Centros de infantil e primaria

Normativa legal e información básica para a organización e funcionamento dos centros docentes que imparten Infantil, Primaria e Educación Especial.

Contidos:

NORMAS XERAIS

R.O.C. Decreto 374/1996, do 17 de outubro. Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. (DOG 21-10-96) Ligazón

Orde que regula a organización dos Centros de Infantil e Primaria. Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG. 02-09-97). Ligazón

- Modificación parcial desta orde (adscrición funcional e horarios).(DOG 06-07-2010). Ligazón

R.O.C. Centros Públicos Integrados. Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. Ligazón

Orde que regula a organización dos CPI. Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DOG 02/11/200). Ligazón

-Modificación parcial desta orde (horarios) (DOG 06/07/2010). Ligazón

Lei de Convivencia e participación. LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.(DOG 15/07/2011). Ligazón

-Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar (DOG 27-01-2015). Ligazón

Decreto sobre a autonomía de xestión. Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios. (DOG 04/04/2003). Ligazón

Decreto para o plurilingüismo. Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario.(DOG 25/05/2012). Ligazón

-Anterior normativa sobre o uso e promoción do galego derrogada polo goberno Feijoo na súa campaña contra o noso idioma. Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativoLigazón

Orde que regula os centros plurilingües. ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galiza e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galiza. (DOG 20/05/2011) Ligazón

Seccións bilingües. - ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario. (DOG 20/05/2011) Ligazón

 • Corrección de erros (DOG 30/05/2011) Ligazón

Auxiliares de conversa. ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regula a actividade das persoas auxiliares de conversa que realizan o seu labor en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 20/05/2011). Ligazón

Rede abalar. Convocatoria para a selección de centros da rede abalar para o curso 2012/13, cos criterios que deben cumprir os centros (DOG 20/03/2012). Ligazón

Dereitos e deberes do alumnado. Real Decreto 732/1995 polo que se estabelecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia. Ligazón

Clasificación dos centros docentes. Clasificación actual dos centros docentes públicos de todas as etapas educativas e modificación a efectos retributivos que entrará en vigor o 1 de setembro de 2008 Ligazón

Acordo sobre agrupamentos de unidades de infantil e primaria. Acordo entre a Consellaría e as organizacións sindicais, agás a CIG-Ensino, sobre os agrupamentos do alumnado de educación infantil e primaria para os efectos de constitución de unidades. Ligazón Nota. As ratios que figuran neste acordo volven estar vixentes desde o curso 2024/25..

Xornada Única e Mixta. Orde do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados. (DOG 06/06/2008). Ligazón

ACTIVIDADE DOCENTE

EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMLOE)

Real Decreto 157/2022, do 1 de marzo, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Primaria. Ligazón

   DECRETO 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

      ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa. Ligazón

EDUCACIÓN INFANTIL (LOMLOE)

Real Decreto 95/2022, do 1 de febreiro, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Infantil. Ligazón

   DECRETO 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

      ORDE do 30 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa. Ligazón

Currículo de Educación Infantil. Decreto 330/2009 polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galiza. (DOG 23/06/2009). Ligazón

Ensinanzas mínimas de Educación Infantil. Real decreto 1630/2006 polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de educación infantil. Ligazón

Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación Educativa. (21-7-08) Circular sobre docencia na Educación Infantil por non especialistas; funcións doprofesor/a titor/a en relación ao programa gratuidade libros de texto e realización de gardas por profesorado de PT, AL e Orientación. Ligazón

AVALIACIÓN

Educación infantil
ORDE do 30 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa. Ligazón
Educación primaria
ORDE do 26 de maio de 2023 
pola que se desenvolve o Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa. Ligazón
ORDE do 29 de decembro de 2023
pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón
   RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico de educación primaria e educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2023/24. Ligazón

PROFESORADO

Especialidades do Corpo de Mestres. Real Decreto 1594/2011polo que se estabelecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres. Ligazón

Procedemento para o recoñecemento de especialidades ("habilitacións") do corpo de mestres. ORDE do 23 de xuño de 2020 (DOG 03/07/2020). Ligazón

Nova cos prazos e requisitos para as habilitacións. Ligazón

Cadros de Persoal de Mestres.

Documento da CIG Ensino cos cadros de persoal de educación infantil, educación primaria e educación especial coa identificación do tipo de xornada dos centros e a especial dificultade. Ligazón

Orde do 12 de agosto do 2010 polo que se establece o número de unidades e postos de traballo docentes en educación infantil, primaria e educación especial. (DOG 23/08/2010) Ligazón

 • Corrección de erros dos Cadros de Persoal (DOG 06/10/2010). Ligazón 
 • Corrección de erros dos Cadros de Persoal (DOG 09/12/2010). Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 09/08/2011). Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 03/08/2012). Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 08/08/2013). Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 07/10/2013). Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 29/07/2014). Ligazón
 • Corrección de erros. (DOG 10/09/2014) Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 21/07/2015). Ligazón
 • Corrección de erros. (DOG 14/09/2015) Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 15/07/2016). Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 26/07/2017). Ligazón
 • Corrección de erros (DOG 28/07/2017). Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 30/07/2018). Ligazón
 • Corrección de erros (DOG 21/09/2018). Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 29/08/2019). Ligazón
 • Corrección de erros (DOG 25/10/2019). Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 12/08/2020). Ligazón
 • Corrección de erros (DOG 5/11/2020). Ligazón
 • Modificación dos Cadros de Persoal (DOG 06/08/2021). Ligazón 
              Modificación da Orde anterior (DOG 01/12/2021). Ligazón
 • Modificación dos cadros de persoal (DOG 12/08/2022). Ligazón
 • Corrección de erros (DOG 15/11/2022). Ligazón
 • Modificación dos cadros de persoal (DOG 18/08/2023). Ligazón

Acordo sindical sobre Cadros de Persoal dos centros de infantil e primaria. Documento asinado o 8 de xuño de 2007 pola Consellaría, a CIG-Ensino e outras OO.SS. polo que se incrementan os cadros de persoal e se reduce a 21 o número de horas lectivas. Ligazón

- Instrucións da Inspección educativa para a aplicación da nova xornada laboral en aplicación do acordo de cadros de persoal. Ligazón

Centros de especial dificultade

ORDE do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cuali cados de especial di cultade na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 17/11/2017). Ligazón

- Corrección de erros (DOG 24/11/2017) Ligazón

Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Galiza. (DOG 28/10/2010) Ligazón

- Correción de erros (DOG 19/11/2010) Ligazón

Xornada Laboral.  ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 30/06/2011). Ligazón

Normativa anterior derrogada: Orde do 1 de setembro de 1987 pola que se adecúa a xornada de traballo dos funcionarios docentes. Ligazón

Acordo de condicións de traballo do profesorado itineranteLigazón- Instrucións da Consellaría 11-3-08 Ligazón- Circular 10/2008 Ligazón

Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación Educativa. (21-7-08) Circular sobre docencia na Educación Infantil por non especialistas; funcións do profesor/a titor/a en relación ao programa gratuidade libros de texto e realización de gardas por profesorado de PT, AL e Orientación Ligazón

Perda de destino docente. Decreto 140/2006 de 31 de agosto, que regula os criterios da perda de destino do profesorado de centros públicos. (DOG 01/09/06) Ligazón

Complemento por función titorial e outras funcións. Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. (DOG 24/07/2007). Ligazón

Acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos. Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se se regula o procedemento.(DOG 26/04/2011) Ligazón

ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería. Ligazón

ORDE do 1 de xuño de 2023 pola que se regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente no ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Profesorado de relixión. Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión e se ditan instrucións relativas á provisión de postos. (DOG 24/07/2007). Ligazón

CONSELLOS ESCOLARES

Decreto de órganos de goberno. Artigos relacionados cos consellos escolares de centro. Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario. Ligazón

Consellos escolares de centros singulares, de Educación Especial e de Educación de Adultos. Orde de 29 de outubro de 1996. Ligazón

Elección de membros dos consellos escolares. Orde de 21 de outubro de 1996 que regula determinados aspectos da elección de membros e das datas de elección. Ligazón

Nota. Ademais desta normativa específica hai que ter en conta o disposto  nos ROC dos diferentes tipos de centros (CEIP, IES, CPI) e ordes que os desenvolven.

EQUIPOS DIRECTIVOS

DECRETO 222/2022, do 7 de decembro, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Información sobre a convocatoria anual do concurso de direccións. Ligazón

Decreto de consolidación parcial do complemento de dirección. 

Decreto 120/2002, do 22 de marzo, polo que se regula a consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. (DOG 10/04/2002). Ligazón

ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de consolidación parcial do complemento específico das directoras e directores dos centros docentes públicos (DOG 9/3/2015). Ligazón

Avalación das direccións dos centros docentes públicos. Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula o procedemento de avaliación das direccións dos centros docentes públicos en que se imparte algunha das ensinanzas reguladas na LOE. (DOG 31/12/2010). Ligazón

COMEDORES ESCOLARES

Decreto de Comedores. DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. Ligazón

Orde de Comedores. Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 05/03/2007). Ligazón

- Modificación da Orde de comedores. Orde de 13 de xuño de 2008 que modifica a orde de comedores de 21 de febreiro de 2007. (DOG 19/06/2008). Ligazón

Decreto de prezos públicos dos comedores escolares. Decreto 374/2009, do 6 de agosto, polo que se aproban os prezos públicos pola utilización dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 14/08/2009). Ligazón 

 • Decreto 439/2009 do 11 de decembro, polo que se modifica o Decreto 374/2009. (DOG 24/12/2009).Ligazón

Instrucións en relación co acceso aos servizos complementarios (comedores, transporte escolar) por parte de alumnos escolarizados en centros distintos aos que, inicialmente, lles correspondía (22 de xuño de 2009). Ligazón

Instrución 3/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2022-2023. Ligazón

Instrución 2/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2022-2023. Ligazón

Instrución 3/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2021/22. Ligazón

Instrución 2/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2021/22. Ligazón

Instrución 2/2019, da secretaría xeral técnica da Consellaría de Educación, Universidade e formación profesional, do 6 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2019-2020. Ligazón

Instrución 3/2019, da secretaría xeral técnica da Consellaría de Educación, Universidade e formación profesional, do 6 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2019-2020. Ligazón

Instrución 1/2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría, do 4 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2018/2019. Ligazón

Instrución 3/2010 sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa para o curso 2010/11. Instrución parcialmente anulada por sentenza gañada pola CIG-EnsinoLigazón

 • Modificación da Instrucion 3/2010, adaptándoa á seentenza que anula o parágrafo 4º do apartado 4. Ligazón

ADMISIÓN DE ALUMNADO

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Normativa anterior
Decreto de admisión de alumnado
. Decreto 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26/12/2012). Ligazón

Orde de admisión de alumnado. ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Orde de admisión de alumnado. ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

LIBROS DE TEXTO

Ampliación do período de vixencia dos libros de texto. ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. (DOG  30/05/2013). Ligazón

Axudas para a adquisición de libros de texto e outros materiais didácticos. 

Curso 2012/13. ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2012/2013. (DOG 01/06/2012). Ligazón

Curso 2011/12. ORDE do 13 de maio de 2011 (1º, 2º, 5º, 6º de EP, 1º e 3º de ESO, E.E.) (DOG 31/05/2011). Ligazón

Reposición de libros de texto. ORDE do 18 de maio de 2011 pola que se convoca e regula o programa de reposición de libros de texto e materiais curriculares nos centros sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2011/2012, nos niveis de 3.º e 4.º de educación primaria e 2.º e 4.º de educación secundaria obrigatoria para as materias que non cambian de idioma, de acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galiza. (DOG 31/05/2011). Ligazón

Axudas para a adquisición de libros de texto e outros materiais didácticos que cambien de idioma. ORDE do 16 de maio de 2011 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario que cambien de idioma de acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2011/2012 en 3.º e 4.º de educación primaria e en 2.º e 4.º de educación secundaria obrigatoria. (DOG 31/05/2011). Ligazón

BIBLIOTECAS

Instrucións para o desenvolvemento da organización e o funcionamento das bibliotecas escolares nos centros docentes non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no curso académico 2023/2024. Ligazón

Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2022/2023.
Instrucións. Anexo I

Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2021/2022. Ligazón

Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para o curso 2023/24. Ligazón

Plan de mellora de bibliotecas escolares. ORDE do 30 de marzo de 2015 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. Ligazón

Instrucións para o funcionamento da biblioteca. Instrucións de 1 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares, durante o curso 2015/2016, nos centros docentes de niveis non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón

INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO E CALENDARIO ESCOLAR

Calendario escolar 2024/2025. ORDE do 12 de abril de 2024 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2024/25 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Calendario escolar 2023/2024. ORDE do 3 de maio de 2023 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2023/24 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Calendario escolar 2022/2023. ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón
Orde do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orde do 20 de maio de 2022. Ligazón
Aclaracións relativas á organización do final de curso 2022-2023 para as etapas de ESO e de bacharelato. Ligazón

Calendario escolar 2021/2022. ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Calendario escolar 2020/2021. ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Calendario escolar 2019/2020. ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2023/24. Ligazón

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/2023. Ligazón

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/2022. Ligazón