Orientación educativa

Normativa reguladora da orientación educativa e a atención a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Contidos:

ESTRUTURA DA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Decreto de Orientación. Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autonóma de Galiza (DOG27 de abril de 1998. Ligazón

Orde de Orientación. Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galiza regulada polo Decreto 120/1998. (DOG 31 de xullo de 1998). Ligazón

Departamentos de Orientación en Centros de Educación Especial. Resolución do 22 de decembro de 2004 pola que se ditan instrucións para os departamentos de orientación en CEE. (DOG 04/01/2005). Ligazón 

ORDE do 23 de agosto de 2023 pola que se establece a figura da persoa coordinadora de benestar e convivencia nos centros docentes de Galicia. Ligazón

Circulares de Orientación.

Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, FP e innovación educativa pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galiza. Ligazón

Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galiza. Ligazón

ATENCIÓN A ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

Decreto de atención á diversidade. Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galiza nos que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE(DOG 21/12/2011) Ligazón

Orde que desenvolve o Decreto de atención á diversidade. ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón
Corrección de erros. Ligazón

Real Decreto de condicións do sistema educativo para o alumnado sobredotado intelectualmente.Real Decreto 943/2003 polo que se regulan as condicións para flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os alumnos sobredotados intelectualmente. Ligazón

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDADE E PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

Accesibilidade. LEI 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade. Ligazón

Protocolos de actuación. Accede á páxina da Consellaría. Ligazón