Prazas por convenio ou programa

Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 2023-24

Resolución definitiva

Resolución definitiva do 1 de agosto de 2023

Anexo I: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas

Anexo II: Baremo definitiva

Anexo III: Adxudicación definitiva

Resolución provisional

Resolución. Ligazón
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas. Ligazón
Baremo provisional. Ligazón
Adxudición provisional. Ligazón
Prazo de reclamacións: do 27 ao 31 de xullo

Convocatoria.

ORDE do 15 de xuño de 2023 pola que se convoca concurso específico de méritos entre persoal funcionario de carreira e en prácticas dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para prover postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Ligazón

Prazo de presentación.

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao desta publicación, e polo tanto comprende dende o 28 de xuño até o 4 de xullo

Como participar.

Información recollida da páxina da Consellaría

1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón.

2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base quinta da orde de convocatoria).

3º. No dito formulario da solicitude debe cubrirse tendo en conta os seguintes termos:

- No campo EXPÓN: Sinalar ASUNTO: SOLICITUDE PARTICIPACIÓN CONCURSO ESPECIFICO CONVENIOS 23-24

- No campo DESTINATARIO debe elixir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

4º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación (Solicitude de participación, folla de autobaremación e proxecto de traballo), asinar e presentar no rexistro electrónico e obter recibo.

5º. Lembre que deberá anexar coa solicitude a restante documentación establecida na precitada orde.

Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procedemento PR004A.

No caso do persoal solicitante co expediente sen actualizar, deberá ademais cumprimentar e presentar o procedemento ED011A, premendo aquí, no mesmo prazo habilitado para a presentación de solicitudes

 • Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 2019-2020

  Resolución definitiva.

  Na web da Consellaría: Orde do 26 de xullo de 2019: Resolución do concurso

  No DOG (06/08/2019): Ligazón

  Resolución Provisional.

  Resolución provisional

  Baremo provisional de méritos

  Convocatoria.

  RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor; da convocatoria do concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos; da convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. Ligazón

  ORDE do 10 de xuño de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Ligazón

  Prazo de presentación.

  O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG, e polo tanto comprendendo dende o día 19 de xuño ata o 2 de xullo (ambos inclusive).

  Páxina da Consellaría.

  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/28134

 • Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 2018

  Convocatoria.

  ORDE do 23 de febreiro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos especí co entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas especí cos desta consellería. Ligazón

  Resolución.

  ORDE do 6 de xullo de 2018 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Ligazón

  Prazo de presentación.

  15 días hábiles a partir do día seguinte da súa publicación. Desde o 9 de marzo ao 2 de abril.

  Praza convocadas:

  • Escola de especialidades Antonio de Escaño-Ferrol (A Coruña). 12 prazas
  • Escola de especialidades fundamentais da Estación Naval da Graña-Ferrol (A Coruña). 8 prazas.
  • Centro Integrado de Formación Profesional de Coia-Vigo. 4 prazas.
  • Asesor/a Abalar de zona: apoio aos centros docentes na implantación das novas tecnoloxías e servizos educativos segundo o proxecto Abalar. Amtega. Situados sicamente en: Ferrol, Allariz, O Barco de Valdeorras e Tui. 4 prazas.
  • Asesor/a Abalar de zona: apoio aos centros docentes na implantación das novas tecnoloxías e servizos educativos segundo o proxecto Abalar. 1 praza.
  • Asesor/a Abalar XADE. Amtega. Santiago de Compostela. 1 praza.
  • Asesor/a Abalar desenvolvemento. Amtega. Santiago de Compostela. 2 prazas.
  • Complexo Hospitalario de Pontevedra. 1 praza.
  • Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. 1 praza.
  • IES de Sabón (Arteixo). 1 praza.
  • ONCE. Lugo. 1 praza.
  • Coordinador/a escolarización poboación marxinada en Lugo. 1 praza.

   

 • Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 2017

  Convocatoria. 

   

  ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos especí co entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas especí cos desta consellería. Ligazón

  Corrección de erros. Ligazón 

   

  Praza convocadas:

  • 1. Coordinador/a de escolarización da poboación marxinada (Lugo)
  • 2. Secretaría Xeral para o Deporte (Santiago de Compostela)
  • 3. Escola de Especialidades Antonio de Escaño-Ferrol (A Coruña)
  • 4. Escola de Especialidades Fundamentais da Estación Naval da Graña-Ferrol (A Coruña)
  • 5. Consellería de Economía, Emprego e Industria: CIFP de Coia-Vigo
  • 6. Consellería de Economía, Emprego e Industria: CIFP Santiago-Santiago de Compostela
  • 7. Asesoría Abalar de zona:Amtega. (A Coruña, Betanzos, Carballo, Ferrol, Ortigueira, A Pobra do Caramiñal, Lugo, Ourense e Pontevedra)
  • 8. Asesoría Abalar XADE: Amtega. (Santiago de Compostela)
  • 9. Asesoría Abalar soporte usuarios Amtega.(Lugo)
  • 10. Asesoría Abalar sistemas educación: Amtega. (Santiago de Compostela)
  • 11. Asesoría Abalar estatísticas educativas: Amtega. (Santiago de Compostela)
  • 12.1 Consellería de Sanidade: Complexo Hospitalario Universitario Xeral-Calde de Lugo
  • 12.2 Consellería de Sanidade: Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

  Resolución definitiva (DOG 07/08/2017). Ligazón

 • Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 2016

  Convocatoria.

  ORDE do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos (DOG 30/3/2016) Ligazón 

  Resolución

  Listaxe definitiva. Publicada na web da Consellaría. Ligazón

 • Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 2015

  Convocatoria

  ORDE do 19 de febreiro de 2015 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería LIGAZÓN

  Publicada a resolución definitiva (DOG 25-6-2015)  Ligazón

  Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 

  Convenio: Consellería de Traballo e Benestar (Dirección Xeral de Familia e Inclusión)

  • 1 posto para mestra/e  no Centro de atención específica Montefiz-Ourense
  • 1 posto para mestra/e no Centro educativo Monteledo-Ourense  
   Convenio ONCE, Vigo
  •  1 mestre/a

  Escola de Especialidade Antonio de Escaño-Ferrol (A Coruña)

  • 5 prazas da especialidade Sistemas electrónicos (PES)
  • 2 prazas da especialidade Navegacións e instalacións mariñas (PES) 
  • 3 prazas da especialidade Máquinas, servizos e produción  (PTFP) 

  Escola de especialidades fundamentais da Estación Naval de Graña-Ferrol (A Coruña)

  • 2 prazas da especialidade  Administración de empresas (PES
  • 1 praza da especialidade  Hostalaría e turismo (PES)
  • 2 prazas da especialidade  Navegacións e instalacións mariñas (PES)
  • 1 prazas da especialidade  Cociña e pastelería (PTFP)
  • 1 praza da especialidade  Procesos de xestión administrativa(PTFP)
 • Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 2014

  Convocatoria.

  Orde do 25 de marzo de 2014 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta Consellería. (DOG 14/04/2014). Ligazón

  Resolución provisional na páxina da Consellaría LIGAZÓN

  Resolución definitiva (DOG 06/08/2014)Ligazón

   Prazas ofertadas.

  1. Convenio: Consellería de Traballo e Benestar (Dirección Xeral de Familia e Inclusión)

  1.1. Centro Concepción Arenal-A Coruña: 1 praza para mestra/e

  1.2 Centro de atención específica Montefiz-Ourense: 1 posto para mestra/e

  1.3. Centro Avelino Montero-Pontevedra: 1 posto para mestra/e

  2. Programa específico: Consellería de Sanidade 

  2.1- Complexo Hospitalario Xeral – Cies de Vigo

  2.2. Complexo Hospitalario de Ourense

  (2 prazas para mestres/as)

  3. Programa específico: Fundación Monte do Gozo – Proxecto Home Galicia. Santiago de Compostela

  1 praza para mestres/as ou profesor de ensino secundario

  4. Asesor Abalar de Zona: apoio aos centros docentes na implantación das novas tecnoloxías e servizos educativos segundo o proxecto Abalar.

  AMTEGA. Situados fisicamente en: Betanzos, Cee, Melide, Santiago de Compostela, Burela, Monforte, A Estrada, Vilagarcía, Vigo.

  9 prazas

  5. Asesor Abalar Desenvolvemento. AMTEGA, Santiago de Compostela. 

  2 prazas

  6. Asesor Abalar Sistemas - Comunicacións AMTEGA, Santiago de Compostela

  2 prazas

  7. Asesor Abalar XADE. AMTEGA, Santiago de Compostela. 1 praza
 • Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 2013

  Convocatoria. ORDE do 28 de maio de 2013 pola que se convoca concurso de méritos específico entre o persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Ligazón.

  Centros nos que se ofertan prazas.

  Asociación para formación e emprego de mozos discapacitados - Santiago
  ONCE
  ASPANAES
  Secretaría Xeral para o Deporte
  Consellería de Traballo e Benestar (Dirección Xeral de Familia e Inclusión)
  Escola de Especialidade Antonio de Escaño-Ferrol
  Escola de especialidades fundamentais da Estación Naval de Graña-Ferrol
  Consellería de Sanidade
  Fundación Monte do Gozo – Proxecto Home Galicia


  Resolución do concurso de méritos.
   Ligazón

  Información da Mesa Sectorial. CIG-Informa

   

 • Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 2012

  Toda a información sobre a convocatoria do ano 2012. Convenios: ONCE, Fundación Preescolar na Casa, Consellaría de Traballo e Benestar, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (Programa Escolas Viaxeiras), ASPAS, Consellaría de sanidade, Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home-Galicia e Módulo de Proceso Químico en convenio Repsol (IES Sardiñeira).

  CONVOCATORIA DE PRAZAS SOMETIDAS A CONVENIO

  Información da Mesa Sectorial: Ligazón

  Convocatoria: ORDE do 23 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Ligazón

  Resolución provisional. Publicada na web da Consellaría o venres 6 de xullo. Contra esta resolución haberá un prazo de 10 días naturais unha vez que se publique no DOG.

  Información da reunión de baremación. No mesmo día da comisión e sen dar razón nin explicación a Consellaría de Educación suprimiu o posto número 5, dicindo que non ía haber convenio coa Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. A CIG Ensino tomará as medidas pertinentes en canto a aclaración da eliminación desta praza.

  Listaxe de profesorado admitido coas puntuacións obtidas. Ligazón

  Listaxe de de profesorado excluído. Ligazón 

  Resolución definitiva. No DOG do 10 de agosto de 2012. Ligazón

  CONVOCATORIA DE PRAZAS SOMETIDAS A CONVENIO CO MINISTERIO DE DEFENSA 

  Convocatoria: ORDE do 11 de maio de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. 

  Resolución provisional: publicada na web da Consellaría o 27 de xullo. Prazo de reclamacións até o 6 de agosto. Ligazón