Destinos provisionais secundaria

Normativa da adxudicación de destinos provisionais

ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional publicada no DOG do 14 de xuño de 2018. Ligazón

ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se modifica a Orde do 7 de xuño de 2018. Ligazón

ORDE do 24 de setembro de 2019 pola que se engade unha disposición adicional a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. Ligazón

Convocatoria de destinos provisionais secundaria 2022-2023

Ligazón á páxina web de solicitude do CADP

Datas de interese
 • Prazo de solicitude: do 21 de xuño até o 12 de xullo.
 • Relación provisional do persoal obrigado a participar: 7 de xullo. Reclamacións: 5 días hábiles.
 • Relación definitiva do persoal obrigado a participar: 26 de xullo.
 • Lista provisional do persoal excluído da participación: 7 de xullo. Reclamacións: 5 días hábiles.
 • Lista definitiva do persoal excluído da participación: 26 de xullo.
 • Resolución provisional: 26 de xullo.
 • Reclamacións: 2 días hábiles
 • Adxudicación definitiva: 2 de agosto.

Adxudicación definitiva

Resolución
Adxudicación (alfabética)
Adxudicación (orde de adxudicación)
Instrucións da toma de posesión
DOG

Adxudicación provisional

Resolución adxudicación provisional

Adxudicación provisional (Orde Alfabética)

Adxudicación provisional (Orde adxudicación)

Ligazón á páxina da Consellaría coas instrucións para reclamar/renunciar e o prazo

Persoal obrigado e excluído da participación

Resolución. Ligazón 
Persoal obrigado a participar. Ligazón
Persoal excluído da participación. Ligazón
Prazo de reclamacións: do 8 ao 14 de xullo. Ligazón

Non participación

Resolución. Ligazón
Estimadas. Ligazón
Desestimadas. Ligazón

Resolución

Convocatoria. Ligazón

Xubilacións

A Coruña. LigazónActualización.
Lugo. Ligazón Documento actualizado o 3 de xuño de 2022
Ourense. Ligazón
Pontevedra. Ligazón

Solicitude de non participación

Instrucións. Ligazón

Videotitorial

 • Convocatoria de destinos provisionais secundaria 2019-2020

  Adxudicación definitiva.

  Resolución definitiva (secundaria)

  Adxudicación definitiva alfabética (secundaria)

  Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (secundaria)

  Adxudicación provisional.

  Resolución provisional (secundaria)

  Adxudicación provisional alfabética (secundaria)

  Adxudicación provisional por orde de adxudicación (secundaria)

  Como presentar renuncias ou reclamacións.

  Segundo se indica na propia aplicación, o prazo para renunciar  e presentar alegacións é dende o 01/08/2019 ata o 03/09/2019. 

  Para renunciar á adxudicación provisional de destinos deben seguirse os seguintes pasos:

  Acceder á aplicación CADP e autenticarse :  https://www.edu.xunta.es/cadp/

  Ir ao menú Instancias e indicar a ou as instancias ás que renuncia.

  Descargar o documento PDF da renuncia ou renuncias.

  Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

  Sobre cada un dos expedientes nos que desexa renunciar,  Acción > Renuncia

  Encher os campos que se requiran e anexar o documento pdf da renuncia correspondente, seguir os pasos que se indican ata finalizar a presentación da renuncia.

  Para facer unha alegación:

  Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

  Sobre cada un dos expedientes nos que desexa alegar,  Acción > Alegacións

  Encher os campos solicitados e presentar a mesma na Sede electrónica

  Resolución coa convocatoria. 

  No DOG de hoxe, 26 de xuño, publícase a RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019 que convoca o Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais. Ligazón

  Normas.

  RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que desenvolve a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. Ligazón

  Xubilacións.

  • Xubilacións dos corpos de secundaria: ligazón

  Prazos.

  Prazo para participar

  Do 27 de xuño ao 17 de xullo

  Listaxes de profesorado obrigado a participar

  2 de xullo

  Prazo de reclamacións ás listaxes de participación

  5 días hábiles

  Prazo para participar do profesorado que aprobe as oposicións

  2 días hábiles desde a publicación da listaxe de persoas aprobadas

  Resolución provisional (datas previstas)

  Corpo de mestres: 26 de xullo.

  Corpos de Secundaria: 31 de xullo.

  Renuncias e reclamacións

  Corpo de mestres: 2 días hábiles após a resolución provisional.

  Corpos de Secundaria: até o 3 de setembro.

  PROFESORADO INTERINO. Prazo para limitar as substitucións en determinados concellos ou provincias

  Do 16 de xullo ao 17 de agosto

  Resolución definitiva

  Corpo de mestres: 1 de agosto.

  Corpos de Secundaria: 10 de setembro.

  Toma de posesión

  1 de setembro para o corpo de mestres. Na data prevista para a impartición efectiva das clases nos demais corpos

 • Convocatoria de destinos provisionais secundaria 2018-2019

  Resolución definitiva

  Adxudicación definitiva de destinos. Ligazón

  Texto da resolución. Ligazón

  Instrucións toma de posesión.

  CIG

  Nova adxudicación solucionando erros en conservatorios

  Corrección de erros da resolución de CADP

  Nova Listaxe coa adxudicación definitiva secundaria

  Ligazón a nota da CIG Ensino sobre a nova adxudicación

  Convocatoria.

  RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018 (DOG 26 de xuño). Ligazón

  CIG

  Recordade a obrigatoriedade de participar e de presentar as solicitudes na sede electrónica

  Prazos

  Do 27 de xuño ao 17 de xullo.

  Listaxes de persoal

  • Listaxe provisional de persoal en expectativa, prácticas e suprimido Ligazón
  • Listaxe provisional de persoal interino e substituto Ligazón

  Vacantes e xubilacións

  • A Coruña: xubilacións, vacantes pendentes de recibilas.
  • Lugo: xubilacións, vacantes pendentes de recibilas.
  • Ourense: pendentes de recibilas.
  • Pontevedra: pendentes de recibilas.

  Resolucións

  Provisionais.

  Resolución provisional Secundaria publicada o 31 de xullo

  Adxudicación provisional Secundaria publicada o 31 de xullo

  O persoal concursante poderá presentar reclamacións ou renuncias á resolución provisional até o 3 de setembro.

  As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). 

  De formular a reclamación ou a renuncia presencialmente, a persoa que a formule presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda

  Definitivas: o 11 de setembro.

  Reclamacións e renuncias

  Desde o 31 de xullo (publicación da adxudicación provisional) até o 3 de setembro.

  Normativa de aplicación

  ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. (DOG 14 de xuño de 2018)   PDF

  Táboa con todas as datas.

  DATA DESCRICIÓN
  26/06 DOG. Publicación da resolución de apertura de prazos de destinos provisionais
  02/07 Relación provisional de profesorado obrigado a participar no CADP
  09/07 Remata o prazo para reclamar a lista de profesorado obrigado a participar
  16/07 Profesorado interino. Comeza o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
  17/07 Remata o prazo de presentación de solicitudes do CADP
  OPOSICIÓNS 2 días hábiles para que quen aprobou as oposicións presente solicitudes (incluída nova instancia do persoal interino)
  26/07 Relación definitiva de profesorado obrigado a participar no CADP
  27/07 Previsto: resolución provisional do CADP do corpo de mestres
  31/07 Previsto:
  Remata o prazo de reclamacións no corpo de mestres.
  Resolución provisional do CADP dos demais corpos docentes
  03/08 Previsto: resolución definitiva do CADP do corpo de mestres
  17/08 Profesorado interino. Remata o prazo para limitar as provincias, e nalgúns casos concellos, para cubrir substitucións
  03/09 Remata o prazo de reclamacións nos corpos de secundaria
  11/09 Previsto: resolución definitiva do CADP dos corpos de secundaria

  Outras informacións.

 • Convocatoria de destinos provisionais 2017-2018

   

  Convocatoria. ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/18 de secundaria. Ligazón

  Resolución definitiva no DOG. Adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2017/18 (DOG 22/09/2017). Ligazón

  Resolución definitiva por orde alfabética. Publicada na web da Consellaría (07/09/2017). Ligazón

  Resolución provisional. Adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2017/18. Ligazón

  Prazo de reclamacións: desde o 1 de agosto ao 2 de setembro, ambos incluídos. As reclamacións á resolución provisional deben dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e O.U. en Santiago de Compostela, ademais de por vía ordinaria, por correo electrónico a: persoal.secundaria@edu.xunta.es.

  Instrucións para a toma de posesión. Ligazón

   

  LIGAZÓN AO CADP

 • Convocatoria de destinos provisionais 2016-2017

  Convocatoria  

  ORDE do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2016/17, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño (DOG 20/06/2016) Ligazón

  Adxudicación defintiva de destinos provisionais de secundaria (DOG 15/09/2016) Ligazón

  Anexo: Códigos localidades e centros

  Prazo para cubrir a instancia na web

  Para todo o profesorado desprazado e en expectativa de destino, profesorado en prácticas e pendente de nomeamento de funcionario de carreira, concelleiros, procedentes do estranxeiro, peticionarios de reingreso, interinas e interinos, substitutas e substitutos, o prazo será de vinte días naturais contados a partir da publicación desta orde no DOG.

  Para o persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado pola Orde do 4 de abril de 2016, o prazo será de tres días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación na lista de aprobados polos tribunais.

  LIGAZÓN AO CADP

 • Convocatoria de destinos provisionais 2014-2015

  ORDE do 10 de xuño de 2014 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para ocurso académico 2014-2015, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño LIGAZÓN

  Resolución definitiva  por orde de adxudicación LIGAZÓN

  Resolución definitiva por orde alfabética LIGAZÓN

  Instrucións para a toma de posesión. LIGAZÓN

  A Consellaría colgou na súa web, na tarde do 4 de agosto, a resolución provisional de destinos para todo o persoal docente que non ten destino definitivo. O prazo de reclamacións será do 6 ao 11 de agosto.

  Resolución provisional.

  Por orde de adxudicación. Ligazón

  Por orde alfabética. Ligazón

  Reclamacións:

  Do 6 ao 11 de agosto ambos inclusive.

  Profesorado de secundaria: Fax: 981545484. Correo electrónico: persoal.secundaria@edu.xunta.es

  Resolución definitiva.

  Corpos de secundaria: 9 de setembro

  Ligazón ao CADP

 • Convocatoria de destinos provisionais 2013-2014
  CONVOCATORIA

  ORDE do 6 de xuño de 2013 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2013/14 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal o que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ligazón

  PARTICIPACIÓN

  Aplicación para participar no CADP: Ligazón

  PRAZO DE PARTICIPACIÓN

  O prazo abranguerá dende o día 18 de xuño ata o 8 de xullo de 2013, ámbolos dous incluídos.

  PRAZOS DE RESOLUCIÓNS

  Resolución provisional o 31 de xullo.

  Resolución definitiva antes do 12 de setembro.

  LISTAXES DE PROFESORADO

  Electores provisionais (18 de xullo). Ligazón

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL.

  Adxudicación publicada o 2 de agosto. Ligazón

  Adxudicación por orde alfabética publicada o 2 de agosto. Ligazón

  A adxudicación provisional publicada o 31 de xullo contiña erros que foron subsanados, polo que se volveu publicar a adxudicación provisional o 2 de agosto.

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

  Ligazón á paxina web da Consellaría

  Adxudicación definitiva por orde alfabética publicada o 11 de setembro Ligazón

  Adxudicación definitiva por orde de adxudicación publicada o 11 de setembro Ligazón

  Vacantes Ligazón

  INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN.

  O prazo para tomar posesión no centro educativo de destino é de 48 horas desde a publicación da adxudicación na páxina web de Educación.

  Instrucións proporcionadas pola Consellaría para a toma de posesión. Ligazón

  INFORMACIÓN NA WEB DA CONSELLARÍA

  Ligazón

  VACANTES PROVISIONAIS

  Vacantes publicadas posteriormente á adxudicación provisional. Descargar

  VACANTES DEFINTIVAS