ORGANIZACIÓN EDUCATIVA: ESO e Bacharelato

Normativa legal e información básica para a organización e funcionamento dos centros docentes que imparten ESO e Bacharelato.

Contidos:

NORMAS XERAIS

R.O.C. Institutos de Educación Secundaria. Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES (Decreto 324/1996). Ligazón

Orde que regula a organización dos IES. Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES. Ligazón

Modificación parcial desta orde (horarios). Ligazón 

Orde do 19 de xuño de 1996 pola que se regula a implantación da educación secundaria obrigatoria. Segue aquí xa que nela se regula que as repetidoras non contan nas ratios máximas (artigo 3). Ligazón

Real Decreto 286/2023, do 18 de abril, polo que se regula a asignación de materias en Educación Secundaria Obrigatoria e en Bacharelato ás especialidades de distintos corpos de funcionarios docentes, e se modifican diversas normas relativas ao profesorado de ensinanzas non universitarias. Ligazón

R.O.C. Centros Públicos Integrados. Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. Ligazón

Orde que regula a organización dos CPI. Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. Ligazón

Modificación parcial desta orde (horarios). Ligazón

Lei de Convivencia e participación. LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. Ligazón

- Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar (DOG 27-01-2015). Ligazón

Decreto sobre a autonomía de xestión. Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios. Ligazón

Decreto para o plurilingüismo. Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario. Ligazón

Anterior normativa sobre o uso e promoción do galego derrogada polo goberno Feijoo na súa campaña contra o noso idioma. Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativoLigazón 

Centros plurilingües. ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galiza e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galiza. (DOG 20/05/2011) Ligazón

Seccións bilingües. - ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario. (DOG 20/05/2011) Ligazón

 • Corrección de erros (DOG 30/05/2011) Ligazón

Auxiliares de conversa. ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regula a actividade das persoas auxiliares de conversa que realizan o seu labor en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.Ligazón

Rede abalar. Convocatoria para a selección de centros da rede abalar para o curso 2012/13, cos criterios que deben cumprir os centros. Ligazón 

Avaliación de diagnóstico. Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 15/10/2010). Ligazón

Dereitos e deberes do alumnado. Real Decreto 732/1995 polo que se estabelecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia. Ligazón

Clasificación dos centros docentes. Clasificación actual dos centros docentes públicos de todas as etapas educativas e modificación a efectos retributivos que entrará en vigor o 1 de setembro de 2008 Ligazón

Xornada Única e Mixta. Orde do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados. Ligazón

Acordo sobre medidas que melloran o funcionamento do sistema educativo e as condicións laborais do persoal funcionario e laboral docente da Comunidade Autónoma de Galiza que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

PROFESORADO

Especialidades docentes.

 • Real Decreto 1834/2008 de Especialidades na ESO e no Bacharelato. Ligazón
 • Modificación do RD 1834/2008. Real Decreto 665/2015 polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas á docencia na ESO, o Bacharelato, a FP e ás ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado a ás especialidades dos corpos docentes de Secundaria. Ligazón

Xornada laboral do profesorado: ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Modificación xornada laboral: ORDE de 4 de xuño de 2012 pola que se modifica a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Normativa Anterior: Orde do 1 de setembro de 1987 pola que se adecúa a xornada de traballo dos funcionarios docentes. Ligazón

Perda de destino docente. Decreto 140/2006 de 31 de agosto, que regula os criterios da perda de destino do profesorado de centros públicos. (DOG 01/09/06) Ligazón

Complemento por función titorial e outras funcións. Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. (DOG 24/07/2007). Ligazón

Profesorado Itinerante. Acordo de condicións de traballo do profesorado Itinerante. Ligazón

- Instrucións da Consellaría (11-3-08) Ligazón

Acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos. Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se se regula o procedemento.(DOG 26/04/2011) Ligazón 

ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería. Ligazón

ORDE do 1 de xuño de 2023 pola que se regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente no ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Profesorado de relixión. Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión e se ditan instrucións relativas á provisión de postos. (DOG 24/07/2007). Ligazón

ACTIVIDADE DOCENTE: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO

AVALIACIÓN

ESO
ORDE do 26 de maio de 2023
 pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.
 Ligazón
ORDE do 29 de decembro de 2023 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón
   RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico de educación primaria e educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2023/24. Ligazón
Bacharelato
ORDE do 26 de maio de 2023 
pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa. Ligazón
RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2023/24, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2024/25. Ligazón

NORMATIVA LOMLOE

Real Decreto 217/2022, do 29 de marzo, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obligatoria. Ligazón

   DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón
 
  DECRETO 117/2023, do 27 de xullo, polo que se modifica o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

      ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa. Ligazón

 

Real Decreto 243/2022, do 5 de abril, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas do Bacharelato. Ligazón

   DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

      ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa. Ligazón
 
  DECRETO 118/2023, do 27 de xullo, polo que se modifica o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

ORDE do 13 de febreiro de 2023 pola que se establece o currículo das materias optativas do bacharelato e se regula a súa oferta. Ligazón

ORDE do 9 de agosto de 2023 pola que se amplía a relación de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo. Ligazón

NORMATIVA LOE 

Avaliación na ESO. Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria.(DOG 07/01/2008). Ligazón 

 • Corrección de erros.(DOG 08/02/2008). Só afecta ás actas de avaliación de 3º PDC. Ligazón
 • Orde do 23 de xuño de 2008. Modificación dun apartado da orde de avaliación da ESO (DOG 24/06/2008). Ligazón

Atención á diversidade. Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para alumnado de ESO. Ligazón

Obtención do título de graduado na ESO para maiores de 18 anosOrde de 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para maiores de 18 anos. (DOG 04/03/2009). Ligazón

 • ORDE do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 (probas libres para persoas maiores de 18 anos). (DOG 20/02/2012). Ligazón 

Desenvolvemento da Organización e Currículo Bacharelato. Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato en Galiza (DOG 27-6-08). Ligazón

 • Modificación da Orde de Organización do Bacharelato. Orde do 28 de xullo de 2009 : aplicación da sentenza de 02/02/2009 da Sala Terceira do Tribunal Supremo sobre a avaliación e promoción en 1º de bacharelato. (DOG 03/08/2009). Ligazón
 • Modificación da Orde de Organización do Bacharelato. Orde do 20 de abril de 2010, pola que se modifica a Orde do 24 de xuño de 2008. (DOG 26/04/2010). Ligazón 

Regulamento do Bacharelato para persoas adultas en modalidade presencial. Orde do 20 de xullo de 2009 (DOG 31/7/09). Ligazón

Implantación das Modalidades de Bacharelato. Orde do 29 de maio de 2008 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos de Galiza.(DOG 04/06/2008). Inclúe corección de erros (20/06/2008). Ligazón

 • Ampliación da oferta das modalidades de bacharelato en determinados centros docentes (DOG 16/07/2009). Ligazón
 • Ampliación da oferta das modalidades de bacharelato en determinados centros docentes (DOG 21/06/2010). Ligazón
 • Ampliación da oferta das modalidades de bacharelato en determinados centros docentes (DOG 23/08/2011) Inclúe corrección de erros (DOG 23/08/2011). Ligazón 

Materias optativas do Bacharelato. Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se estabelece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta. (DOG 27/06/2008). Ligazón

 • Ampliación da oferta de materias optativas e currículo (Literatura Galega do século XX e Literaturas hispánicas)Ligazón
 • Ampliación da oferta de materias optativas (Xeoloxía). Ligazón

Procedemento nas reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Orde do 22 de abril de 2010 (DOG 04/05/2010). Ligazón

Circular nº 3/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2013/2014. Ligazón

Modelos oficiais da avaliación do Bacharelato. (DOG 23/09/2008). Ligazón

Regulamentación de determinados aspectos do bacharelato e complementación da súa normativa. ORDE do 5 de maio de 2011. Nesta orde regúlase: permanencia dun ano máis no mesmo curso, cambio de materias na repetición de 1º de bacharelato, elección no 2º curso de materias de modalidade de contidos progresivos, elección no segundo curso de materias de modalidade que precisan  da acreditación de coñecementos previos, materias optativas, cambio de modalidade, cambio de idioma da materia lingua estranxeira como materia común, segunda lingua estranxeira, nota media, matrícula de honra e obtención do título de bacharel para o alumnado que finalice as ensinanzas profesionais de música ou de danza e supere as materias comúns do bacharelato. (DOG 01/06/2011). Ligazón

 • Corrección de erros (DOG 28-07-11). Ligazón

Obtención do título de bacharel para persoas maiores de 20 anos. ORDE do 10 de febreiro de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galiza. (DOG 21/02/2012). Ligazón

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

Currículo Formación Profesional Básica. 

Normativa Galega. DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galiza e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. Ligazón

Currículos dos títulos profesionais básicos en Galiza adaptados á LOMCE. Ligazón

Normativa Estatal.

 • Real Decreto 127/2014, de 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da FP Básica,  aproban  catorce títulos profesionais básicos, fixan os seus currículos básicos e modifica o Real Decreto 1850/2009, de 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas estabelecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE 5-3-2014) Ligazón
 • Real Decreto 356/2014, de 16 de maio, polo que se estabelecen sete títulos de formación profesional básica do catálogo de títulos das ensinanzas de FP (BOE 29-05-2014) Ligazón

Oferta e normas de acceso e admisión.

 • Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15 (DOG 26-8-2015) Ligazón
 • Orde do 10 de novembro de 2014 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 18-11-2014). Ligazón 
 • Orde do 28 de xaneiro de 2015 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014-2015 (DOG 4/2/2015) Ligazón
 • Orde do 28 de xaneiro de 2015 pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15 (DOG 4-2-2015) Ligazón
 • ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.( DOG 22-07-2015) Ligazón

Implantación da FP Básica. ORDE do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15 (DOG 13/08/2014). Ligazón

CONSELLOS ESCOLARES

Decreto de órganos de goberno. Artigos relacionados cos consellos escolares de centro. Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario. Ligazón

Consellos escolares de centros singulares, de Educación Especial e de Educación de Adultos. Orde de 29 de outubro de 1996. Ligazón

Elección de membros dos consellos escolares. Orde de 21 de outubro de 1996 que regula determinados aspectos da elección de membros e das datas de elección. Ligazón

Nota. Ademais desta normativa específica hai que ter en conta o disposto  nos ROC dos diferentes tipos de centros (CEIP, IES, CPI) e ordes que os desenvolven.

EQUIPOS DIRECTIVOS

DECRETO 222/2022, do 7 de decembro, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

 

Información sobre a convocatoria anual do concurso de direccións. Ligazón

Consolidación parcial do complemento de dirección. 

Decreto 120/2002, do 22 de marzo, polo que se regula a consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. (DOG 10/04/2002). Ligazón

ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de consolidación parcial do complemento específico das directoras e directores dos centros docentes públicos (DOG 9/3/2015). Ligazón

Avalación das direccións dos centros docentes públicos. Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula o procedemento de avaliación das direccións dos centros docentes públicos en que se imparte algunha das ensinanzas reguladas na LOE. (DOG 31/12/2010). Ligazón

Curso de formación para o exercicio da función directiva (LOMCE) e cursos de actuaclización de competencias directivas. Real decreto 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenvolven as características do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva establecido no artigo 134.1.c) da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como dos correspondentes cursos de actualización de competencias directivas. Ligazón

COMEDORES ESCOLARES

Decreto de Comedores. Decreto 10/2007 do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón

Orde de Comedores. Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 05/03/2007). Ligazón

- Modificación da Orde de comedores. Orde de 13 de xuño de 2008 que modifica a orde de comedores de 21 de febreiro de 2007. DOG 19/06/2008). Ligazón 

Decreto de prezos públicos dos comedores escolares. Decreto 374/2009, do 6 de agosto, polo que se aproban os prezos públicos pola utilización dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón

 • Decreto 439/2009 do 11 de decembro, polo que se modifica o Decreto 374/2009. (DOG 24/12/2009). Ligazón

Instrucións en relación co acceso aos servizos complementarios (comedores, transporte escolar) por parte de alumnos escolarizados en centros distintos aos que, inicialmente, lles correspondía (22 de xuño de 2009). Ligazón

Instrución 3/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2022-2023. Ligazón

Instrución 2/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2022-2023. Ligazón

Instrución 2/2019, da secretaría xeral técnica da Consellaría de Educación, Universidade e formación profesional, do 6 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2019-2020. PDF

Instrución 3/2019, da secretaría xeral técnica da Consellaría de Educación, Universidade e formación profesional, do 6 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2019-2020. PDF

Instrución 1/2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría, do 4 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2018/2019. Ligazón

Instrución 3/2010 sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa para o curso 2010/11. Instrución parcialmente anulada por sentenza gañada pola CIG-EnsinoLigazón

 •  Modificación da Instrucion 3/2010, adaptándoa á seentenza que anula o parágrafo 4º do apartado 4. Ligazón  

ADMISIÓN DE ALUMNADO

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Normativa anterior.
Decreto de admisión de alumnado
. Decreto 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26/12/2012). Ligazón

Orde de admisión de alumnado. ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Orde de admisión de alumnado. ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

LIBROS DE TEXTO

Ampliación do período de vixencia dos libros de texto. ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. (DOG  30/05/2013). Ligazón

Axudas para a adquisición de libros de texto e outros materiais didácticos. 

Curso 2012/13. ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2012/2013. (DOG 01/06/2012). Ligazón

Curso 2011/12. ORDE do 13 de maio de 2011 (1º, 2º, 5º, 6º de EP, 1º e 3º de ESO, E.E.) (DOG 31/05/2011). Ligazón

Reposición de libros de texto. ORDE do 18 de maio de 2011 pola que se convoca e regula o programa de reposición de libros de texto e materiais curriculares nos centros sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2011/2012, nos niveis de 3.º e 4.º de educación primaria e 2.º e 4.º de educación secundaria obrigatoria para as materias que non cambian de idioma, de acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galiza. (DOG 31/05/2011). Ligazón

Axudas para a adquisición de libros de texto e outros materiais didácticos que cambien de idioma. ORDE do 16 de maio de 2011 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario que cambien de idioma de acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2011/2012 en 3.º e 4.º de educación primaria e en 2.º e 4.º de educación secundaria obrigatoria. (DOG 31/05/2011). Ligazón

BIBLIOTECAS

Instrucións para o desenvolvemento da organización e o funcionamento das bibliotecas escolares nos centros docentes non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no curso académico 2023/2024. Ligazón

Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2022/2023. Instrucións. Anexo I

Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2021/2022. Ligazón

Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional para o curso 2024/25. Ligazón

Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para o curso 2023/24. Ligazón

Plan de mellora de bibliotecas escolares. ORDE do 30 de marzo de 2015 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. Ligazón

Instrucións para o funcionamento da biblioteca. Instrucións de 1 de setembro de 2017 en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2017/2018. Ligazón

INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO E CALENDARIO ESCOLAR

Calendario escolar 2024/2025. ORDE do 12 de abril de 2024 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2024/25 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de GaliciaLigazón

Calendario escolar 2023/2024. 
ORDE do 3 de maio de 2023 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2023/24 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Calendario escolar 2022/2023. ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Orde do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orde do 20 de maio de 2022. Ligazón
Aclaracións relativas á organización do final de curso 2022-2023 para as etapas de ESO e de bacharelato. Ligazón

Calendario escolar 2021/2022. ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Calendario escolar 2020/2021. ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Calendario escolar 2019/2020. ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2024/25. Ligazón

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2023/24. Ligazón

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/2023. Ligazón

Instrucións
 para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/2022. Ligazón