Lexislación educativa básica

Principais leis e normas legais de carácter docente sobre as que se asenta a organización do sistema educativo.
NORMATIVA DOCENTE REGULADORA DO SISTEMA EDUCATIVO

LOMLOE. Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. Ligazón

LOE. Texto consolidado da Lei Orgánica 2/2006,  do 3 de maio, de Educación, coas modificacións da LOMLOE. Ligazón

LODE. Texto consolidado da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito a Educación. Ligazón

Lei Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional. Ligazón

LEXISLACIÓN EN DESENVOLVEMENTO DA LOMCE
Accede á lexislación aprobada para o desenvolvemento e aplicación da LOMCE. Ligazón
NORMATIVA XERAL

Requisitos mínimos dos centros. RD 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas escolares de réxime xeral. Este RD recolle tamén as ratios. Ligazón

Lei 4/2019, de 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e a ensinanza no ámbito da educación non universitaria. Ligazón

Recortes impostos polo Goberno do Estado. Real Decreto-Lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo. Ligazón

Lei 4/2019, do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e do ensino no ámbito da educación non universitaria. Modifica o RDL 14/2012. Ligazón

ORDE do 18 de abril de 2011 pola que se establece o procedemento para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Concurso de Traslados. Real Decreto 1364/2010 polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes. Ligazón

Especialidades do Corpo de Mestres. Real Decreto 1594/2011polo que se estabelecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres. Ligazón 

  • Corrección de erros do RD 1594/2011. Ligazón 

Especialidades docentes en Secundaria. Real Decreto 1834/2008 de Especialidades na ESO e no Bacharelato. Ligazón

Especialidades docentes do corpo de catedráticos de música e artes escénicas vinculadas ás ensinanzas superiores de Música e de Danza. Real decreto 427/2013, do 14 de xuño. Ligazón

Especialidades docentes do corpo de profesores de música e artes escénicas vinculadas ás ensinanzas de Música e de Danza. Real decreto 428/2013, do 14 de xuño. Ligazón

Educación Infantil e Primaria. Ligazón

Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. Ligazón

Formación Profesional. Ligazón

Educación de persoas adultas. Ligazón

Escolas Oficiais de idiomas. Ligazón

Conservatorios e Escolas de Música. Ligazón

Escolas de Artes Plásticas e Superiores de Deseño. Ligazón

Escolas de Arte Dramática. Ligazón

Escolas de Danza. Ligazón

Ensinanzas deportivas. Ligazón