Normativa sobre formación do profesorado

Normativa vixente que regula a formación do profesorado galego.

Contidos:

NORMATIVA XERAL

Decreto de formación do profesorado. DECRETO 74/2011, do 14 de abril, polo que se regula a formación permanente do profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación (LOE), en centros educativos sostidos con fondos públicos de Galiza (DOG 05/05/2011).Ligazón

  • Corrección de erros do Decreto 74/2011. Ligazón
Orde de formación permanente do profesorado. ORDE do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galiza. Ligazón
  • Corrección de erros da Orde do 14 de maio de 2013. Ligazón
  • Anterior orde de formación derrogada (vixente até 22/05/2013). Ligazón

Recoñecemento como formación de actividades no extranxeiro. RESOLUCIÓN  do  23  de  agosto  de  2016,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación   Profesional   e   Innovación   Educativa,   pola   que   se   regula   o   recoñecemento, a certificación e o rexistro da participación do profesorado en proxectos europeos como actividades de formación permanente do profesorado. Ligazón 

PLANS DE FORMACIÓN

Convocatoria de Plans de Formación para o curso 2012/13. RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013 (DOG 28/05/2012). Ligazón

  • Corrección de erros. (DOG 05/06/2012). Ligazón

GASTOS DE FORMACIÓN

Orde que regula o reintegro por gastos de formación. ORDE do 5 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para financiar os gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento ED303A). Ligazón

Orde que regula o reintegro por gastos de formación. ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2019 (código de procedemento ED303A). Ligazón

Orde que regula o reintegro por gastos de formación. ORDE do 13 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018 (código de procedemento ED303A). Ligazón

COMPETENCIAS PROFESIONAIS DOCENTES

ORDE do 1 de xuño de 2023 pola que se regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente no ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

RESOLUCIÓN de 4 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Educación, sobre a actualización do marco de referencia da CDD. Ligazón

RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2024, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convocan diferentes procedementos para a obtención da acreditación da competencia dixital docente para o persoal docente non universitario dos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

As competencias profesionais docentes
. PDF explicativo
As competencias profesionais do persoal asesor. PDF explicativo

Acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos. Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se se regula o procedemento.(DOG 26/04/2011) Ligazón 

ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería. Ligazón

Documento de traballo "Marco de Referencia da CDD (xaneiro 2020). Ligazón