Permisos e licenzas

Información sobre dereitos do profesorado do ensino público non universitario. Lexislación sobre licenzas, permisos e redución de xornadas.

Orde de permisos e licenzas do persoal docente.

 • CIG Informa Permisos e Licenzas. Ligazón
 • Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente (DOG 15/02/2016). Ligazón
 • Orde do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016, incorporando dous novos permisos (para funcionarias en estado de xestación e para adaptación progresiva da xornada laboral para tratamentos oncolóxicos. Ligazón
 • Modificación da lei do emprego público na lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas sociais e administrativas o 28 de decembro de 2017 que aumenta os permisos de paternidade e maternidade. Ligazón
 • Modificación da lei do emprego na lei lei 3/2018 de medidas fiscais e administrativas (DOG do 28 de decembro de 2018) que aumenta o permiso de maternidade. Ligazón
 • AMPLIACIÓN DO PERMISO POR PARTO, ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO A 22 SEMANAS.

  PERMISO POR PARTO.

  Modifícase o número 1 do artigo 121, que queda coa seguinte redacción: «1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas semanas ininterrompidas, que se distribuirán por elección da persoa titular do dereito, sempre que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto.».
  PERMISO POR ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO.
  Modifícase o número 1 do artigo 122, que queda coa seguinte redacción: «1. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, o persoal funcionario ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas semanas ininterrompidas, do que se fará uso, por elección da persoa titular do dereito, en calquera momento posterior á efectividade da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou efectividade da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, sen que en ningún caso un mesmo menor poida dar dereito a varios períodos de aproveitamento deste permiso.»

Lei do emprego público de Galiza. DOG do 4 de maio de 2015. Ligazon

Catálogo de enfermidades graves. Real decreto 1148/2011, do 29 de xullo, para a aplicación e desenvolvemento, no sistema da Seguridade Social, da prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave. Ligazón

Información da Mesa Sectorial na que se tratou a Orde de permisos e licenzas. Ligazón

CIG Informa sobre a Prevención de riscos laborais no embarazo e a lactación natural. Ligazón

ANEXO IV (Xefatura Territorial). PDF autoeditábel para solicitar os seguintes permisos: Ligazón

PERMISOS

 •  Permiso por lactación 
 •  Permiso polo nacemento de fillos/as que deban permanecer hospitalizados/as
 •  Permiso por matrimonio ou unión de feito 
 •  Permiso por accidente ou enfermidades moi graves 
 •  Permiso por parto 
 •  Permiso por adopción ou acollemento
 •  Permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo/a
 •  Permiso por violencia de xénero

 

LICENZAS

 •  Licenza por asuntos propios 
 •  Licenza por enfermidade propia
 •  (I.T.)
 •  Licenza por risco durante o embarazo ou o período de lactación natural
 •  Licenza por estudos 
 •  Licenza para a participación en proxectos ou programas de cooperación para o desenvolvemento e de acción humanitaria 
 •  Licenza para supostos de hospitalización prolongada

 

REDUCIÓNS DE XORNADA

 •  Redución de xornada por coidado dun/dunha familiar 
 •  Redución de xornada por coidado de fillo/a menor que padeza cancro ou outra enfermidade grave
 •  Redución de xornada por violencia de xénero
 •  Redución de xornada por garda legal
 •  Redución de xornada por interese particular

 

ANEXO V (Dirección). PDF autoeditábel para solicitar os seguintes permisos: Ligazón

PERMISOS

 

 •  Permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun/dunha familiar. 
 •  Permiso por traslado de domicilio. 
 •  Permiso para exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do emprego público
 •  Permiso para exames prenatais e preparación ao parto 
 •  Permiso para tratamentos de fecundación asistida
 •  Permisos para o cumprimento de deberes inescusábeis de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisións médicas   
 •  Permiso para asuntos persoais
 •  Imprevistos