ORGANIZACIÓN EDUCATIVA: Formación Profesional

Lexislación e normativa propia da Formación Profesional.
Para toda a información sobre aspectos relacionados con normativa xeral coincidente cos centros de secundaria (ROC, horarios, estrutura organizativa, profesorado etc.), consulta a información sobre I.E.S. Ligazón
Contidos:

NORMAS XERAIS SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL

Integración do PTFP. Real Decreto 800/2022, do 4 de outubro, polo que se regula a integración do profesorado do Corpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional no Corpo de Profesores de Ensino Secundario, e se modifican diversos reais decretos relativos ao profesorado de ensino non universitario. Ligazón

ORDE do 17 de xaneiro de 2023 pola que se realiza unha nova convocatoria do procedemento para que o profesorado do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional se integre no corpo de profesores de ensino secundario (código de procedemento ED021A). Ligazón EN PRAZO ATA 19 DE XANEIRO DE 2026.

Lei Orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional. Ligazón
Real Decreto 659/2023, de 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de Formación Profesional. Ligazón
Real Decreto 278/2023, do 11 de abril, polo que se establece o calendario de implantación do Sistema de Formación Profesional establecido pola Lei Orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional. Ligazón

Lei Orgánica 4/2011, do 11 de marzo, complementaria da Lei de economía sustentábel, pola que se modifican diversas leis, entre elas a Lei Orgánica 5/2002 das cualificacións e da formación profesional. Ligazón

Ordenación Xeral da FP. Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo.(derroga o anterior RD 1538/2006 de 15 de decembro). Ligazón

Desenvolvemento dos ciclos formativos e obtención de títulos. ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a ava- liación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. (DOG 15/07/2011). Ligazón

Obtención de títulos por avaliación de competencias. ORDE de 11 de febreiro de 2005 pola que se regulan as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior formación profesional específica. (DOG 22/02/2005). SÓ ESTÁ VIXENTE PARA CONVOCAR PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR VÍA LABORAL OU VÍAS NON FORMAIS. Ligazón

Certificados de profesionalidade: Real Decreto 34/2008 de 17 de xullo polo que se regulan os certificados de profesionalidade. Ligazón

Competencias profesionais por experiencia laboral. Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral. Ligazón

Ordenación xeral da FP en Galiza. Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galiza(DOG 12/07/2010). Ligazón

Ordenación da FP inicial polo réxime para as persoas adultas. Orde do 5 de novembro de 2010  pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial. (DOG 11/11/2010). Ligazón

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Currículo Formación Profesional Básica. 

DECRETO 126/2023
, do 20 de xullo, polo que se establece o currículo do ámbito de Comunicación e Ciencias Sociais e do ámbito de Ciencias Aplicadas dos ciclos formativos de grao básico de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Normativa Galega. DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galiza e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. Ligazón

Currículos dos títulos profesionais básicos en Galiza adaptados á LOMCE. Ligazón

Normativa Estatal.

 • Real Decreto 127/2014, de 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da FP Básica,  aproban  catorce títulos profesionais básicos, fixan os seus currículos básicos e modifica o Real Decreto 1850/2009, de 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas estabelecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE 5-3-2014) Ligazón
 • Real Decreto 356/2014, de 16 de maio, polo que se estabelecen sete títulos de formación profesional básica do catálogo de títulos das ensinanzas de FP (BOE 29-05-2014) Ligazón

Oferta e normas de acceso e admisión.

 • Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15 (DOG 26-8-2015) Ligazón
 • Orde do 10 de novembro de 2014 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 18-11-2014). Ligazón
 • Orde do 28 de xaneiro de 2015 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 4/2/2015) Ligazón

Implantación da FP Básica. ORDE do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15 (DOG 13/08/2014). Ligazón

Regulación da FP Básica, acceso e admisión.  ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. DOG 22-07-2015) Ligazón

CICLOS FORMATIVOS. Organización docente.

Currículos. Consulta dos currículos dos distintos ciclos formativos de FP, agrupados por familias profesionais. Ligazón

Consulta actualizada de toda a oferta de ciclos formativos na GalizaLigazón

Módulo profesional de FCT. ORDE de 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional da FCT da formación profesional inicial. (DOG 08/03/2007). Inclúe corrección de erros (DOG 09/03/2007). Ligazón 

Instrucións para ciclos formativos.

Curso 2019-20. RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/20. Ligazón
Curso 2021-22. Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021-2022.  Ligazón

CENTROS INTEGRADOS DE F.P.

Requisitos básicos dos CIFP. REAL DECRETO 1558/2005 de 23 de decembro polo que se regulan os requisitos básicos dos Centros integrados de formación profesional. Ligazón.

 • Modificación do RD de requisitos básicos. Real decreto 564/2010, do 7 de maio, polo que se modifica o Real decreto 1558/2005. Ligazón

Regulamento orgánico dos CIFP. DECRETO 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional. (DOG 10/05/2011). Ligazón 

Orde que desenvolve o Regulamento Orgánico dos Centros Integrados de FP. ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 08/08/2011). Inclúe corrección de erros (DOG 12/08/2011). Ligazón

Autorización e Regulamentación dos Centros Integrados de FP na Galiza. DECRETO 266/2007 do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galiza. (DOG 28/01/2008). Ligazón 

Transformación de IES en CIFP. DECRETO 118/2011, do 16 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional, se fusionan centros educativos e se cambian ensinanzas. (DOG 22/06/2011). Ligazón

 • ORDE do 22 de xuño de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 118/2011, do 16 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional, se fusionan centros educativos e se cam- bian ensinanzas. (DOG 23/06/2011). Ligazón 

Organización e funcionamento do Consello Social dos CIFP. Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e funcionamento do Consello Social dos CIFP en Galiza. (DOG 13/02/2009). Ligazón

Representación sindical nos Consellos Sociais dos CIFP. ORDE do 25 de abril de 2014 pola que se regula o procedemento para a designación das persoas representantes de organizacións sindicais nos consellos sociais dos CIFP de Galiza. Ligazón

FP DUAL

Formación profesional dual. Real decreto 1529/2012, de 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se estabelecen as bases da formación profesional dual. Ligazón

DESENVOLVEMENTO DA FP DUAL EN GALIZA. PROXECTOS EXPERIMENTAIS.

Orde do 10 de xaneiro de 2013 pola que se autoriza un proxecto experimental de FP dual do ciclo formativo de grao superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos no CIFP Politécnico de Santiago, en colaboración coa empresa Coremain, S.L.U. Ligazón

Orde do 26 de xullo de 2013 pola que se autorizan proxectos experimentais de FP dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. Ligazón 

ORDE do 6 de xuño de 2014 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas entidades.Ligazón

ORDE do 19 de agosto de 2015 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 3 de xuño de 2015. (DOG 28-08-2015) Ligazón

Subvencións para o financiamento de formación asociada aos contratos de formación e aprendizaxe. Orde do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento de formación asociada aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual. Ligazón

CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS

Catálogo das Cualificacións Profesionais. Real Decreto 1128/2003 de 5 de setembro, polo que se regula o Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais. Ligazón 

Modificación do Catálogo. Real Decreto 1416/2005, de 25 de novembro, polo que se modifica o RD 1128/2003 que regula o Catálogo Nacional das Cualificacións ProfisionaisLigazón.

Consulta das cualificacións profesionaisLigazón

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS

Acreditacións Accede á web da Consellaría para todo o relacionado coas acreditacións profesionais. Ligazón

FORMACIÓN EQUIVALENTE Á FORMACIÓN PEDAGÓXICA E DIDÁCTICA

Formación equivalente á formación pedagóxica
  .
  • Orde ECD/1058/2013, de 7 de xuño, pola que se modifica a Orde 2645/2011, de 23 de setembro, pola que se establece a formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas persoas que estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia non poden realizar os estudos de máster. BOE 12-06-2013. Ligazón
  • Orde EDU/2645/2011, de 23 de setembro, pola que se establece a formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas persoas que estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia non poden realizar os estudos de máster. BOE 05-10-11. Ligazón

INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de FP no curso 2023/24. Ligazón
Instrucións 
para o desenvolvemento dos cursos de especialización de FP no curso 2023/24. Ligazón
Instrucións 
para o desenvolvemento das ensinanzas de FP no curso 2022/23. Ligazón
Instrucións
para o desenvolvemento dos cursos de especialización de FP no curso 2022/23. Ligazón