Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente

Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2019-2020

Resolución definitiva.

Resolución definitiva

Anexo I Adxudicación definitiva

Anexo II Baremo definitivo

Anexo III Relación de participantes excluídos

Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor; da convocatoria do concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos; da convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. PDF

Orde do 10 de xuño de 2019

Anexo II: Solicitude

Anexo IV: Folla de autobaremación

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG, e polo tanto comprendendo dende o día 19 de xuño ata o 2 de xullo (ambos inclusive).

Resolución provisional.

Resolución provisional

Anexo I Adxudicación provisional

Anexo II Baremo provisional

Anexo III Relación de participantes excluídos

 • Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2018

  Concurso de méritos específico de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  Comisións de escolarización preferente 2018

  ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específicoentre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente. Ligazón 

  Orde do 26 de abril de 2018, pola que se modifica a Orde do 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. Ligazón

  Nesta nova orde recóllense algunhas das nosas achegas.

  CIG Informa sobre a convocatoria para postos de escolarización de alumnado de atención preferente. Ligazón

  Páxina web da consellaría. Ligazón

  Prazo de presentación: amplíase 10 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación no DOG da Orde do 26 de abril que modifica a do 4 de abril, é dicir, do 4 ao 18 de maio, ambos incluídos.

  Resolución provisional

  Resolución provisional da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

  Adxudicación provisional

  Baremo provisional

  Relación provisional de persoas excluídas

 • Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2017

  Concurso de méritos específico de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  Comisións de escolarización preferente 2017

  Convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. DOG 29/05/2017. Ligazón

  Corrección de erros: DOG 6/06/2017. Ligazón

  CIG Informa sobre a convocatoria para postos de escolarización de alumnado de atención preferente. Ligazón