NORMATIVA DAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

ROC E NORMATIVA XERAL

Real Decreto 1041/2017, de 22 de decembro, polo que se fixan as esixencias mínimas do nivel básico a efectos de certificación, estabelécese o currículo básico dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 e Avanzado C2, das Ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pola Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e se estabelecen as equivalencias entre as Ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas en diversos plans de estudos e as deste real decreto. Ligazón

DECRETO 189/2010 do 11 de novembro polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galiza. (DOG 19/11/2010). Ligazón

ORDE do 5 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 189/2010, do 11 de novembro, polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula a organización e o acceso ás ensinanzas de idiomas de réxime especial.(DOG 18 /08/2011). Ligazón

REAL DECRETO 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE 14/07/2006). Ligazón

CORRECCIÓN DE ERROS DO REAL DECRETO 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE 14/09/2006). Ligazón

DECRETO 191/2007, do 20 de setembro polo que se establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos dos niveis básico e intermedio.(DOG 9/10/2007). Ligazón

DECRETO 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo dos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 13/08/2018). Ligazón

DECRETO 239/2008, do 25 de setembro polo que se establece o currículo de nivel avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas. (DOG 29/10/2088). Ligazón

Real Decreto 1/2019, de 11 de xaneiro, polo que se estabelecen os principios básicos comúns de avaliación aplicables ás probas de certificación oficial dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial (BOE do 12 de xaneiro de 2019). Ligazón

ORDE do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26/09/2008). Ligazón

CORRECCIÓN DE ERROS.- ORDE do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 23/10/2008). Ligazón

OFERTA DAS EOI

ORDE do 29 de xullo de 2022 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2022/23. Ligazón 

ORDE do 29 de xuño de 2012 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2012-2013. (DOG 1/08/2012). . Ligazón

ORDE do 2 de outubro de 2012 pola que se modifica a do 29 de xuño de 2012 de oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2012-2013. (DOG do 16/10/2012). Ligazón

INSTRUCIÓNS

Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2024/25. Ligazón
Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2023/24. Ligazón
Corrección de erros. Ligazón
Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2022/23. Ligazón
Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2021/22. Ligazón