Normativa sobre formación do profesorado

Normativa vixente que regula a formación do profesorado galego.

Contidos:

NORMATIVA XERAL

ORDE do 1 de xuño de 2023 pola que se regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente no ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Decreto de formación do profesorado. DECRETO 74/2011, do 14 de abril, polo que se regula a formación permanente do profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación (LOE), en centros educativos sostidos con fondos públicos de Galiza (DOG 05/05/2011).Ligazón

  • Corrección de erros do Decreto 74/2011. Ligazón
Orde de formación permanente do profesorado. ORDE do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galiza. Ligazón
  • Corrección de erros da Orde do 14 de maio de 2013. Ligazón
  • Anterior orde de formación derrogada (vixente até 22/05/2013). Ligazón

Recoñecemento como formación de actividades no extranxeiro. RESOLUCIÓN  do  23  de  agosto  de  2016,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación   Profesional   e   Innovación   Educativa,   pola   que   se   regula   o   recoñecemento, a certificación e o rexistro da participación do profesorado en proxectos europeos como actividades de formación permanente do profesorado. Ligazón 

PLANS DE FORMACIÓN

Convocatoria de Plans de Formación para o curso 2012/13. RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013 (DOG 28/05/2012). Ligazón

  • Corrección de erros. (DOG 05/06/2012). Ligazón

GASTOS DE FORMACIÓN

Orde que regula o reintegro por gastos de formación. ORDE do 5 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para financiar os gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento ED303A). Ligazón

Orde que regula o reintegro por gastos de formación. ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2019 (código de procedemento ED303A). Ligazón

Orde que regula o reintegro por gastos de formación. ORDE do 13 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018 (código de procedemento ED303A). Ligazón

COMPETENCIAS PROFESIONAIS DOCENTES

ORDE do 1 de xuño de 2023 pola que se regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente no ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

As competencias profesionais docentes. PDF explicativo