NORMATIVA DOS CONSERVATORIOS E ESCOLAS DE MÚSICA

Contidos:

NORMATIVA DE ÁMBITO GALEGO

DECRETO 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza de Galiza. DOG do 19 de xaneiro de 2011 

 

ORDE do 4 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 18 de agosto de 2011

DECRETO 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 23 de decembro de 2008.

DECRETO 395/2009, do 8 de outubro, polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 22 de outubro de 2009.

ORDE do 8 de outubro de 2009, pola que se convocan bolsas para a realización de estudos de especialización no ámbito da interpretación musical no ano académico 2009-2010. DOG do 20 de outubro de 2009.

ORDE do 24 de xuño de 2009, pola que se anuncia a convocatoria para a concesión de subvencións a escolas de música dependentes de institucións sen ánimo de lucro. DOG do 2 de xullo de 2009.

ORDE do 23 de xuño de 2009, pola que se anuncia a convocatoria para a concesión de subvencións a escolas de música públicas dependentes de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 2 de xullo de 2009.

ORDE do 22 de xuño de 2009, pola que se anuncia a convocatoria para a concesión de axudas a conservatorios de música non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e de titularidade pública. DOG do 2 de xullo de 2009.

ORDE do 9 de decembro de 2008, pola que se resolve a Orde do 2 de setembro de 2008 pola que se convocan bolsas para a realización de estudos no estranxeiro de especialización no ámbito da interpretación musical. DOG do 19 de decembro de 2008.

ORDE do 2 de setembro de 2008, pola que se convocan bolsas para a realización de estudos no estranxeiro de especialización no ámbito da interpretación musical. DOG do 10 de setembro de 2008.

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2011da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas de grao en Música para o curso 2011-2012. DOG do 13 de maio de 2011.

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato. DOG do 13 de maio de 2011.

CIRCULAR 1/2011 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a avaliación do alumnado que cursa os estudos de grao en Arte Dramática e en Música.

ORDE do 30 de setembro de 2010pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao. DOG do 8 de outubro de 2010.

CIRCULAR 11/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o curso 2010/2011 nos Conservatorios Superiores de Música da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2010  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de música durante o curso 2010/2011. DOG do 4 de agosto de 2010.

CIRCULAR 6/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a organización e o funcionamento dos Conservatorios Superiores de Música de Galicia.

ORDE do 26 de xaneiro de 2004 pola que se regula a proba de acceso ao grao superior das ensinanzas de música. DOG do 4 de marzo de 2004.

ORDE do 6 de novembro de 2002 pola que se determinan as materias optativas e as materias de libre elección dos estudos das ensinanzas do grao superior de música establecidas polo Decreto 183/2001. DOG do 28 de novembro de 2002.

DECRETO 183/2001, do 19 de xullo polo que se establece o currículo do grao superior das ensinanzas de música e o acceso ao dito grao.DOG do 13 de agosto de 2001.

ENSINANZAS PROFESIONAIS DE MÚSICA

ORDE do 7 de xullo de 2010, pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime especial. DOG do 15 de xullo de 2010.

ORDE do 10 de marzo de 2009, pola que se regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra e premio de fin de grao nas ensinanzas profesionais de música e danza. DOG do 18 de marzo de 2009.

ORDE do 23 de setembro de 2008, pola que se determinan as materias optativas das ensinanzas profesionais de música establecidas polo Decreto 203/2007, do 27 de setembro. DOG do 3 de outubro de 2008.

ORDE do 28 de xullo de 2008, pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de música dispostas no Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música. DOG do 18 de agosto de 2008.

CIRCULAR 21/2008 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se regula a avaliación e cualificación dos alumnos e das alumnas que cursan as ensinanzas elementais de música e danza dispostas nos decretos 196/2007, do 20 de setembro de 198/2007, do 27 de setembro polos que se establecen a ordenación das ensinanzas de grao elemental de danza e de música, respectivamente.

CIRCULAR 4/2008 pola que se regulan as probas de acceso ao grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música.

ORDE do 8 de febreiro de 2008, pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG do 26 de febreiro de 2008.

DECRETO 198/2007, do 27 de setembro, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música. DOG do 25 de outubro de 2007.

DECRETO 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música. DOG do 31 de outubro de 2007.

CIRCULAR 9/2007 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións sobre o desenvolvemento das ensinanzas elementais e profesionais de música establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

CIRCULAR 13/2004 pola que se ditan instrucións para a organización e o funcionamento dos conservatorios elementais e profesionais, e dos centros autorizados elementais e profesionais de ensinanzas de música.

CONSERVATORIOS NON DEPENDENTES

CIRCULAR 10/2006, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se determinan as titulacións mínimas esixibles para a impartición das ensinanzas regradas de música nos Conservatorios de Música non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e nos centros autorizados.

CIRCULAR 6/2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa pola que se determinan as titulacións mínimas exixíbeis para a impartición das ensinanzas regradas de música nos conservatorios de música non dependentes da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e nos centros autorizados.  

ESCOLAS DE MÚSICA

CIRCULAR 12/2006 pola que se establecen as titulacións que deberá posuír o profesorado que imparta docencia nas Escolas de Música e de Danza da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 11 de marzo de 1993, pola que se regulan as condicións de creación e funcionamento das escolas de música e danza da comunidade autónoma de Galicia. DOG do 22 de abril de 1993.