Lexislación laboral básica

Principais normas legais do ámbito laboral: normativa básica que regula as relacións laborais dos traballadores e traballadoras.
 

 

Texto Refundido do Estatuto dos traballadores. Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores. Ligazón

Reforma Laboral de xullo de 2012. Lei 3/2012 de Medidas Urxentes para a reforma do mercado laboral. Ligazón

Recortazo de dereitos do goberno Rajoy (supresión da paga extra do Nadal, penalización por baixas médicas, incremento do IVE, redución de dereitos por desemprego, perda de dereitos sindicais...). Real Decreto-Lei 20/2012 de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade. Ligazón

Recortazo de dereitos do goberno Feijoo (adaptación a Galiza do Recortazo de Rajoy, coa supresión da paga extra do Nadal, penalización por baixas médicas,...). LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público. (DOG 09/08/2012). Ligazón

Despedimentos colectivos (ERE). Real Decreto 1483/2012 polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de despedimento colectivo. Ligazón

Lei Orgánica de Liberdade Sindical . Lei 11/1985. Ligazón

Lei de Igualdade. Lei 3/2007 para a igualdade efectiva de homes e mulleres . Ligazón

Traballo en igualdade das mulleres en Galiza. Lei 2/2007, do 28 de marzo. Ligazón

Lei de procedemento laboral . Ligazón

Riscos laborais. Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais. Ligazón

Servizos de prevención. Regulamento dos servizos de prevención. Ligazón