NORMATIVA DE DEPORTES

Contidos:

NORMATIVA DE ÁMBITO GALEGO

RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2009-2010. DOG do 17 de xuño de 2009.

DECRETO 48/2009 do 29 de xaneiro, polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo e técnico deportivo superior en balonmán. DOG 13 de marzo de 2009.

DECRETO 44/2009 do 29 de xaneiro, polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo e técnico deportivo superior en atletismo. DOG 6 de marzo de 2009.

DECRETO 36/2009 do 29 de xaneiro, polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo e técnico deportivo superior en baloncesto. DOG 2 de marzo de 2009.

ORDE do 23 de xuño de 2008, pola que se autoriza a implantación en centros públicos a partir do ano 2008-2009 das ensinanzas deportivas conducentes aos títulos de técnico deportivo e técnico deportivo superior nas modalidades de balonmán, baloncesto e fútbol. DOG 3 de xullo de 2008.

ORDE do 30 de maio de 2008, pola que se regula a avaliación das ensinanzas conducentes á obtención dos títulos de técnico deportivo e técnico deportivo superior na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 19 de xuño de 2008.

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2008, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2008-2009. DOG 6 de xuño de 2008.

ORDE do 17 de abril de 2008, pola que se establecen os requisitos mínimos dos espazos e instalacións con que deben contar os centros para impartir ensinanzas de réxime especial de técnicos deportivos nas especialidades de atletismo, balonmán e baloncesto na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 12 de maio de 2008.

ORDE do 6 de xullo de 2007, pola que se autoriza a implantación das ensinanzas deportivas conducentes as especialidades de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo en fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmán e atletismo en centros públicos para o curso 2007-2008. DOG 24 de xullo de 2007.

ORDE do 21 de xullo de 2005 de apertura e funcionamento do centro autorizado de fútbol sala Constantino Castro Ruso do concello de Vigo (Pontevedra), para impartir as ensinanzas de técnico e técnico superior en fútbol sala. DOG 3 de agosto de 2005.

ORDE do 21 de xullo de 2005 de apertura e funcionamento do centro autorizado de fútbol sala Santa Apolina de Santiago de Compostela (A Coruña), para impartir as ensinanzas de técnico e técnico superior en fútbol sala. DOG 3 de agosto de 2005.

ORDE do 21 de xullo de 2005 de apertura e funcionamento do centro autorizado de fútbol sala Liceo La Paz da Coruña, para impartir as ensinanzas de técnico e técnico superior en fútbol sala. DOG 3 agosto de 2005.

ORDE do 20 de xullo de 2005 de apertura e funcionamento do centro autorizado de fútbol Real Club Deportivo da Coruña do concello de Abegondo (A Coruña), para impartir as ensinanzas de técnico e técnico superior en fútbol. DOG 2 de agosto de 2005.

ORDE do 23 de abril de 2004, pola que se establecen os requisitos mínimos dos espazos administrativos e docentes xenéricos cos que deben contar os centros privados e públicos, que non sexan de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para impartir ensinanzas de réxime especial de técnicos deportivos na Comunidade Autónoma de Galicia e se determinan os requisitos mínimos das intalacións docentes deportivas para impartir as clases teórico prácticas das especialidades deportivas de fútbol e fútbol sala. DOG 29 de abril de 2004.

ORDE do 12 de abril de 2004, pola que se desenvolve o Decreto 410/2003, do 6 de novembro, sobre autorización a centros privados e a centros públicos que non sexan de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para impartir ensinanzas de técnicos deportivos na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 22 de abril de 2004.

DECRETO 410/2003 do 6 de novembro, sobre autorización a centros privados e a centros públicos que non sexan de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para impartir ensinanzas de técnicos deportivos na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 21 de novembro de 2003.

DECRETO 374/2003, do 16 de setembro, polo que se establece o currículo da especialidade deportiva de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en fútbol sala. DOG 20 de outubro de 2003.

Continuación

DECRETO 372/2003, do 16 de setembro, polo que se establece o currículo da especialidade deportiva de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en fútbol. DOG 17 de outubro de 2003.

Continuación

DECRETO 356/2003, do 11 de setembro, polo que se establece o currículo da especialidade deportiva de grao medio correspondente ao título de técnico deportivo en fútbol sala. DOG 29 de setembro de 2003.

DECRETO 353/2003, do 11 de setembro, polo que se establece o currículo da especialidade deportiva de grao medio correspondente ao título de técnico deportivo en fútbol. DOG 26 de setembro de 2003.

ORDE do 24 de marzo de 2003, pola que se regulan as probas de madureza e de carácter específico para o acceso ás ensinanzas deportivas reguladas polo Real decreto 1913/1997, de 19 de decembro. DOG 2 de abril de 2003.

CIRCULAR 17/2007 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se regula a organización e avaliación das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2007/2008. (PARCIALMENTE DERROGADA).

NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL

REAL DECRETO 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas deportivas de réxime especial.

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2006, da presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se fan públicos os criterios aprobados pola comisión creada por Orde do 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, validación e equivalencia das formacións anteriores de atletismo, baloncesto e balonmán. BOE do 18 de xullo de 2006.

LEY ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE). BOE do 4 de maio de 2006.

ORDE ECI/3830/2005, do 18 de novembro, pola que se modifica a Orde ECI/3224/2004, do 21 de setembro, pola que se establecen validacións para efectos académicos entre determinadas ensinanzas conducentes á obtención de títulos oficiais no ámbito da actividade física e do deporte coas correspondentes do bloque común de técnicos deportivos establecidas polo Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro, así como a Orde ECI/3341/2004, do 8 de outubro, que completa aquela. BOE do 9 de decembro de 2005.

ORDE ECI/858/2005, do 28 de marzo, pola que se establecen para o ámbito territorial de xestión directa do Ministerio de Educación e Ciencia os currículos, as probas e os requisitos de acceso correspondentes aos títulos de técnico deportivo e de técnico deportivo superior dos deportes de montaña y escalada. BOE do 7 de abril de 2005.

REAL DECRETO 234/2005, do 4 de marzo, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo e de técnico deportivo superior en baloncesto, polo que se aproban as correspondentes ensinanzas comúns e se regulan as probas e os requisitos de acceso a estas ensinanzas. BOE do 26 de marzo de 2005.

ORDE ECI/3341/2004, do 8 de outubro, pola que se corrixen erros da Orde ECI/3224, do 21 de setembro, pola que se establecen validacións para efectos académicos entre determinadas ensinanzas conducentes á obtención de títulos oficiais no ámbito da actividade física e do deporte coas correspondentes do bloque común de técnicos deportivos establecidas polo Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro. BOE do 15 de outubro de 2004.

ORDE ECI/3224/2004, do 21 de setembro, pola que se establecen validacións para efectos académicos entre determinadas ensinanzas conducentes á obtención de títulos oficiais no ámbito da actividade física e do deporte coas correspondentes do bloque común de técnicos deportivos establecidas polo Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro. BOE do 8 de outubro de 2004; corrección no BOE do 15 de outubro de 2004.

ORDE ECI/3121/2004, do 21 de setembro, pola que se establecen equivalencias entre os títulos de técnico militar en media montaña e de técnico militar en esquí de fondo, e os correspondentes títulos de técnico deportivo en media montaña e de técnico deportivo en esquí de fondo, relativos ás ensinanzas deportivas de réxime especial. BOE do 1 de outubro de 2004.

RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2004, da presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se fan públicos os criterios aprobados pola comisión creada por Orde do 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, validación e equivalencia das formacións anteriores de deportes de inverno, recoñecido por Resolución do 9 de febreiro de 2004, do Consello Superior de Deportes. BOE do 20 de xullo de 2004.

REAL DECRETO 361/2004, do 5 de marzo, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo e de técnico deportivo superior en balonmán, polo que se aproban as correspondentes ensinanzas comúns e se regulan as probas de acceso a estas ensinanzas. BOE do 23 de marzo de 2004.

RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2004, da presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se fan públicos os criterios aprobados pola comisión creada por Orde do 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, validación e equivalencia das formacións anteriores de deportes de montaña e escalada recoñecidas por Resolución do Consello Superior de Deportes do 5 de maio de 2002. BOE do 1 de abril de 2004.

REAL DECRETO 254/2004, do 13 de febreiro, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo e de técnico deportivo superior en atletismo, polo que se aproban as correspondentes ensinanzas comúns e se regulan as probas de acceso a estas ensinanzas. BOE do 11 de marzo de 2004.

ORDE ECD/189/2004, do 21 de xaneiro, pola que se regula o procedemento de tramitación dos expedientes de homologación, validación e equivalencia para efectos profesionais das formacións de adestradores deportivos, polas ensinanzas deportivas de réxime especial, para os efectos do previsto no artigo 42 do Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro. BOE do 6 de febreiro de 2004.

ORDE ECD/3310/2002, do 16 de decembro, pola que se regulan os aspectos currículares, os requisitos xerais e os efectos da formación en materia deportiva aos que se refire a disposición transitoria primeira do Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro. BOE do 30 de decembro de 2002.

ORDE ECD/454/2002, do 22 de febreiro, pola que se establecen os elementos básicos dos informes de avaliación das ensinanzas conducentes á obtención de titulacións de técnicos deportivos reguladas polo Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro, así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación que cómpren para garantir a mobilidade do alumnado. BOE do 5 de marzo de 2002.

REAL DECRETO 320/2000, do 3 de marzo, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo e de técnico deportivo superior nas especialidades de fútbol e de fútbol sala, polo que se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas e se regulan as probas e os requisitos de acceso a estas ensinanzas. BOE do 29 de marzo de 2000.

REAL DECRETO 319/2000, do 3 de marzo, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo e de técnico deportivo superior nas especialidades de deportes de inverno, polo que se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas e se regulan as probas e os requisitos de acceso a estas ensinanzas. BOE do 28 de marzo de 2000.

REAL DECRETO 318/2000, do 3 de marzo, polo que se establecen os títulos de técnico deportivo e de técnico deportivo superior nas especialidades dos deportes de montaña e escalada, polo que se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas e se regulan as probas e os requisitos de acceso a estas ensinanzas. BOE do 25 de marzo de 2000.

REAL DECRETO 1913/1997, do 19 de decembro, polo que se configuran como ensinanzas de réxime especial as conducentes á obtención de titulacións de técnicos deportivos, polo que se aproban as directrices xerais dos títulos e das correspondentes ensinanzas mínimas. BOE do 23 de xaneiro de 1998.(PARCIALMENTE DERROGADO).