Fondo de acción social

Fondo de Acción Social 2021

Ligazón á páxina web do FAS

Listaxes provisionais

Resolución. Ligazón
Consulta das listaxes. Ligazón
Prazo de reclamacións: do 2 ao 13 de agosto

Información da Consellaría.

Ligazón á páxina informativa do FAS

Convocatoria 2021

RESOLUCIÓN publicada o 18 de maio

 • Documentación que se debe acompañar coa solicitude e comprobación de datos

  A condición de beneficiario esixirá acreditar as seguintes circunstancias: a identidade do causante e o seu grao de discapacidade e data de recoñecemento; a convivencia do beneficiario e do causante; o parentesco ou suxeición a tutela e, se é o caso, os rendementos do traballo do causante. Ademais deberase acreditar que se está en servizo activo. Para tales efectos, deberase acompañar coa solicitude, segundo os casos, as copias que teñan a consideración legal de auténticas dos seguintes documentos:

  a) Identidade do causante: copia do DNI ou NIE do causante.

  b) Convivencia entre beneficiario e causante: certificado de empadroamento.

  c) Grao de discapacidade e data de recoñecemento: certificado do grao de discapacidade do causante e da data de recoñecemento.

  d) Parentesco ou relación de tutela: o parentesco ou relación de parella de feito ou de tutela poderase acreditar, segundo os casos, mediante copia de todas as follas do libro de familia onde consten asentos, certificado literal de nacemento do solicitante ou do causante, certificado de matrimonio ou de inscrición no rexistro de parellas de feito, ou certificado literal de inscrición da tutela no Rexistro Civil.

  e) No caso de causantes cun grao de discapacidade inferior ao 75%, certificado de imputacións do IRPF correspondente ao exercicio do ano 2019 da persoa do causante.

  f) No caso do persoal docente non universitario e profesorado de relixión, certificado da secretaría do centro de adscrición que acredite que prestaron servizos en tal condición no ano 2020 e que están en servizo activo no prazo de presentación de solicitudes.

O persoal que fora beneficiario da axuda correspondente ao exercicio 2019 (da convocatoria publicada no 2020), agás modificacións das circunstancias, estará exento de presentar a documentación indicada no punto anterior, agás a correspondente á letra e).

Prazos

19 de maio ao 1 de xuño

 • Fondo de Acción Social 2020

  Ligazón á páxina web do FAS

  Información da Consellaría.

  Ligazón á páxina informativa do FAS

  Resolución definitiva no DOG.

  Ligazón á resolución do 27 de outubro de 2020, da Dirección Xeral da Función Publica, pola que se anuncia a exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do exercicio económico 2019, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

  As persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada contra a resolución ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte (mércores 4) ao da data de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

  Resolución Provisional.

  Ligazón á resolución no DOG

  Contra a resolución provisional dos expedientes as persoas solicitantes poderán presentar reclamación e, se é o caso, emendar os defectos que motivan a exclusión provisional no prazo de dez días hábiles.

  Convocatoria 2020

  RESOLUCIÓN publicada o 20 de xullo

  Presentación da solicitude.

  Despois de anos de reclamacións logramos suprimir o trámite a realizar dentro dos centros educativos, polo que só teremos que presentar a solicitude nun rexistro (por ter que presentar a documentación cotexada) ou por medios telemáticos se non temos que presentar nova documentación.

  • Documentación que se debe acompañar coa solicitude e comprobación de datos

   A condición de beneficiario esixirá acreditar as seguintes circunstancias: a identidade do causante e o seu grao de discapacidade e data de recoñecemento; a convivencia do beneficiario e do causante; o parentesco ou suxeición a tutela e, se é o caso, os rendementos do traballo do causante. Para tales efectos, deberase acompañar coa solicitude, segundo os casos, as copias que teñan a consideración legal de auténticas dos seguintes documentos:

   a) Identidade do causante: copia do DNI ou NIE do causante.

   b) Convivencia entre beneficiario e causante: certificado de empadroamento.

   c) Grao de discapacidade e data de recoñecemento: certificado do grao de discapacidade do causante e da data de recoñecemento.

   d) Parentesco ou relación de tutela: o parentesco ou relación de parella de feito ou de tutela poderase acreditar, segundo os casos, mediante copia de todas as follas do libro de familia onde consten asentos, certificado literal de nacemento do solicitante ou do causante, certificado de matrimonio ou de inscrición no rexistro de parellas de feito, ou certificado literal de inscrición da tutela no Rexistro Civil.

   e)No caso de causantes cun grao de discapacidade inferior ao 75%, certificado de imputacións do IRPF correspondente ao exercicio do ano 2018 da persoa do causante.

  O persoal que fora beneficiario da axuda correspondente ao exercicio 2018 (da convocatoria publicada no 2019), agás modificacións das circunstancias, estará exento de presentar a documentación indicada no punto anterior, agás a correspondente á letra e).

  Prazos

  21 de xullo ao 3 de agosto do 2020.

 • Fondo de Acción Social 2019

  Ligazón á páxina web do FAS

  Listaxes definitivas

  RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2019 pola que se anuncia a exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas (DOG do 28 de novembro de 2019). Ligazón

  Listado provisional

  Resolución anunciando a publicación das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas. Ligazón

  Convocatoria 2019

  RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2018 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade. (DOG 02/09/2019)

  As persoas solicitantes deben completar en liña a solicitude e anexos na web específica para o FAS

  Prazos

  • Xeración de solicitudes e presentación nos centros educativos: do 2 ao 18 de setembro de 2019
  • Certificación das solicitudes por parte dos equipos directivos e devolución ás persoas solicitantes: até o 25 de setembro de 2019
  • Presentación por rexistro: até o 2 de outubro

  Importe da axuda

  Discapacidade do 33 % ao 64 %

  1.560 euros (130 €/mes)

  Discapacidade do 65 % ao 74 %

  1.800 euros (150 €/mes)

  Discapacidade desde o 75 %

  2.160 euros (180 €/mes)

  No caso de que a cualificación da discapacidade fose posterior ao 1.1.2018, ratearase a contía da dita axuda. No FAS do ano próximo a axuda incrementarase até os 180 en todos os casos.


  Información sobre a negociación desta axuda e posición da CIG ao respecto.

  Podes consultar cal foi a posición da CIG na negociación e a nosa protesta pola negativa da Xunta a recuperarmos o FAS na súa integridade (levamos perdidos máis de 57 millóns de euros nas diferentes partidas do PAS anuladas polo goberno Feijóo).

  Negociación do FAS: ligazón

  Críticas polos prazos da Xunta na publicación do FAS deste ano, que chega con  meses de retraso: ligazón

 • Fondo de Acción Social 2018

  Páxina web da Xunta: Ligazón

  CONVOCATORIA 2018

  RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade. Ligazón

  PRAZOS

  • Xeración de solicitudes e presentación en servizos de persoal: do 13 de abril ao 4 de maio de 2018
  • Certificar as solicitudes (prazo dos certificadores): do 5 ao 29 de maio de 2018
  • Presentación por rexistro: do 30 de maio ao 19 de xuño de 2018
 • Fondo de Acción Social 2017

  Páxina web da Xunta: Ligazón

  CONVOCATORIA 2017

  RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2016 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade. Ligazón

  PRAZOS

  • Xeración de solicitudes e presentación en servizos de persoal: do 8 de maio ata o 30 de maio de 2017
  • Certificar as solicitudes (prazo dos certificadores): do 31 de maio ata o 20 de xuño de 2017
  • Presentación por rexistro: do 21 de xuño ata o 11 de xullo de 2017  
 • Fondo de Acción Social 2016

  CONVOCATORIA

  RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2015, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade. Ligazón 

  PRAZOS

  Prazo para cubrir na web as solicitudes e para presentalas unha vez impresas nas unidades de persoal correspondente    

  20 días hábiles desde o día da publicación no DOG

  Prazo das unidades de persoal para entregar as solicitudes conformadas, completadas e asinadas ás persoas solicitantes

  15 días hábiles seguintes

  Prazo para presentar nos rexistros públicos as solicitudes e a documentación correspondente por parte dos solicitantes

  15 días hábiles seguintes

   

 • Fondo de Acción Social 2015

  RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2014 relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade (DOG 18-3-2015) Ligazón

 • Fondo de Acción Social 2014

  RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2014, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2013, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade (DOG 15-5-2014) Ligazón

   

 • Fondo de Acción Social 2013
  Consulta desde esta sección toda a información sobre o Fondo de Acción Social do ano 2013.

  Criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2013, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade (DOG 15-05-2014) Ligazón

  Resolución provisional coas axudas aprobadas e denegadas relativas á axuda para a atención de persoas con discapacidade (DOG 20-10-2014). Ligazón

  PRAZOS e PROCEDEMENTO DAS SOLICITUDES DO F.A.S.:

  Prazo para cubrir na web as solicitudes e para presentalas unha vez impresas á dirección do centro docente  Ligazón para acceder ao F.A.S.    Ata o 2 de xuño
  Prazo das direccións dos centros para entregar as solicitudes conformadas aos solicitantes (completadas e comprobada, se procede, a documentación achegada) Ata o 19 de xuño
  Prazo para presentar nos rexistros públicos (delegacións, oficinas de correos, etc) as solicitudes por parte dos solicitantes Ata o 7 de xullo
 • Fondo de Acción Social 2012
  Consulta desde esta sección toda a información sobre o Fondo de Acción Social do ano 2012.

   

  Negociación. 

  Despois de que no ano pasado (Fondo de Acción Social 2011) a Xunta acometera un recorte brutal na asignación orzamentaria adicada á axuda social do persoal laboral ou funcionario da administración galega, dentro da deriva de recortes e ataques contra os empregados públicos do goberno de Núñez Feijóo, no ano actual vemos a continuación da morte deste fondo social.

  Lembremos que o mecanismo "legal" que ideou o goberno de Núñez Feijóo foi incluír un artigo na Lei 1/2012, do 29 de febreiro, que dicía o seguinte:

  «suspéndese para todo o persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei a convocatoria, a concesión ou o aboamento de calquera axuda derivada do concepto de acción social, así como calquera outra que teña por obxecto esta finalidade, agás a axuda por persoa con discapacidade, que non poderá ser superior á contía de 180 euros mensuais por cada persoa, namentres estea en vigor esta lei». 

  Con esta imposición legal non existe, por tanto, negociación algunha coa representación sindical. Todas as axudas que desapareceron o ano anterior volven de novo a estar ausentes, manténdose a restricción a unha única partida: a axuda para familiares discapacitados.

  Se o ano pasado o recorte no FAS chegou aos 7 millóns de euros, este ano a partida destinada ao FAS 2012 mantén esa liña de recortes, polo que estariamos a falar dun recorte en dous anos de 14 millóns de euros sobre o que persoal da Xunta percibía dos Orzamentos galegos nesta materia. 

  Normativa: DOG 09/04/2013. Ligazón

  PRAZOS e PROCEDEMENTO DAS SOLICITUDES DO F.A.S.:

  Prazo para cubrir na web as solicitudes e para presentalas unha vez impresas á dirección do centro docente  Ligazón para acceder ao F.A.S.    9 - 25 de abril
  Prazo das direccións dos centros para entregar as solicitudes conformadas aos solicitantes (completadas e comprobada, se procede, a documentación achegada) 26 de abril - 14 de maio 
  Prazo para presentar nos rexistros públicos (delegacións, oficinas de correos, etc) as solicitudes por parte dos solicitantes 15 maio - 3 xuño 

  Resolución

  Listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2012, relativos á axuda para a atención de persoas discapacitadas (DOG 29-11-2013). Ligazón