Lexislación educativa básica

Principais leis e normas legais de carácter docente sobre as que se asenta a organización do sistema educativo.
NOVIDADES LEXISLATIVAS NA APLICACIÓN DA LOMCE
Accede ás novidades lexislativas que se van producindo na aplicación da LOMCE en Galiza. Ligazón
NORMATIVA DOCENTE REGULADORA DO SISTEMA EDUCATIVO

LOE Texto consolidado coas incorporacións da LOMCE (BOE 30-12-2013). Ligazón

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. Ligazón

LODE Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito a Educación (BOE 04-07-1985). Ligazón

Formación Profesional. Lei Orgánica 5/2002 das cualificacións e da formación profesional. Ligazón 

NORMATIVA XERAL

Requisitos mínimos dos centros. RD 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas escolares de réxime xeral. Este RD recolle tamén as ratios. Ligazón

Lei 4/2019, de 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e a ensinanza no ámbito da educación non universitaria. Ligazón

Recortes impostos polo Goberno do Estado. Real Decreto-Lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo. Ligazón

Lei 4/2019, do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e do ensino no ámbito da educación non universitaria. Modifica o RDL 14/2012. Ligazón

Concurso de Traslados. Real Decreto 1364/2010 polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes. Ligazón

Especialidades do Corpo de Mestres. Real Decreto 1594/2011polo que se estabelecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres. Ligazón 

  • Corrección de erros do RD 1594/2011. Ligazón 

Especialidades docentes en Secundaria. Real Decreto 1834/2008 de Especialidades na ESO e no Bacharelato. Ligazón

Especialidades docentes do corpo de catedráticos de música e artes escénicas vinculadas ás ensinanzas superiores de Música e de Danza. Real decreto 427/2013, do 14 de xuño. Ligazón

Especialidades docentes do corpo de profesores de música e artes escénicas vinculadas ás ensinanzas de Música e de Danza. Real decreto 428/2013, do 14 de xuño. Ligazón

Educación Infantil e Primaria. Ligazón

Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. Ligazón

Formación Profesional. Ligazón

Educación de persoas adultas. Ligazón

Escolas Oficiais de idiomas. Ligazón

Conservatorios e Escolas de Música. Ligazón

Escolas de Artes Plásticas e Superiores de Deseño. Ligazón

Escolas de Arte Dramática. Ligazón

Escolas de Danza. Ligazón

Ensinanzas deportivas. Ligazón