Corpo de mestres

Oposicións corpo de mestres 2022

Ligazón á páxina web de inscrición nas oposicións

Persoal non exento de galego

Consultar

Listaxe definitiva de admitidas e excluídas

Resolución

Sorteo dos tribunais

Resultado. Ligazón
Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

Listaxe provisional de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón

Admitidas. Ligazón

Excluídas. Ligazón

Decaemento do dereito a reclamacións. Ligazón

Convocatoria

ORDE do 28 de xaneiro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

Corrección de erros. Ligazón

Prazo de inscrición

Do 1 ao 21 de febreiro

Orde de actuación das aspirantes

Consultar

Vídeo titorial.

CIG-Informas 

 

Prazas

Prazas de ingreso. Ligazón
Prazas de acceso. Ligazón

Oferta pública de emprego

DECRETO 84/2021, do 12 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. Ligazón

DECRETO 5/2022, do 20 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2022. Ligazón

Negociación da oferta de emprego

Borrador da convocatoria. Ligazón

Ligazón ao borrador da OPE 2021
Ligazón ao borrador da OPE 2022

CIG Informa da información da mesa sobre a OPE de 2021
CIG Informa da información da mesa sobre a OPE de 2022

Información da mesa sectorial. Ligazón


Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

 • Oposicións corpo de mestres 2019

  Aptas fase de prácticas.

  Orden EFP/716/2020, de 22 de xullo, pola que se nomean funcionarias de carreira aos seleccionados nos procedementos selectivos, convocados pola Orde de 21 de febreiro de 2019. Ligazón

  ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos. Ligazón

  Pequena corrección da orde de aptas: ligazón

  Convocatoria.

  ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

  Distribución de aspirantes por tribunal

  Resolución. Ligazón

  Distribución de aspirantes ao corpo de mestras/es. Ligazón

  Datas.

  Datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación (acto de presentación de todos os tribunais realizarase o 22 de xuño ás 9:00 horas) das persoas aspirantes e a primeira proba. Ligazón

  Corrección de erros pola que se corrixe a sede dos tribunais de Infantil en Ourense. Ligazón

  Proba de acreditación de castelán: 7 de xuño ás 17.00 horas no IES As Fontiñas (Santiago).

  Proba de acreditación de galego: 7 de xuño ás 18.00 horas no IES As Fontiñas (Santiago).

  Comezo oposicións: presentación obrigatoria o 22 de xuño de 2019 ás 9.00 horas.

  Tribunais Completos.

  Resolución do 28 de maio de 2019: Composición dos tribunais (DOG)

  Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega

  Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelán

  Sorteo Tribunais.

  No sorteo celebrado o mércores 22 de maio o resultado foi o seguinte: ligazón

  Admitidas e excluídas.

  Resolución da corrección de erros ás listaxes definitivas publicada o 10 de xuño. Ligazón

  Corrección de erros á listaxe definitiva de persoas admitidas nas especialidades de Infantil e Pedagoxía Terapéutica. Ligazón

  Corrección de erros á listaxe definitiva de persoas excluídas na especialidade de Primaria. Ligazón

  Listaxe definitiva de persoas admitidas primaria (10.06.2019)

  Listaxe definitiva de persoas excluídas primaria (10.06.2019)

  Prazo de matrícula.

  O prazo de presentación vai do 11 de marzo ao 1 de abril de 2019.

  Ligazón á aplicación da consellaría para a matrícula.

  https://www.edu.xunta.es/oposicions

  Oferta de emprego público.

  DECRETO 12/2019, do 7 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. Ligazón

  Borrador convocatoria e anexos.

  Borrador da Convocatoria. Ligazón

  Borrador do Anexo I. Ligazón

  Borrador do Anexo VI. Ligazón

  CIG Informa.

  CIG Informa sobre as oposicións de 2019. Ligazón

  CIG Informa sobre os pasos a seguir tras as oposicións (repartido o día da presentación). Ligazón.

  Sorteo letra.

  A letra do sorteo foi o Q. Ligazón

  Negociación.

  Unha Consellaría con alerxia á negociación presenta unha OPE pechada e sen previa negociación. Ligazón

  CIG Informa da Mesa Sectorial sobre as oposicións. Ligazón

  Servizos prestados por vacacións non gozadas. Ligazón

  Oferta de emprego público anunciada pola Consellaría. Ligazón

  Especialidades nas que se convocarán oposición (datos previos á mesa). Ligazón


  Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

 • Oposicións corpo de mestres 2018

  Funcionarias de carreira.

  Ligazón ao BOE

  Listaxes do persoal que superou as oposicións 2018.

  ORDE do 31 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo). Ligazón

  Máis información sobre que facer unha vez aprobaches: ligazón

  Convocatoria.

  ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas o ciais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

  Corrección de erros do 27 de marzo. Ligazón

  Corrección de erros do 15 de xuño. Ligazón

  CIG Informa cos pasos a seguir tras as oposicións. Ligazón

  CIG Informa sobre os aspectos máis salientábeis da OPE 2018. Ligazón

  Datas, prazos e principais novidades da convocatoria e do proceso selectivo. Ligazón

  DECRETO 29/2018, do 22 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. Ligazón

  A Xunta avanza que a convocatoria das oposicións se publicará no DOG do mércores 21 de marzo. Ligazón

  Borrador da Convocatoria

  Información da mesa sectorial na que se falou da convocatoria

  CIG-Informa sobre a mesa sectorial da OPE 2018

  Tribunais.

  Distribución.

  Distribución aspirantes por tribunais 2018 primaria

  Datas e lugares.

  RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo, corrección de erros do 3 de maio) polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba. Ligazón

  Corrección de erros (afecta aos tribunais de lingua castelá e literatura de secundaria). Ligazón

  Listaxes admitidas.

  Listaxe definitiva de admitidos primaria

  Listaxe definitiva de excluidos primaria

  Listaxe provisional de admitidos primaria

  Listaxe provisional de excluídos primaria

  Tribunais.

  Ligazón

  Oferta de emprego.

  Ligazón á oferta de emprego público anunciada na mesa sectorial.

  Ligazón á mesa sectorial na que se presentou a OPE e se negociou a convocatoria.

  Oferta de emprego anunciada polo Conselleiro en sede parlamentar.

  División por corpos anunciada polo Presidente da Xunta.

  • Mestres.

  Educación Infantil, Inglés, Francés, Educación Física, Música, Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe e Educación Primaria.

  Sorteo Letra.

  No sorteo para sorteo celebrado para a oferta de emprego publico correspondente ao ano 2018 saíu a letra 'G'

  Temarios.

  Borrador dos novos temarios (non son de aplicación para esta convocatoria): ligazón


  Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

 • Oposicións corpo de mestres 2017

  Nomeamento funcionarias de carreira:

  Orden EFP/1017/2018, de 20 de setembro, pola que, a proposta da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados en el procedemento selectivo convocado pola Orde de 7 de abril de 2017. Ligazón

  Aptas:

  ORDE do 21 de xuño de 2018 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). Ligazón

  Convocatoria:

  ORDE do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de PTFP, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades (DOG 17/4/2017) Ligazón

  • O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 18 de abril e rematará o 9 de maio de 2017
  • Información sobre a participación e entrega de documentación Ligazón 

  Corrección de erros (DOG 27/04/2017) Ligazón

  Corrección de erros (DOG 9/4/2017) Ligazón

  Aprobadas e aprobados.

  ORDE do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario O cial de Galicia do 17 de abril). Ligazón 

  Sorteo dos tribunais. Ligazón

  Presidentes e composicións dos tribunais (DOG 13/6/2017) Ligazón

  Proba de galego nas oposicións

  Resutado probas de galego

  Datas e lugares de realización da primeira proba da oposición Ligazón Correción de erros Ligazón

  Distribución de opositores por tribunais (22/06/2017). Ligazón

  Distribución de opositores por tribunais 

  Persoas admitidas e excluídas


  Listaxe definitiva de persoas admitidas primaria

  Listaxe definitiva de persoas excluídas primaria 

  Listaxe provisional de persoas admitidas primaria

  Listaxe provisional de persoas excluídas primaria

  CIG Informa sobre as oposicións. Ligazón

  Oferta de emprego público: Publicada no DOG 7/4/2017 Ligazón

  CIG Informa coa Oferta de Emprego: ligazón

  CIG Informa sobre a convocatoria de oposicións e as nosas propostas Ligazón 

  Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

 • Oposicións corpo de mestres 2016

  Convocatoria: ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos o corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 (DOG 19/4/2016) Ligazón

  Correción de erros (DOG 28-4-2016)  Ligazón

  Correción de erros (DOG 9-6-2016)  Ligazón

  Datas e lugares de realización das probas 

  Datas, horas e os lugares nos se fará a presentación dos aspirantes e tamén en que terá lugar a primeira proba (DOG 16-6-2016) Ligazón

  Distribución por tribunais dos e das aspirantes definitivamente admitidos nas oposicións Ligazón (No DOG 21/06/2016)

  Tribunais

  CONSULTA DE PUBLICACIÓNS DOS TRIBUNAIS LIGAZÓN 

   Nomeamento dos tribunais (no DOG 15-6-2016 ) Ligazón  

  Causas exención dos tribunais de oposicion. Ligazón

  Admitidos e excluídos

  Relación definitiva de admitidos e excluídos (DOG 22/06/2016) Ligazón

  Listaxe definitivo de admitidos (primaria) Publicado na web da consellaría 16/06/2016

  Listaxe definitivo de excluídos (primaria) Publicado na web da consellaría 16/06/2016

  Listaxes provisionais de admitidos e excluídos no DOG (2-6-2016) Ligazón

  Probas de coñecemento de Lingua Galega e de Castelá

  Tribunais, datas, horas e lugares das probas de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá (DOG 8-6-2016)

  Proba de galego Ligazón

  Proba de castelá Ligazón

  Opositores que deberán realizar a proba de lingua galega (DOG 16/06/2016) Ligazón  

  Opositores que deberán realizar a proba de lingua castelá  (DOG 16/06/2016)  Ligazón 

  Información da Consellaría sobre a participación e entrega de documentación na aplicación Oposicións

  Aprobadas e aprobados

  DOG do 19 de agosto de 2016. Ligazón

  Funcionarias de Carreira no BOE do 13 de novembro de 2017: ligazón


   

  Oferta de emprego publico (DOG 7/3/2016) Ligazón

  CIG INFORMA coa oferta de emprego público, resumo da convocatoria e propostas da CIG-Ensino Ligazón

  Podes consultar toda a normativa de acceso á función docente nesta ligazón

 • Oposicións corpo de mestres 2015

  OPOSICIÓNS 2015

  Convocatoria: ORDE do 11 de marzo de 2015 pola que se convocan os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 18-3-2015) Ligazón

  Datas, horas e lugares na web da consellaría (DOG 9-6-2015) Ligazón

  Distribución das opositoras e opositores entre os distintos tribunais (DOG 11-6-2015): ligazón

  Opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega Ligazón

  Admitidos/as e excluidos/as

  Listas definitivas (DOG 11-6-2015)  Ligazón

  Listas provisionais (DOG 18-05-2015) Ligazón

  O prazo de reclamacións remata o 28 de maio.

  Listaxe de persoas aprobadas. 

  Relación de persoas que superaron o proceso selectivo. Ligazón

  Nomeamento como funcionarios en prácticas.

  Orde pola que nomea como funcionarios en prácticas ás persoas que superaron o proceso selectivo. Ligazón

  CORRECCIÓN de erros da Orde pola que se nomea funcionarios en prácticas ás persoas que superarón o procedemento selectivo . DOG (31-08-2015). Ligazón

  Tribunais

  Presidentes/as dos tribunais (DOG 1-6-2015) Ligazón

  Composición dos tribunais Ligazón

  Causa de exención dos tribunais Ligazón

  Oferta de emprego público (DOG 10/03/2015) Ligazón


  CIG-INFORMA co resumo da fase de oposición Ligazón e coa valoración da oferta Ligazón

  Asembleas informativas Ligazón

  Podes consultar toda a normativa sobre o proceso selectivo na seguinte ligazón

 • Oposicións corpo de mestres 2013
  Convocatoria

  Orde de 23 marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo  de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

  Proposta de baremo Ligazón

  Anuncio de corrección de erros (aínda non publicado no DOG): Ligazón

  Ligazón ao CIG-Informa no que se recollen os aspectos máis importantes do proxecto de orde que vai regular a convocatoria de OPOSICIÓNS 2013 e as proposta da CIG-Ensino defendidas na Mesa Sectorial do 21 de marzo.

  Información na páxina da Consellaría: ligazón

  Aclaracións á convocatoria. Postos en contacto coa Administración para aclarar o momento de cubrir o anexo dos méritos comunícanos que se fará desde a páxina web das oposicións no prazo que marque o tribunal para a súa presentación, e que será o tribunal o que cotexe os méritos presentados. 

   

  Aprobadas e aprobados

  ORDE do 29 de xullo de 2013 pola que se fai pública a relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril) de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia: Ligazón

   
  Nomeamento de funcionariado en prácticas.

  ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

  Admitidos e excluídos

  RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo para o ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril). Ligazón

  RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

  Provisorios publicados na páxina web da Consellaría: ligazón

  Provisorios publicados no DOG (24 de maio de 2013): ligazón

  Tribunais

  Distribución dos opositores entre os distintos tribunais (listado alfabético): Ligazón

  RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e o procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril). Ligazón

  RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos aos procedementos selectivos e de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril). Ligazón

  Composición dos tribunais Ligazón

  Nomeamento dos tribunais e citación dos aspirantes das oposcións 2013. (na web da Consellaría). Ligazón

  Distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos ao concurso-oposición (actualizada)

  IMPORTANTE: OUTRAS CAUSAS de RENUNCIA a formar parte dos tribunais: Segundo o artigo 5.6.4 da convocatoria a participación nos órganos de selección ten carácter obrigatorio de conformidade co disposto no artigo 8.3º do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro. Sen prexuízo do anterior, as presidencias dos tribunais concederán a suplencia, además de nos supostos previstos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, a aquelas persoas que a soliciten e actuasen como membros dun tribunal de oposicións durante os anos 2009, 2010 ou 2011 ou sexan directoras ou directores.

  Do mesmo xeito, de acordo co artigo 8.4 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, deberán absterse de actuar aqueles membros que realizasen tarefas de preparación de aspirantes aos procedementos selectivos para o mesmo corpo e especialidade, nos cinco anos anteriores a esta publicación. 

  Oferta de emprego público 2013
    PRAZAS LIBRES

  RESERVA PARA

  DISCAPACITADOS

  PRAZAS TOTAIS
  EDUCACIÓN INFANTIL 46 4 50
  INGLÉS 46 4 50
  PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 47 3 50
  AUDICIÓN E LINGUAXE 47 3 50
  Podes consultar toda a normativa sobre o proceso selectivo na seguinte ligazón
 • Oposicións corpo de mestres 2011
  INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA

  - Convocatoria (DOG 11-04-11). Ligazón

  - Corrección de erros (DOG 29-04-11). Ligazón

  - Corrección de erros (DOG 25-04-11). Ligazón

  - Corrección de erros (DOG 18-04-11). Ligazón

  - Mesa sectorial da convocatoria de oposicións: Ligazón 

  - Información da mesa sectorial: Ligazón

  - Oferta de emprego público (DOG 04-04-11). Ligazón

  - Información da mesa sectorial 10-03-11. Ligazón

  TRIBUNAIS

  Nomeamento das comisións de elaboración do informe (DOG 21-06-11). Ligazón

  Distribución dos aspirantes por tribunais (DOG 20-06-11)Ligazón

  - Nomeamento e distribución dos membros dos tribunais (DOG 10-06-11). Ligazón

  - Resultado do sorteo para a elección dos membros. Ligazón

  - Tribunal da proba de galego. Ligazón

  ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

  Relación definitiva (DOG 22-06-11). Ligazón

  Corrección de erros (DOG 01-07-11)Ligazón

  - Listaxes provisorias. Publicación na web da Consellaría das listaxes provisorias de admitidos e excluídos nos procesos selectivos dos distintos corpos docentes. Ligazón

  PUNTUACIÓNS FASE CONCURSO

  - Puntuacións provisionais (publicado na web da Consellaría 30-06-11). Ligazón 

  Criterios de avaliación dos méritos. Criterios de avaliación dos méritos para acceso ao corpo de mestres, PES, EOI, de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño establecidos polas Comisións de Baremacións 2011 Ligazón

  PROCESO SELECTIVO

  - Horas e lugares da presentación e primeira proba (DOG 13-06-11). Ligazón

  - Proba de Galego:

  -Data: 18 de xuño de 2011.

  -Hora: ás 10.00 horas.

  -Lugar: IES As Fontiñas; rúa de Estocolmo 5 - Santiago de Compostela (A Coruña)

  LISTAXES DE APROBADOS E APROBADAS

  Listaxe dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo de todos os corpos. Ligazón

  Nomeamento de funcionarios en prácticas aos opositores seleccionados no proceso selectivo. Ligazón

  Información da fase de prácticas. Ligazón

  OUTRAS INFORMACIÓNS IMPORTANTES

  Profesorado ao que non se lle convoca praza e ten a especialidade de primaria: A Administración informa de que as persoas que estea nas listas de Primaria e doutra especialidade (educación física, música...), é dicir, que teñen dúas especialidades, terán que presentarse a oposicións de ensino (de primaria ou doutra especialidade) ou serán excluídos das listas. As persoas que se presenten a unha especialidade diferente da de primaria, terán que solicitar unha certificación de ter participado nas oposicións para presentarlla á Consellaría e non decaer das listas de primaria.

 • Oposicións corpo de mestres 2010
  INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA

   

  Convocatoria da oposición:DOG 25-03-10

  Información da mesa sectorial 25-2-10 Ligazón

  Oferta de Emprego PúblicoDOG 01-03-10

  CIG-Informa

  Preguntas máis frecuentes sobre o procedemento

  IRREGULARIDADES DENUNCIADAS POR CIG-ENSINO

   

  Nota prensa 22/07/10 "Irregularidades Oposicións": A CIG-Ensino esíxelle á Consellaría de Educación que asuma as súas responsabilidades no desenvolvemento das oposicións.  Ligazón

  APROBADAS/OS NO PROCEDEMENTO SELECTIVO


  Parabéns desde a CIG-Ensino a todo o profesorado aprobado neste procedemento selectivo!

  Consulta as listaxes de aprobados/as publicada polas comisións de selección na páxina da consellaría na seguinte ligazón

  NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIOS/AS DE CARREIRA. (BOE 30/08/2011). Ligazón


  Importante: 


  Participación no concurso de destinos provisionais:

  Iníciase un prazo de 5 días naturais, desde o día seguinte da publicación na web das listaxes de aprobadas/os, para participar no Concurso de destinos provisionais para o curso10/11 e que así a Consellaría che adxudique unha praza. Podes facelo a través da seguinte ligazón. Debes ter conta de correo coa extensión edu.xunta.es. De non tela ponte en contacto coa UAC no número 902 90 54 45 ou no enderezo uac@edu.xunta.es.

  Se xa participaches neste concurso no prazo correspondente (por ser interina/o ou substituta/o) non é necesario que fagas nada agás que queiras modificar as túas peticións. 

  Accede a toda a información sobre este concurso de destinos nesta ligazón 

  Entrega de documentación:

  A entrega da documentación ten que facerse unha vez que se publique en DOG a listaxe de opositoras/es que aprobaron o procedemento selectivo de Mestres (DOG 23-8-10). A partir dese momento tedes 20 días naturais para entregar toda a documentación que exixe a convocatoria (ver base 12ª).  

  Reclamacións contra a listaxe de aprobados/as publicadas na páxina da Consellería 

  Recurso de alzada dirixido ao Director Xeral de Centros e RRHH, segundo o apartado 11.3 da convocatoria.

  BAREMO DA FASE DE CONCURSO   Puntuacións definitivas da
   fase de concurso. Segundo o DOG 19-7-10 publicaranse o día 20/7. Reclamacións: recurso de alzada dirixido ao Conselleiro no prazo dun mes.  

  Puntuacións provisorias da fase de concurso da (Infantil) DOG 30-06-10. Ligazón para consultar o baremo provisional

  Puntuacións provisorias fase concurso (PT, AL, EM, EF, EP, FI) no DOG 28-6-10.Ligazón para consultar o baremo provisional  

  Prazo de reclamacións ao baremo provisorio: 5 días hábiles desde o seguinte á súa publicación (enténdese publicación na web, xa que saíu o anuncio no DOG antes que as propias puntuacións na web)

  Modelo reclamación puntuación provisional baremo 

  Criterios utilizados no baremo da fase de concurso

  PRESENTACIÓN E PRIMEIRA PARTE DA PROBA

   

  Data, lugar e hora da presentación e da 1ª proba (DOG 11-06-10) (web 08-06-10)

  ADMITIDAS/OS E EXCLUÍDAS/OS  Distribución dos aspirantes admitidos polos tribunais: (DOG 16-06-10web 11-06-10

  Relación definitiva de admitidas/os e excluídos/as (DOG 11-06-10) (web Consellaría 08-06-10)

  Listaxe provisoria de admitidas/os  DOG 20-05-10 (web 12-5-10). Ligazón

  Prazo de reclamacións10 días naturais desde a publicación no DOG. Na resolución di:  "As reclamacións presentarase a través de fax 881999241 ou a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es". Desde a CIG recomendámosche que previamente a presentes por rexistro e logo segundo di a resolución (ligazón ao modelo de reclamación).  

  Escrito presentado por CIG-ENSINO para o cómputo de días traballados para o dereito ao informe20-05-10. Ligazón

  PROBA DE COÑECEMENTO DE GALEGO

   

  Resultado da proba:  web 17-06-10

  Data, hora e lugar da proba de galego (DOG 01-06-10(web 28-5-10)

  Tribunais da proba de Galego DOG 06-05-10 Corrección de erros (DOG 13-05-10)

  Relación definitiva dos opositores que deben realizar a proba de acreditación de galego (DOG 10-06-10) (web 08-06-10)

  TRIBUNAIS  Información dos tribunais: notas, chamamentos... 
  Ligazón

  Nomeamento dos tribunais (presidentes, vogais): DOG 02-06-10 , web Consellaría 01-06-10

  Sorteo dos Vogais dos tribunais:  Resultado do sorteo (29-4-10)

  Tribunais da proba de Galego DOG 06-05-10Corrección de erros (DOG 13-05-10)

  Comisión de elaboración de informes substitutivos pola proba B.2: DOG 02-06-10

  PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO

   

  Prazo entrega solicitudes: até o 14 de abril 

  Prazo de entrega da Unidade Didáctica (Informe): até o 24 de abril

  TEMARIOS

   

  Accede e consulta os temarios vixentes: Ligazón

  Normativa

  Orde EDU/3430/2009, de 11 de decembro, pola que se regulan os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades aos corpos docentes establecidos na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio (BOE 21-12-09)


  INFORMACIÓNS VARIAS E NORMAS XERAIS SOBRE AS OPOSICIÓNS AOS CORPOS DOCENTES

   

  Resumo de fase de oposicións ano 2010 en Galiza. Ligazón

  - Resumo da fase de oposición dos anos 2007, 2008 e 2009 en Galiza. Ligazón

  Baremo da fase de concurso aplicado en Galiza (período transitorio LOE)Ligazón

  Real Decreto de Acceso 276/2007.  BOE  02/03/2007. Ligazón

  Real Decreto 48/2010 de modificación do RD 276/2007. Pazo para cumprir o requisito do título de mestrado para acceder á función pública docente en procesos selectivos convocados no curso 2009/10. Ligazón

  Temarios. Orde ESD/17/2009 (BOE 19-1-09) pola que se prorroga a vixencia dos temarios das Oposicións para 2009. Ligazón

  IMPORTANTE: Na convocatoria deste ano 2010, logo da insistencia da CIG-Ensino, conseguiuse que se retirara o requisito  de estar en activo o día da publicación da convocatoria no DOG para poder optar ao informe substitutivo da parte B2 da proba.