Información da Mesa Sectorial da Oferta Pública de Emprego e da Convocatoria de Oposicións

Venres 14 de xaneiro

Publicado o reparto de prazas por corpos e especialidades.

Publicada toda a información da mesa sectorial incluída a oferta de cambio de corpo.

Prazas de ingreso por corpo e especialidade

Ligazón ao CIG-Informa coa información das prazas de ingreso por corpo e especialidade.

Corpo de Primaria e Infantil

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

31

Educación Infantil

13

167

180

32

Inglés

4

51

55

33

Francés

6

84

90

34

Educación Física

3

42

45

35

Música

4

51

55

36

Pedagoxía Terapéutica

10

130

140

37

Audición e Linguaxe

9

126

135

38

Educación Primaria

17

233

250

 

Total

66

884

950

Corpo de profesores de ensino secundario

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

1

Filosofía

3

42

45

3

Latín

0

5

5

4

Lingua Castelá e Literatura

5

70

75

5

Xeografía e Historia

6

84

90

6

Matemáticas

10

126

136

7

Física e Química

5

73

78

8

Bioloxía e Xeoloxía

5

67

72

9

Debuxo

4

58

62

10

Francés

3

37

40

11

Inglés

9

116

125

12

Portugués

0

4

4

16

Música

1

7

8

17

Educación Física

3

42

45

18

Orientación Educativa

1

11

12

19

Tecnoloxía

4

56

60

53

Lingua Galega e Literatura

7

108

115

101

Administración de Empresas

1

14

15

102

Análise e Química Industrial

0

5

5

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

1

7

8

105

Formación e Orientación Laboral

2

33

35

107

Informática

3

40

43

110

Organización e Xestión Comercial

1

19

20

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

1

9

10

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

0

6

6

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

1

6

7

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

1

6

7

118

Procesos Sanitarios

1

7

8

124

Sistemas Electrónicos

1

15

16

125

Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

1

18

19

 

Total

80

1091

1171

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

1

Alemán

0

2

2

8

Francés

1

6

7

9

Galego

0

6

6

11

Inglés

2

28

30

 

Total

3

42

45

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

503

Conservación e restauración de obras escultóricas

0

2

2

504

Conservación e restauración de obras pictóricas

0

2

2

508

Debuxo técnico

0

2

2

511

Deseño de produto

0

1

1

516

Historia da arte

0

1

1

 

Total

0

8

8

Prazas de acceso por corpo e especialidade

Ligazón ao CIG-Informa coa información das prazas de acceso por corpo e especialidade.

Varios

Ligazón ao CIG-Informa con todos os varios da mesa sectorial.

 • Exiximos unha rectificación pública do conselleiro das súas declaracións sobre o persoal interino

  A CIG-Ensino considera totalmente fóra de lugar as declaracións do conselleiro na rolda de prensa da presentación da oferta de emprego na que afirmou que a “boa situación do sistema educativo galego” estaba relacionado coa reducida porcentaxe de persoal interino en relación ao resto das comunidades do estado. A estabilidade laboral e nos claustros sempre é un elemento importante para para mellorar o noso traballo como docentes mais o traballo que realiza o persoal interino, como o que é funcionariado de carreira, non pode ser posto en cuestión, xa que todo o profesorado galego, con independencia da súa situación administrativa, foi e é un exemplo de esforzo e dedicación ao sistema educativo, e nestes dous anos de pandemia evidenciouse. É un insulto que o conselleiro non o recoñeza. 

 • Sentenza cátedras conservatorio

  En que situación nos atopamos ao respecto da execución das sentenzas? Que previsións ten a Consellaría? Hai algunha demanda de execución. Van comezar por resolver un incidente de execución dun colectivo de participantes que non obtivo praza e que solicitan que as prazas que poidan quedar vacantes pola perda de condición de catedrático lles sexan adxudicadas. A Consellaría entende que a sentenza non o permite e vanse dirixir ao TSXG para que aclare a situación. Mentres non haxa unha solución a este tema non poden facer nada máis. Agardan que para comezos de curso 2022/23 estea todo resolto.

 • Proceso de integración dos PTFP no corpo de PES

  Sabendo que o regulamento para a  integración é responsabilidade do Ministerio, preguntamos se a Consellaría tratou co MEFP as datas que manexa unha integración que vai cumprir agora un ano de retraso, para quen tiña o requisito de titulación. Afirman que non teñen ningunha información. Non pode haber procedemento sen que o Ministerio aprobe o Regulamento. Os efectos serán desde a entrada en vigor da nova Lei Orgánica de FP.

 • Data finalizacións das substitucións do persoal adscrito a programas

  As substitucións das persoas mentoras que forman parte dos equipos de apoio dixital aos centros (DixitalGal) e das substitucións das persoas responsábeis das unidades de acompañamento e orientación persoal e familiar (RAOGAL) teñan data de remate a 30 de xuño. Solicitamos que sexan consideradas prazas de persoal interino, é dicir, que o nomeamento se alongue até 31 de agosto. Non van cambiar a data de finalización dos contratos.

 • Coidado das crianzas: deber inescusábel

  Seguimos sen ter solución sobre que facer cando as nosas crianzas son contacto directo dun positivo por COVID ou cando lles pechan a aula, non poden acudir ao centro escolar pero nós non temos permiso para o seu coidado. Esiximos que se computen como o que son: un deber inescusábel. Alegan que non poden tomar esa decisión xa que excede das súas competencias, ao ser un tema que afecta a todo o persoal da Xunta.

 • Plan de Igualdade para o persoal docente da Consellería de Educación

  Toda administración pública, na súa condición de empregadora, está obrigada a elaborar un Plan de Igualdade antes de marzo de 2022. Función Pública xa está negociando o seu para o persoal da administración xeral, que no caso da Consellería de Educación só afecta ao persoal non docente. A CIG-Ensino demanda que Educación comece a negocialo canto antes para o profesorado. Tratarán o tema coa secretaría xeral técnica.

 • Comisión de baremación do CXT

  Cando está previsto que comece funcionar a comisión de baremación subxectiva? De igual forma preguntamos cando está previsto comezar coa publicación das puntuacións provisionais? Convocarán en breve. Non teñen datas previstas para a publicación provisional.

 • Actualización listas de mestres. Cobertura das baixas

  Desde a CIG-Ensino xa solicitamos a actualización inmediata das listas de substitucións do corpo de mestres que entendemos necesaria para a cobertura de todas as baixas producidas pola 6ª vaga. De igual forma solicitamos que se cubran con urxencia todas as baixas do persoal dos centros educativos. A falta de persoal na Consellaría para realizar os chamamentos non pode ser desculpa para que os centros non vexan cubertas as súas necesidades. Informan de que comezaron a publicación das actualizacións nesta mesma mañá.

 • Transparencia dos datos da pandemia

  Por primeira vez desde setembro de 2020 o conselleiro deu datos da afectación da pandemia no profesorado como sempre solicitou a CIG. Demandamos que esa información se manteña e que poida  servir de referencia para un estudo rigoroso sobre a saúde laboral do profesorado.

 • Datas da publicación das cátedras

  Temos constancia de varios recursos de alzada aceptados que van variar a resolución do concurso de cátedras. Vai haber unha nova publicación? Cando está prevista a resolución definitiva? Entendemos que se mantén a data de efectos económicos e administrativos do 1 de xaneiro do 2022. Hai uns 80 recursos presentados. Unha vez analizados cales van ser aceptados publicarán que persoas adquiren a condición de cátedras, e esta condición será desde o 1 de xaneiro de 2022.

 • Regulamentos Orgánicos de Centros

  Levamos preguntando desde hai máis dun ano pola situación dos grupos de traballo que se nos dixo foron creados para redactar unha nova proposta dos ROC e non sabemos nada. Tratarán o tema coa secretaría xeral de educación.

Volver