NORMATIVA DE DANZA

Contidos:

NORMATIVA DE ÁMBITO GALEGO

ENSINANZAS PROFESIONAIS DE DANZA

Instrución 7/2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, para a aplicación do calendario do curso 2023/24 nos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza, e conservatorios superiores de música. Ligazón

DECRETO 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza de Galiza. DOG do 19 de xaneiro de 2011 

ORDE do 4 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 18 de agosto de 2011

DECRETO 395/2009, do 8 de outubro, polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 22 de outubro de 2009.

ORDE do 13 de maio de 2009, pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de danza dispostas no Decreto 204/2007, do 11 de outubro. DOG do 26 de maio de 2009.

ORDE do 27 de marzo de 2009, pola que se ditan instrucións para as validacións académicas entre as ensinanzas profesionais de música e danza e a educación secundaria obrigatoria, o bacharelato e as ensinanzas de educación secundaria para as persoas adultas. DOG do 7 de abril de 2009.

ORDE do 10 de marzo de 2009, pola que se regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra e premio de fin de grao nas ensinanzas profesionais de música e danza. DOG do 18 de marzo de 2009.

DECRETO 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 23 de decembro de 2008.

ORDE do 6 de novembro de 2008, pola que se determinan as materias optativas das ensinanzas profesionais de danza establecidas polo Decreto 204/2007, do 11 de outubro. DOG 17 de novembro de 2008.

CIRCULAR 21/2008 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se regula a avaliación e cualificación dos alumnos e das alumnas que cursan as ensinanzas elementais de música e danza dispostas nos decretos 196/2007, do 20 de setembro de 198/2007, do 27 de setembro polos que se establecen a ordenación das ensinanzas de grao elemental de danza e de música, respectivamente.

ORDE do 11 de febreiro de 2008, pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de danza que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG 25 de febreiro de 2008.

DECRETO 204/2007, do 11 de outubro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de danza. DOG 25 de febreiro de 2007.

DECRETO 196/2007, do 20 de setembro, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime especial de danza. DOG 2 de novembro de 2007.

CIRCULAR 12/2007, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións sobre o desenvolvemento das ensinanzas elementais e profesionais de danza establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

ORDE do 10 de xullo de 2002, pola que se regulan as probas extraordinarias establecidas polo Real decreto 409/2002, do 3 de maio, para a obtención dos títulos das ensinanzas de música e dos certificados de finalización de estudos de danza correspondentes aos plans de estudos anteriores á Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro. DOG 26 de xullo de 2002.

DECRETO 156/2002, do 18 de abril, polo que se establecen os prezos públicos dos conservatorios de música, centros autorizados de música, conservatorios de danza, centros autorizados de danza, escolas oficiais de idiomas e Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. DOG 3 de maio de 2002.

ORDE do 5 de decembro de 1995, pola que se desenvolve o Decreto 253/1995, do 29 de setembro, sobre autorización a centros docentes privados para impartir ensinanzas artísticas. DOG 7 de febreiro de 1996.

DECRETO 253/1995, do 29 de setembro, sobre autorización a centros docentes privados para impartir ensinanzas artísticas. DOG 11 de outubro de 1995.

ESCOLAS DE DANZA

ORDE do 11 de marzo de 1993, pola que se regulan as condicións de creación e funcionamento das escolas de música e danza da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 22 de abril de 1993.

NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL

REAL DECRETO 1953/2009, do 18 de decembro, polo que se modifican o Real Decreto 1577/2006, do 22 de decembro, o Real Decreto 85/2007, do 26 de xaneiro, e o Real Decreto 1467/2007, do 2 de novembro, no relativo ao cálculo da nota media dos alumnos das ensinanzas profesionais de música e danza. BOE do 18 de xaneiro de 2010.

REAL DECRETO 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 27 de outubro de 2009Anulados por sentenza do Tribunal Supremo os artigos 7.1, 8. 11. 12 e a Disp. Adic. 7ª

REAL DECRETO 85/2007, do 26 de xaneiro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas profesionais de danza reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. BOE do 13 de febreiro de 2007.

CORRECCIÓN DE ERROS do Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. BOE do 14 de setembro de 2006.

REAL DECRETO 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. BOE do 14 de xullo de 2006.

ORDE ECI/1082/2006, do 6 de abril, para a aplicación do disposto no Real Decreto 798/2005, do 1 de xullo, polo que se establecen os requisitos para obter a equivalencia, aos efectos de docencia, entre os estudos completos de danza anteriores á Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, e os estudos superiores de danza regulados nela. BOE do 14 de abril de 2006.

REAL DECRETO 798/2005, do 1 de xullo, polo que se establecen os requisitos para obter a equivalencia, aos efectos de docencia, entre os estudos completos de danza anteriores á Lei orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e os estudos superiores de danza regulados nela. BOE do 20 de xullo de 2005.

REAL DECRETO 706/2002, do 19 de xullo, polo que se regulan determinadas incorporacións ao grao superior das ensinanzas de música e as equivalencias, a efectos académicos, das ensinanzas de música, de canto y de danza dos plans de estudios que se extinguen cos correspondentes á nova ordenación do sistema educativo. BOE do 7 de agosto de 2002.

REAL DECRETO 409/2002, do 3 de maio, polo que se establecen as probas extraordinarias para a obtención dos diplomas da Escola Superior de Canto e polo que se regulan ditas probas extraordinarias para a obtención dos títulos das Ensinanzas de Música, Artes Aplicadas e Oficios Artísticos, Diplomas da Escola Superior de Canto e certificados de finalización de estudos de Danza correspondentes aos plans de estudos anteriores á Lei orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.BOE do 28 de maio de 2002.

REAL DECRETO 600/1999, do 16 de abril polo que determinados documentos oficiais se declaran equivalentes ás titulacións a que se refire o artigo 39.3 da Lei orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, para impartir as ensinanzas dos grados elemental e medio de danza establecidos na devandita lei. BOE do 4 de maio de 1999.

REAL DECRETO 389/1992, do 15 de abril, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas artísticas. BOE do 28 de abril de 1992.