listaxe definitiva de persoas admitidas secundaria  

  Listaxe definitiva de persoas excluídas secundaria

  Listaxe provisional de persoas admitidas secundaria

  Listaxe provisional de persoas excluídas secundaria

  CIG Informa sobre as oposicións. Ligazón

  Oferta de emprego público: Publicada no DOG 7/4/2017 Ligazón

  CIG Informa coa Oferta de Emprego: ligazón

  CIG Informa sobre a convocatoria de oposicións e as nosas propostas Ligazón

  Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

 • Oposicións Corpos de Secundaria 2016

  Convocatoria: ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos o corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 (DOG 19/4/2016) Ligazón

  Correción de erros (DOG 28/04/2016)  Ligazón

  Correción de erros (DOG 09/06/2016)  Ligazón

  Datas e lugares de realización das probas

  Datas, horas e os lugares nos se fará a presentación dos aspirantes e tamén en que terá lugar a primeira proba (DOG 16/06/2016) Ligazón

  Distribución por tribunais dos e das aspirantes definitivamente admitidos nas oposicións Ligazón (No DOG 21/06/2016)

  Tribunais 

  CONSULTA DE PUBLICACIÓNS DOS TRIBUNAIS LIGAZÓN

  Nomeamento dos tribunais (no DOG 15/06/2016 ) Ligazón

  Causas exención dos tribunais de oposicion. Ligazón

  Admitidos e excluídos 

  Relación definitiva de admitidos e excluídos (DOG 22/06/2016) Ligazón 

  Listaxe definitivo de admitidos (secundaria) Publicado na web da consellaría 16/06/2016

  Listaxe definitivo de excluídos (secundaria) Publicado na web da consellaría 16/06/2016

  Listaxes provisionais de admitidos e excluídos no DOG (02-06-2016) Ligazón

  Probas de coñecemento de Lingua Galega e de Castelá 

  Opositores que deberán realizar a proba de lingua galega (DOG 16/06/2016) Ligazón 

  Opositores que deberán realizar a proba de lingua castelá (DOG16/06/2016) Ligazón

  Tribunais, datas, horas e lugares das probas de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá (DOG 08/06/2016)

  Proba de galego Ligazón

  Proba de castelá Ligazón

  Información da Consellaría sobre a participación e entrega de documentación na aplicación Oposicións

  Aprobadas e aprobados

  DOG de 19 de agosto de 2016. Ligazón

  Inspectoras funcionarias ou funcionarios de carreira: ligazón

  PES e PT-FP funcionarias ou funcionarios de carreira: ligazón


   

  Oferta de emprego publico (DOG 07/03/2016) Ligazón

  CIG INFORMA coa oferta de emprego público, resumo da convocatoria e propostas da CIG-Ensino Ligazón

  Podes consultar toda a normativa de acceso á función docente nesta ligazón

 • Oposicións Corpos de Secundaria 2014
  Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de secundaria
   

  ORDE do 17 de marzo de 2014 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 26/3/2014) Ligazón

  Correción de  erros (DOG 29/04/2014) Ligazón

  Aprobadas e aprobados

  ORDE do 29 de xullo de 2014 pola que se fai pública a relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo) de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia.http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140822/AnuncioG0164-010814-001...

  Tribunais

  Datas, horas e lugares da presentación e primeira proba (DOG 09/06/2014) Ligazón

  Información na páxina da Consellaría (Publicacións dos tribunais)  Ligazón

  Distribución dos/as admitidos/as por tribunais (DOG 12/06/2014) Ligazón

  Composición dos tribunais (DOG 03/06/2014) Ligazón

  Sorteo de tribunais Ligazón

  Admitidos e excluídos

  Listaxe definitiva de admitidos/as  e excluídos/as (DOS 12/06/2014)  Ligazón

  Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as (DOG 14/05/2014) Ligazón

  Proba de coñecemento de Lingua Galega

  Convocatoria de data, hora e lugar de realización da proba (DOG 26/5/21014) Ligazón

  Composición do tribunal (DOG 26/5/21014)  Ligazón

  Proceso de negociación.

  Infomación da mesa sectorial na que se negociou a convocatoria: Ligazón

  Oferta de emprego público.

  Decreto 20/2014, do 13 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 (DOG 26/02/2014) Ligazón

  Información da mesa sectorial: Ligazón

  Podes consultar toda a normativa sobre o proceso selectivo na seguinte ligazón

   

 • Oposicións Corpos de Secundaria 2011
  INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA

  - Convocatoria (DOG 11-04-11). Ligazón

  - Corrección de erros (DOG 05-07-11). Ligazón

  - Corrección de erros (DOG 29-04-11). Ligazón

  - Corrección de erros (DOG 25-04-11). Ligazón

  - Corrección de erros (DOG 18-04-11). Ligazón

  - Convocatoria da mesa sectorial da convocatoria de oposicións: Ligazón 

  - Información da mesa sectorial: Ligazón

  - Oferta de emprego público (DOG 04-04-11). Ligazón

  - Información da mesa sectorial 10-03-11. Ligazón

  TRIBUNAIS

  - Criterios de avaliación dos méritos para acceso ó corpo de mestres de educación infantil e primaria, e profesores de educación secundaria, de escolas oficiais de idiomas, de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño establecidos polas Comisións de Baremación-2011. Ligazón

  Nomeamento das comisións de elaboración do informe (DOG 21-06-11). Ligazón

  Nomeamento e distribución dos tribunais (DOG 10-06-11). Ligazón

  - Resultado do sorteo para a elección dos membros. Ligazón

  - Tribunal da proba de galego. Ligazón

   

  ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

  Relación definitiva (DOG 22-06-11). Ligazón

  Corrección de erros (DOG 01-07-11)Ligazón

  - Listaxes provisorias. Publicación na web da Consellaría das listaxes provisorias de admitidos e excluídos nos procesos selectivos dos distintos corpos docentes. Ligazón

  PUNTUACIÓNS FASE CONCURSO

  - Puntuacións provisionais (publicado na web da Consellaría 30-06-11). Ligazón 

  Criterios de avaliación dos méritos. Criterios de avaliación dos méritos para acceso ao corpo de mestres, PES, EOI, de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño establecidos polas Comisións de Baremacións 2011 Ligazón

  PROCESO SELECTIVO

  - Horas e lugares de presentación e primeira proba (DOG 13-06-11). Ligazón

  - Proba de Galego:

  -Data: 18 de xuño de 2011.

  -Hora: ás 10.00 horas.

  -Lugar: IES As Fontiñas; rúa de Estocolmo 5 - Santiago de Compostela (A Coruña).

  LISTAXES DE APROBADOS E APROBADAS

  Listaxe dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo de todos os corpos. Ligazón

  Nomeamento de funcionarios en prácticas aos opositores seleccionados no proceso selectivo. Ligazón

  Información da fase de prácticas. Ligazón

  OUTRAS INFORMACIÓNS

  - Preguntas máis frecuentes sobre as oposicións a artes plásticas e deseño. Ligazón

 • Oposicións Corpos de Secundaria 2010
  INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA

  Convocatoria da Oposición DOG 05-04-10

   -Corrección de erros á convocatoria: DOG 15-04-10

  Información da mesa sectorial 25-2-10 Ligazón

  Oferta Emprego Público: DOG 1-3-10

  CIG-Informa 10-2-10

  Preguntas máis frecuentes sobre o procedemento

  Mestrado de Secundaria para as oposicións 

  CIG-Informa Circular do MEC

  IRREGULARIDADES DENUNCIADAS POR CIG-ENSINO

  Nota prensa 22/07/10 "Irregularidades Oposicións": A CIG-Ensino esíxelle á Consellaría de Educación que asuma as súas responsabilidades no desenvolvemento das oposicións.  Ligazón

  NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS DE CARREIRA

  Publicado no BOE o nomeamento de funcionarios e funcionarias de carreira dos corpos de PES, PTFP, música e artes escénicas ao persoal seleccionado nos procesos selectivos convocados pola orde de 16 de marzo de 2010. Ligazón

  APROBADAS/OS NO PROCEDEMENTO SELECTIVO

   Parabéns desde a CIG-Ensino a todo o profesorado aprobado neste procedemento selectivo!

  Consulta as listaxes de aprobados/as publicada polas comisións de selección na páxina da consellaría na seguinte ligazón

  Importante: 

  Participación no concurso de destinos provisionais:

  Iníciase un prazo de 5 días naturais, desde o día seguinte da publicación na web das listaxes de aprobadas/os, para participar no Concurso de destinos provisionais para o curso10/11 e que así a Consellaría che adxudique unha praza. Podes facelo a través da seguinte ligazón. Debes ter conta de correo coa extensión edu.xunta.es. De non tela ponte en contacto coa UAC no número 902 90 54 45 ou no enderezo uac@edu.xunta.es.

  Se xa participaches neste concurso no prazo correspondente (por ser interina/o ou substituta/o) non é necesario que fagas nada agás que queiras modificar as túas peticións. 

  Accede a toda a información sobre este concurso de destinos nesta ligazón 

  Entrega de documentación:

  A entrega da documentación ten que facerse unha vez que se publique en DOG a listaxe de opositoras/es que aprobaron o procedemento selectivo das opocións de secundaria (DOG 23-8-10). A partir dese momento tedes 20 días naturais para entregar toda a documentación que exixe a base 12ª da convocatoria.  

  Reclamacións contra a listaxe de aprobados/as publicadas na páxina da Consellería 

  Recurso de alzada dirixido ao Secretario Xeral, segundo o apartado 11.3 da convocatoria.

  BAREMO DA FASE DE CONCURSO 

  Puntuacións definitivas da fase de concurso. (DOG 21-7-10. Reclamacións: recurso de alzada dirixido ao Conselleiro no prazo dun mes.  

  Puntuacións provisorias da fase de concurso Secundaria (DOG 6-7-10).

  Prazo de reclamacións ao baremo provisorio: 5 días hábiles desde o seguinte á súa publicación. Pode consultarse o baremo no apartado de consultas públicas dos tribunais. Ligazón

  Modelo reclamación puntuación provisional baremo.  

  Criterios utilizados no baremo da fase de concurso

  PRESENTACIÓN E PRIMEIRA PARTE DA PROBA

    Data, lugar e hora da presentación e da 1ª proba:  (web Consellaría 17-06-10) (DOG 14-06-10(web 07-06-10)

  Cambio no lugar en "Sistemas e aplicacións informáticas": (web 14-06-10)

  ADMITIDAS/OS E EXCLUÍDAS/OS
     

  Distribución dos aspirantes admitidos por tribunais: DOG 15-06-10,  web 11-06-10

  Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as: DOG 15-06-10

   - Corrección de erros: DOG 24-06-10

   - 2ª Corrección de erros DOG 19-7-10)

  Actualización admitidos/as excluídosweb Consellaría 04-06-10

  Listaxe provisoria de admitidos/as e excluídos/as DOG 27-05-10 

  Prazo reclamacións: 10 días naturais desde o día seguinte á publicación no DOG

  Escrito presentado por CIG-ENSINO para o cómputo de días traballados para o dereito ao informe20-05-10. Ligazón

  PROBA DE COÑECEMENTO DE GALEGO

   

  Resultado da proba: web 17-06-10

  Data, hora e lugar da proba de galego (web 28-5-10), (DOG 01-06-10)

  Tribunais da proba de Galego DOG 06-05-10.

  Corrección de erros dos tribunais DOG 13-05-10

  Relación definitiva de opositores que deben realizar proba de acreditación de galego DOG 10-06-10 , web 08-06-10

  TRIBUNAIS

  Información dos tribunais: notas, chamamentos...Ligazón

  Nomeamento dos tribunais (presidentes, vogais): DOG 07-06-10web da Consellaría 02-06-10

  Sorteo dos Vogais dos tribunais: Resultado do sorteo (29-4-10)

  Tribunais da proba de GalegoDOG 06-05-10

   - Corrección de erros: DOG 13-05-10

  Comisión de elaboración de informes substitutivos pola proba B.2: DOG 02-06-10

  PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO

  Prazo entrega solicitudes: até o 26 de abril

  Prazo de entrega da Unidade Didáctica (Informe): até o 5 de maio

  TEMARIOS

  Accede e consulta os temarios vixentes: Ligazón

  Normativa

  Orde EDU/3430/2009, de 11 de decembro, pola que se regulan os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades aos corpos docentes establecidos na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio (BOE 21-12-09)

  INFORMACIÓNS VARIAS E NORMAS XERAIS SOBRE AS OPOSICIÓNS AOS CORPOS DOCENTES

  Resumo de fase de oposicións ano 2010 en Galiza. Ligazón

  - Resumo da fase de oposición dos anos 2007, 2008 e 2009 en Galiza. Ligazón

  Baremo da fase de concurso aplicado en Galiza (período transitorio LOE)Ligazón

  Real Decreto de Acceso 276/2007.  BOE  02/03/2007. Ligazón

  Real Decreto 48/2010 de modificación do RD 276/2007. Pazo para cumprir o requisito do título de mestrado para acceder á función pública docente en procesos selectivos convocados no curso 2009/10. Ligazón

  Temarios. Orde ESD/17/2009 (BOE 19-1-09) pola que se prorroga a vixencia dos temarios das Oposicións para 2009. Ligazón

  Mestrado de Secundaria para oposicións CIG-Informa  Circular do MEC

  IMPORTANTE: Na convocatoria deste ano 2010, logo da insistencia da CIG-Ensino, conseguiuse que se retirara o requisito  de estar en activo o día da publicación da convocatoria no DOG para poder optar ao informe substitutivo da parte B2 da proba.