Cátedras

Cátedras 2020

Ligazón á páxina web de inscrición

Persoal aprobado no proceso selectivo

Orde do 9 de febreiro de 2022 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, convocado pola Orde do 4 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril). Ligazón

   Modificación da Orde anterior. Ligazón

Resolución. Ligazón
Puntuacións definitivas por apartados. Ligazón
Relación definitiva do persoal seleccionado. Ligazón
Aprobadas no BOE. Ligazón

Listaxes definitivas

Resolución definitiva de admitidas e excluídas

Listaxe definitiva admitidas

Listaxe definitiva excluídas

Puntuacións definitivas

Resolución. Ligazón
Baremo (agás apartados 3.2.1 e 3.2.4). Ligazón
Baremo apartados 3.2.1 e 3.2.4. Ligazón
 

Puntuación provisional do baremo correspondente ás subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4

Resolución. Ligazón
Baremo. Ligazón
Reclamacións: do 8 ao 12 de novembro. As reclamacións presentaranse por calquera dos medios a que alude a base 3.8. da orde de convocatoria ante o propio Tribunal cualificador correspondente (especificando o corpo e a área) dirixidas á Inspección Educativa de Santiago de Compostela, rúa San Lázaro, 107, C.P. 15781 Santiago de Compostela (sede dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso).

Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 

Instrucións. Ligazón
Prazo: do 20 ao 30 de setembro

Puntuacións provisorias do baremo (agás as subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4).

Resolución
Baremo

Prazo reclamacións: do 2 ao 8 de setembro. 

Como reclamar

1º Na opción As miñas instancias do menú poderá ver a súa instancia validada, prema na ligazón Reclamar baremo da columna Prazo reclamación resolución provisional e abrirase unha nova xanela.
2º Nesta nova xanela poderá redactar en cada un dos apartados as súas reclamacións.
3º Cando remate as reclamacións prema no botón gardar e a continuación no botón volver.
4º Na ligazón PDF Reclamacións da columna Prazo reclamación resolución provisional poderá xerar o informe coas reclamacións que será o que deberá presentar.
5º Dirixiranse ao Servizo de Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional e Réxime Especial dependente da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e poderán presentarse por rexistro ou na secretaría do centro.

Tribunais no DOG

Ligazón

Nota informativa

Con relación ao desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocado mediante a Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG n.º122, 22 de xuño), cómpre comunicar, a efectos informativos, que o 1 de setembro de 2021 está previsto realizar as seguintes publicacións:

- Publicación no portal web http://www.edu.xunta.gal das puntuacións provisorias de conformidade coa base 7.3 da citade orde.

- Publicación no Diario Oficial de Galicia da composición dos tribunais cualificadores que xulgarán o procedemento selectivo de conformidade coa base 5.1 da citade orde.

Tribunais

Ligazón

Listaxes provisionais

Resolución provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional admitidos

Listaxe provisional excluídos

Convocatoria

Orde do 4 de xuño de 2020 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. Ligazón.

Prazo de presentación

15 días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta Orde no Diario Oficial de Galicia, é dicir,  do 23 de xuño ao 14 de xullo, ambos incluídos.

Previsións do concurso

Segundo vén de informarnos a Consellaría, non procederán a sortear os tribunais neste mes de xullo. (Teñamos en conta que as catro persoas vogais son sorteadas entre profesorado do corpo de cátedras).

Non teñen aínda previsión de prazos para o sorteo mais non será en ningún caso antes do mes de setembro. 

A baremación e posteriores prazos (listaxes provisionais, reclamacións, listaxes definitivas) tería lugar, previsibelmente, no primeiro trimestre do curso escolar.

Videotitorial

Incidencias no acceso a cátedras

A CIG-ENSINO comunicoulle o pasado día 25 de xuño á Subdirección Xeral unha serie de erros tanto na convocatoria como na aplicación. Compartimos con todas e todos vós as respostas a estas incidencias.

1️⃣No apartado 3.5. da convocatoria hai un erro xa que se afirma que na puntuación da subepígrafe 3.2.1concorrerá coa puntuación da epígrafe 4.1 (cargos directivos) do concurso, dividida por 2,5, cando o correcto é 6.1. 

Comunícannos da Subdirección Xeral que van publicar unha corrección de erros no DOG no sentido que lle indicamos. 

2️⃣Na aplicación aparece que o apartado 3.2.4. é "Exclusivamente para as especialidades de artes plásticas e deseño” cando este apartado afecta a todo o profesorado.

Comunícannos da Subdirección Xeral que xa está corrixido.

3️⃣En Documentación que se presenta ou xa presentada, cando se quere seleccionar o órgano e o procedemento en que se entregou a documentación, en procedemento só accede a Oposicións, e logo 2019 e non a convocatoria dun CXT igual ou posterior ao 2010, tal e como se indica na convocatoria.

Están revisando retirar os despregábeis ou podelos deixar en branco xa que toda vez que o baremo xa aparece cargado, quen non alegue novos méritos xa dá por boa a puntuación que lle aparece nos apartados correspondentes. En todo caso, bastaría con non despregar nada en ningunha das tres opcións (órgano-procedemento-convocatoria) marcando, cando proceda, a opción correspondente do que se presenta ou se alega ter presentado.

 • Acceso a Cátedras de Conservatorios 2018

  Anulación do nomeamento como funcionarios de carreira

  Orden EFP/922/2022, do 20 de setembro, pola que, a proposta da Consellaría de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Comunidade Autónoma de Galicia, en execución de sentenza, se anula o nomeamento de funcionarios de carreira do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas. Ligazón

  Convocatoria.

  ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. Ligazón

  CIG Informa da Mesa Sectorial. Ligazón

  Corrección de erros no DOG do 7 de maio. Ligazón

  Prazos: a presentación de instancias (15 días hábiles após a publicación no DOG) comeza o 17 de abril e remata o 8 de maio.

  Instancias: as solicitudes deberán cubrirse pola Internet a través da páxina web de oposicións da Consellaría.

  Corrección de erros: publicada no DOG do 7 de maio. Ligazón

  Se unha persoa quere participar por máis dunha especialidade terá que cubrir unha instancia por cada especialidade. Unha vez cuberta a instancia debe imprimirse e entregala por rexistro, preferentemente na Xunta ou nas súas xefaturas territoriais.

  Resolución.

  Resolución adxudicación de destinos provisionais do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

  Anexo adxudicación de destinos provisionais do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

  Listado de persoas que superaron o proceso selectivo.

  Listado de persoas que superaron o procedemento selectivo de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas (24/07/2018). Ligazón

  Nomeamento como funcionariado de carreira. (BOE 08/08/2019). Ligazón

  Instrucións.

  De acordo co punto terceiro da citada base décima, aquelas persoas aspirantes que acaden a puntuación para acceder por máis dunha especialidade do mesmo corpo, deberán optar por unha delas para os efectos do seu nomeamento como persoal funcionario do corpo, renunciando ao resto, no prazo de dous días hábiles a partir da publicación da lista de persoas aspirantes seleccionadas, e cubriranse as outras prazas coas persoas aspirantes que proceda, en función das puntuacións acadadas no procedemento selectivo. Polo tanto, o prazo para o exercicio da opción é o comprendido entre o 24/07/2018 e o 26/07/2018, ambos incluídos.
   
  O modelo cuberto de exercicio de opción (anexo I) poderá presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da súa presentación, en todo caso, deberá remitirse o escanado do citado modelo por correo electrónico ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es

   

  Baremo.

  Publicación do baremo provisional do procedemento. Ligazón

  Ábrese un prazo de cinco días hábiles - dende o día 6 de xullo ao 12 de xullo de 2018- para presentar reclamacións ao baremo provisional.

  Publicación do baremo definitivo (23/07/2018). Ligazón

  Persoas admitidas e excluídas.

  Listado provisional de persoas admitidas e excluídas.

  Listado definitivo de persoas admitidas e excluídas

  Prazas ofertadas.

  Reparto das prazas ofertadas entre os CMUS Superiores da Coruña e Vigo. Ligazón

  Código/especialidade

  Reserva persoas

  con discapacidade

  Acceso xeral

  Total

  1

  Acordeón

   

  1

  1

  6

  Canto

  1

  4

  5

  8

  Clarinete

  1

  4

  5

  10

  Composición

  1

  8

  9

  14

  Contrabaixo

   

  2

  2

  30

  Fagot

   

  1

  1

  32

  Frauta Travesa

   

  4

  4

  33

  Etnomusicoloxía

   

  1

  1

  35

  Guitarra

  1

  4

  5

  39

  Historia da Música

   

  4

  4

  61

  Improvisación e Acompañamento

  1

  5

  6

  50

  Música de Cámara

   

  2

  2

  51

  Musicoloxía

   

  1

  1

  52

  Óboe

   

  2

  2

  57

  Pedagoxía

   

  2

  2

  58

  Percusión

   

  4

  4

  59

  Piano

  1

  10

  11

  98

  Repertorio con Piano para Instrumentos

  1

  9

  10

  63

  Repertorio con Piano para Voz

   

  4

  4

  66

  Saxofón

   

  3

  3

  72

  Trombón

   

  3

  3

  74

  Trompa

   

  2

  2

  75

  Trompeta

   

  4

  4

  76

  Tuba

   

  2

  2

  77

  Viola

   

  2

  2

  78

  Violín

  1

  5

  6

  79

  Violoncello

   

  4

  4

  Total

  8

  97

  105

  Tribunais.

  RESOLUCIÓN do 18 de maio 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal encargado da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de maio de 2018(Diario Oficial de Galicia, do 16 de abril). Ligazón

 • Acceso a Cátedras 2007
  Convocatoria
  Orde do 10 de novembro de 2007 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. Ligazón 
  Información da Mesa Sectorial do 8 de abril de 2008. Ligazón 
  Prazo de presentación de solicitudes e documentación: 
  do 19 de novembro até o 31 de decembro de 2007
  BAREMO.  Ligazón
  -Corrección erros DOG 25-3-08 sobre puntucación máxima baremo. Ligazón
  -Baremo provisional de méritos presentados (agás apartado 3.2 de publicacións e outros méritos). Ligazón páxina consellaría   Ligazón DOG 3-7-08
  -Modelo de reclamación (agás para o apdo 3.2). Ligazón

  Listaxe alfabética do baremo provisional (agás apdo 3.2)

  Listaxe por disciplinas (agás apdo 3.2).

  BAREMO.- Publicacións  e Méritos artísticos (apdo 3.2)
           -
  Datas, Horas e Lugares donde debe entregarse esta documentación (DOG 17-6-08)
           -Puntuacións provisionais do apartado 3.2 do anexo III Ligazón  .Publicación en DOG 1-9-08 da resolución
           -Modelo de reclamación (apdo 3.2)
  Ligazón

  Páxina web da Consellaría para participar . Ligazón

  Documentación de interese da Consellaría de Educación.
  Preguntas e respostas máis frecuentes sobre o acceso a cátedras.  Ligazón
  Manual explicativo sobre a introdución de datos no programa informático. Ligazón
  Modelo para o pagamento das taxas. Ligazón
  ACLARACIÓNS sobre a xeración da instancia, o modelo de taxas e a entrega de documentación. Ligazón

  Listaxes provisionais de solicitantes
  O prazo de reclamacións é de 10 días naturais desde a publicación no DOG. Modelo de reclamación

  Proba de Galego
           -Listaxe definitiva de concursantes que deben realizar a proba de galego. Ligazón (actualizada 9-5-08)
           -Data, hora e lugar da proba de galego. Ligazón
           -Tribunais da proba de galego. Ligazón
           -Cualificacións da proba de galego. Ligazón

  Listaxe definitiva de solicitantes admitidas/os e excluídas/os 
  DOG de 23 de maio. Ligazón

  TRIBUNAIS
  Tribunais que xulgarán o proceso de acceso a CÁTEDRAS
  (DOG 16-5-08)
  1ª Corrección erros tribunais (DOG 3-6-08)
  2ª Corrección erros tribunais (DOG 5-6-08)
  3ª Corrección erros tribunais (DOG 13-6-08)

  Nota 17/10/08
  Segundo a Consellaría, a resolución do concurso de cátedras está prevista para finais de novembro.
  Mesa Sectorial 27-11-08
  A CIG-Ensino preguntou pola resolución do concurso de Cátedras, contestando a Consellaría que en 15 días podería estar resolto ou como moi tarde sempre en datas anteriores ao período de Nadal.
  RESOLUCIÓN DO CONCURSO 
  Publicada na páxina web da consellaría (5-12-08) a resolución do Concurso de Cátedras que fora convocado no DOG (15-11-07). Ligazón
  Publicada no DOG (10/12/08) a resolución do concurso ORDE 5/12/08
  MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
  Modificación da Orde do 5 de decembro de 2008 pola que se resolve o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, EOI e de artes plásticas e deseño ORDE 16/03/09
  PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN NO BOE
  Orde EDU/2683/2009 do 28 de setembro pola que se nomean os funcionarios de carreira do corpo de catedráticos aos seleccionados no procedemento selectivo do 2007 BOE 05-10-09
  Información 18-02-09
  Segundo información da Consellaría de Educación, non está previsto que remate antes de finais de marzo. A día de hoxe, na consellaría estase  preparando unha serie de documentación que se ten que remitir ao MEC para poder rematar o proceso. (Copias compulsadas do D.I. e dos títulos alegados).
  Segundo a propia Consellaría este requerimento de documentación por parte do MEC é para comprobar, entre outras cousas, que o profesorado ten a titulación axeitada para acceder ao corpo de catedráticos.

  Información da Mesa Sectorial do 22-06-09
  Na Mesa Sectorial do 22-06-09 a CIG-Ensino preguntou cando se ía publicar no BOE a resolución do Corpo de catedráticos. A resposta da Consellaría foi a seguinte: o Ministerio entendía que non había especialidades dos corpos de catedráticos, Galiza entendía que si, que había especialidades, teñen coñecemento de que hai un ditame da avogacía do Estado a favor das teses de Galiza e Cataluña, están á espera da publicación, que está en trámite, e parece que está resolto.