Lexislación sobre MUFACE, Seguridade Social e Clases Pasivas

CIG Informa con todo a información sobre as prestacións sanitarias e asistenciais para o profesorado do ensino público. Inclúe un resumo das prestacións socisanitarias de Muface nas páxinas 6 á 8. Ligazón

Ligazón á paxina da Consellaría sobre a Prevención de Riscos Laborais.

Resolución do 19 de febreiro de 2019, da Mutualidade Xeneral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican os Anexos II, III e IV da Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria en MUFACE e se estabelece o procedemento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. Ligazón

Cambio de entidade médica dentro de Muface.

A xestión por sede electrónica pode facerse co Cl@ve, certificado electrónico ou DNI electrónico: Ligazón, tamén se pode facer por correo postal, enviando un impreso que se encontra nesta Ligazón .

Vídeotitorial sobre o cambio de entidade médica

  

Vídeotitorial sobre como subir partes médicos a datos persoais

  

A incapacidade temporal do persoal docente do ensino público galego. Baixas médicas, prestacións económicas durante as I.T., prestacións sanitarias, vacacións non gozadas por ter estado de baixa e risco durante o embarazo do persoal de MUFACE e do Réxime Xeral da Seguridade Social. Actualización: xaneiro de 2019. Ligazón

Procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de I.T., risco durante o embarazo e a lactación no Réxime Especial da seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. Orde PRE/1744/2010 de 30 de xuño (BOE 01/07/2010). Ligazón

Información sobre accidentes en acto de servizo. Ligazón

Cadro de enfermidades profesionais na Seguridade Social. Real Decreto 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e se estabelecen criterios para a súa notificación e rexistro. Ligazón

Parte de baixa Incapacidade Temporal. Ligazón

Parte de risco durante o embarazo ou a lactación natural. Ligazón

Páxina web de clases pasivas do ministerio. Ligazón

Lei Seguridade Social, Texto Refundido. Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. Ligazón

Lei de Clases Pasivas do Estado. Real Decreto Lexislativo 670/1987, de 30 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Le de Clases Pasivas do Estado (B.O.E. 27/5/1987). Ligazón

RD Lexislativo 4/2000 polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. (Actualizado a xaneiro de 2009). Ligazón

Real Decreto 375/2003 polo que se aproba o Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo. Ligazón

- Modificado polo Real Decreto 2/2010 de 8 de xaneiro, para cuestións relacionadas coa incapacidade temporal e o risco durante o embarazo e a lactación natural. Ligazón

RD 1769/1994, de adecuación dos procedementos de Clases Pasivas á Lei 30/1992. Ligazón

Real decreto 172/1988 sobre procedemento de xubilación e concesión de pensión de xubilación de funcionarios civís do EstadoLigazón

Inspección médica na Consellaría de educación. Orde pola que se determinan as funcións de asesoramento e inspección dos médicos destinados na Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 11/04/2006) Ligazón

Xestión do control e seguimento das I.T. dos funcionarios civís do Estado. Acordo de encomenda de xestión entre MUFACE e o INSS para a realización de determinados recoñecementos médicos. Ligazón

Xestión de control e e seguimento das I.T. dos empregados públicos da Xunta de Galiza. Acordo de encomenda de xestión entre o consello de goberno da Xunta e a Consellaría de Sanidade para o contro da incapacidade temporal. Ligazón

Resolución do 2 de abril de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas, a Mutualidade Xeral Xudicial e o Servizo Galego de Saúde, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con ditas Mutualidades (en castelán esperando a tradución do BOE). Ligazón