Lexislación - Mulleres

Lexislación galega

LEI 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galiza: ligazón

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero: ligazón

Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG do 15/07/2011): ligazón

Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia: ligazón

DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar: ligazón

Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero: ligazón

Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: ligazón

Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia: ligazón

Plan de igualdade nos centros educativos desde o curso 2019/2020

Instrución do 6 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a elaboración de plans de igualdade no curso 2019/2020, nos centros docentes sostidos con fondos públicos de niveis non universitarios da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Lexislación estatal

Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero: Ligazón

Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdade efectiva de mulleres e homes. Ligazón

Lei Orgánica 10/2022, de 6 de setembro, de garantía integral da liberdade sexual. Ligazón

Lei 4/2023, de 28 de febreiro, para a igualdade real e efectiva das personas trans e para a garantía dos dereitos das personas LGTBI. Ligazón

Lei Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e dea interrupción voluntaria del embarazo. Ligazón

Real Decreto 901/2020, de 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e se modifica o Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo. Ligazón

Recursos

Portal de igualdade da Consellaría de Educación: ligazón

Materiais publicados pola CIG-Ensino: ligazón

Protocolos e guías

Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero

Guía de actuación ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo. (2020)

Anexos da guía en formato editábel: ligazón.