NORMATIVA DOS CONSERVATORIOS E ESCOLAS DE MÚSICA

Contidos:

NORMATIVA DE ÁMBITO GALEGO

ORDE do 22 de xuño de 2023 pola que se establecen medidas para a validación ou a exención de materias da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato e materias das ensinanzas profesionais de música e de danza ou a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento. Ligazón

DECRETO 223/2010, do 30 de decembro,
 polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza de Galiza. DOG do 19 de xaneiro de 2011 

ORDE do 4 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 18 de agosto de 2011

DECRETO 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 23 de decembro de 2008.

DECRETO 395/2009, do 8 de outubro, polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 22 de outubro de 2009.

ORDE do 8 de outubro de 2009, pola que se convocan bolsas para a realización de estudos de especialización no ámbito da interpretación musical no ano académico 2009-2010. DOG do 20 de outubro de 2009.

ORDE do 24 de xuño de 2009, pola que se anuncia a convocatoria para a concesión de subvencións a escolas de música dependentes de institucións sen ánimo de lucro. DOG do 2 de xullo de 2009.

ORDE do 23 de xuño de 2009, pola que se anuncia a convocatoria para a concesión de subvencións a escolas de música públicas dependentes de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 2 de xullo de 2009.

ORDE do 22 de xuño de 2009, pola que se anuncia a convocatoria para a concesión de axudas a conservatorios de música non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e de titularidade pública. DOG do 2 de xullo de 2009.

ORDE do 9 de decembro de 2008, pola que se resolve a Orde do 2 de setembro de 2008 pola que se convocan bolsas para a realización de estudos no estranxeiro de especialización no ámbito da interpretación musical. DOG do 19 de decembro de 2008.

ORDE do 2 de setembro de 2008, pola que se convocan bolsas para a realización de estudos no estranxeiro de especialización no ámbito da interpretación musical. DOG do 10 de setembro de 2008.

NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL

Especialidades docentes do corpo de catedráticos de música e artes escénicas vinculadas ás ensinanzas superiores de Música e de Danza. Real decreto 427/2013, do 14 de xuño. PDF

Especialidades docentes do corpo de profesores de música e artes escénicas vinculadas ás ensinanzas de Música e de Danza. Real decreto 428/2013, do 14 de xuño. PDF

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

Instrución 7/2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, para a aplicación do calendario do curso 2023/24 nos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza, e conservatorios superiores de música. Ligazón

Instrucións da Secretaría Xeral de Educación e FP para a aplicación do calendario do curso 2022/23 nos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza, e conservatorios superiores de música. Ligazón

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2011, 
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas de grao en Música para o curso 2011-2012. DOG do 13 de maio de 2011.

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato. DOG do 13 de maio de 2011.

CIRCULAR 1/2011 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a avaliación do alumnado que cursa os estudos de grao en Arte Dramática e en Música.

ORDE do 30 de setembro de 2010pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao. DOG do 8 de outubro de 2010.

CIRCULAR 11/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o curso 2010/2011 nos Conservatorios Superiores de Música da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2010  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de música durante o curso 2010/2011. DOG do 4 de agosto de 2010.

CIRCULAR 6/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a organización e o funcionamento dos Conservatorios Superiores de Música de Galicia.

ORDE do 26 de xaneiro de 2004 pola que se regula a proba de acceso ao grao superior das ensinanzas de música. DOG do 4 de marzo de 2004.

ORDE do 6 de novembro de 2002 pola que se determinan as materias optativas e as materias de libre elección dos estudos das ensinanzas do grao superior de música establecidas polo Decreto 183/2001. DOG do 28 de novembro de 2002.

DECRETO 183/2001, do 19 de xullo polo que se establece o currículo do grao superior das ensinanzas de música e o acceso ao dito grao.DOG do 13 de agosto de 2001.

ENSINANZAS PROFESIONAIS DE MÚSICA

Instrución 7/2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, para a aplicación do calendario do curso 2023/24 nos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza, e conservatorios superiores de música. Ligazón

Instrucións da Secretaría Xeral de Educación e FP para a aplicación do calendario do curso 2022/23 nos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza, e conservatorios superiores de música. Ligazón

ORDE do 7 de xullo de 2010, pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime especial. DOG do 15 de xullo de 2010.

ORDE do 10 de marzo de 2009, pola que se regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra e premio de fin de grao nas ensinanzas profesionais de música e danza. DOG do 18 de marzo de 2009.

ORDE do 23 de setembro de 2008, pola que se determinan as materias optativas das ensinanzas profesionais de música establecidas polo Decreto 203/2007, do 27 de setembro. DOG do 3 de outubro de 2008.

ORDE do 28 de xullo de 2008, pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de música dispostas no Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música. DOG do 18 de agosto de 2008.

CIRCULAR 21/2008 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se regula a avaliación e cualificación dos alumnos e das alumnas que cursan as ensinanzas elementais de música e danza dispostas nos decretos 196/2007, do 20 de setembro de 198/2007, do 27 de setembro polos que se establecen a ordenación das ensinanzas de grao elemental de danza e de música, respectivamente.

CIRCULAR 4/2008 pola que se regulan as probas de acceso ao grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música.

ORDE do 8 de febreiro de 2008, pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG do 26 de febreiro de 2008.

DECRETO 198/2007, do 27 de setembro, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música. DOG do 25 de outubro de 2007.

DECRETO 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música. DOG do 31 de outubro de 2007.

CIRCULAR 9/2007 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións sobre o desenvolvemento das ensinanzas elementais e profesionais de música establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

CIRCULAR 13/2004 pola que se ditan instrucións para a organización e o funcionamento dos conservatorios elementais e profesionais, e dos centros autorizados elementais e profesionais de ensinanzas de música.

CONSERVATORIOS NON DEPENDENTES

CIRCULAR 10/2006, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se determinan as titulacións mínimas esixibles para a impartición das ensinanzas regradas de música nos Conservatorios de Música non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e nos centros autorizados.

CIRCULAR 6/2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa pola que se determinan as titulacións mínimas exixíbeis para a impartición das ensinanzas regradas de música nos conservatorios de música non dependentes da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e nos centros autorizados.  

ESCOLAS DE MÚSICA

CIRCULAR 12/2006 pola que se establecen as titulacións que deberá posuír o profesorado que imparta docencia nas Escolas de Música e de Danza da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 11 de marzo de 1993, pola que se regulan as condicións de creación e funcionamento das escolas de música e danza da comunidade autónoma de Galicia. DOG do 22 de abril de 1993.