NORMATIVA DAS ESCOLAS DE ARTE DRAMÁTICA

Contidos:

NORMATIVA DE ÁMBITO GALEGO

DECRETO 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 23 de decembro de 2008.

DECRETO 395/2009, do 8 de outubro, polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 22 de outubro de 2009.ORDE DO 16 DE XUÑO DE 2008, pola que se autorizan as ensinanzas da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia con sede na cidade de Vigo. DOG do 4 de agosto de 2008.

CIRCULAR 15/2007, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións para a aplicación da Orde do 17 de xullo de 2007 na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

CIRCULAR 11/2007, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado aos estudos superiores de arte dramática en convocatoria extraordinaria de setembro.

CIRCULAR 18/2006, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións para a organización e o funcionamento da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

DECRETO 42/2006, do 23 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 145/2005 polo que se crea a Escola Superior de Arte Dramática na cidade de Vigo, que pasa a denominarse Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. (Dirección Xeral de Centros). DOG do 13 de marzo de 2006.

INSTRUCIÓN sobre a convocatoria de probas de acceso á Escola Superior de Arte Dramática para o curso 2006-2007.

INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais en relación ao proceso de avaliación académica do alumnado que curse as ensinanzas superiores de arte dramática no curso 2005-2006 e en relación a outros aspectos do Decreto 220/2005, do 7 de xullo.

INSTRUCIÓNS sobre a organización e funcionamento da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

INSTRUCIÓN que se deixa sen efecto as Instrucións da D.X. de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais sobre a aplicación do Decreto 156/2002, en relación as ensinanzas superiores de arte dramática e deseño.

DECRETO 220/2005, do 7 de xullo, polo que se establece o currículo das ensinanzas superiores de arte dramática e se regula a proba de acceso a estes estudos. DOG do 8 de agosto de 2005.

DECRETO 145/2005, do 2 de xuño, polo que se crea a Escola superior de Arte Dramática na cidade de Vigo. DOG do 6 de xuño de 2005.

INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais sobre as ensinanzas superiores de arte dramática para o curso 2005-2006.

NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL

Lei 1/2024, do 7 de xuño, pola que se regulan as ensinanzas artísticas superiores e se establece a organización e equivalencias das ensinanzas artísticas profesionais. Ligazón 

REAL DECRETO 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 27 de outubro de 2009Anulados por sentenza do Tribunal Supremo os artigos 7.1, 8. 11. 12 e a Disp. Adic. 7ª

LEY ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE). BOE do 4 de maio de 2006.

REAL DECRETO 754/1992, do 26 de xuño, polo que se establecen os aspectos básicos do currículo das ensinanzas de arte dramática e regúlase a proba de acceso a estes estudos. BOE do 25 de xullo de 1992.

Real Decreto 588/2022, do 19 de xullo, polo que se establecen as especialidades docentes dos Corpos de Profesores e de Catedráticos de Música e Artes Escénicas vinculadas ás ensinanzas de Arte Dramática. Ligazón