Permutas de destino

Información sobre as diferentes permutas para o profesorado

COMO PERMUTAR

Información e prazos. Ligazón
Acceso ao procedemento para permutar. Ligazón

PERMUTAS DEFINITIVAS

Normativa.

Permutas definitivas do persoal docente destinado destinado en Galiza. Artigo 99 da Lei 2/2015 do emprego público de Galiza. Ligazón

Permutas definitivas con persoal docente destinado fóra de Galiza. Disposición Adicional 6ª do Real Decreto 1364/2010 de concurso de traslados. De aplicación, a partir da entrada en vigor da Lei 2/2015 para permutas con persoal docente destinado fóra de Galiza. Ligazón

PERMUTAS PROVISIONAIS

Normativa. ORDE do 17 xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería (DOG 30/06/2017) Ligazón

Corrección de erros. Inclúe unicamente un anexo cos datos a incorporar on line por parte de cada solicitante. Ligazón

Modificación dos prazos para solicitar permutas provisionais. ORDE do 4 de xullo de 2019 (DOG 11/07/2019). Ligazón

CIG-INFORMA Permutas provisionais. (xuño 2017). Ligazón

CIG-INFORMA actualizado. Ligazón

Acceso ao formulario de solicitude nesta ligazón (cada persoa que solicite a permuta ten que facelo individualmente indicando a maiores os datos da persoa coa que quere permutar).

Recordade que tedes que ter un método de identificación en sede.xunta.gal, xa sexa o Chave365 ou o Certificado da FNMT

LISTAXES DE PERMUTAS

Permutas provisionais concedidas curso 2023/24 (Primaria). Ligazón
Permutas provisionais concedidas curso 2023/24 (Secundaria). Ligazón
Permutas provisionais concedidas curso 2022/23. 
Ligazón
Permutas provisionais concedidas curso 2021/22.
Ligazón
Permutas provisionais concedidas curso 2020/21. 
Ligazón
Permutas provisionais concedidas curso 2019/20. Ligazón
Permutas provisionais concedidas curso 2017/18
. Ligazón