NORMATIVA DAS ESCOLAS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO

Contidos:

NORMATIVA DE ÁMBITO GALEGO

DECRETO 61/2011, do 24 de marzo, polo que se establece o regulamento orgánico das escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 6 de abril de 2011. 

ORDE do 8 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 61/2011, do 24 de marzo polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade Autonóma de Galicia. DOG do 18 de agosto de 2011

DECRETO 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 23 de decembro de 2008.

DECRETO 395/2009, do 8 de outubro, polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 22 de outubro de 2009.

CIRCULAR 9/2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se dan instrucións para o comezo do curso 2009-2010 nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 10 de xuño de 2009 pola que se actualiza a oferta educativa de ciclos formativos de artes plásticas e deseño, por ciclo completo e oferta modular, e de estudos superiores de deseño en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 3 de xullo de 2009.

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2009-2010. DOG do 17 de xuño de 2009.

ORDE do 2 de febreiro de 2009, pola que se fai pública a composición do Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. DOG do 6 de febreiro de 2009.

ORDE do 1 de decembro de 2008 pola que se regula a organización, a avaliación e a acreditación académica das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 9 de decembro de 2008.

ORDE do 17 de novembro de 2008 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro autorizado de artes plásticas e deseño Tex-Moda, do concello de Vigo (Pontevedra). DOG do 17 de decembro de 2008.

ORDE do 16 de xullo de 2008, pola que se regula a oferta das materias optativas dos estudos superiores de deseño previstas no Decreto 233/2005. DOG do 31 de xullo de 2007.

ORDE do 15 de xullo de 2008, pola que se regula o desenvolvemento do proxecto final de carreira dos estudos superiores de deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 6 de agosto de 2008

ORDE do 30 de abril de 2008 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo correspondentes aos estudos de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional, módulos profesionais experimentais, artes plásticas e deseño e programas de garantía social. DOG do 12 de maio de 2008.

ORDE do 6 de marzo de 2008, pola que se regula o acceso e a admisión ás ensinanzas superiores de deseño. DOG do 18 de marzo de 2008.

ORDE do 25 de xuño de 2007 pola que se regulan o acceso e a admisión ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño. DOG do 11 de xullo de 2007.

ORDE do 25 de abril de 2007, pola que se regula a avaliación, a acreditación académica e a mobilidade do alumnado que cursa as ensinanzas superiores de artes plásticas e deseño e as de conservación e restauración de bens culturais na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 9 de maio de 2007.

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2007, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se modifica a composición da comisión ditaminadora da área de letras número 2, do concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de profesores que imparten ensinanzas de adultos, ensino secundario, formación profesional, idiomas e ensinanzas artísticas. DOG do 31 de xaneiro de 2007.

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2007, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se determina a composición das comisión ditaminadoras do concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de profesores que imparten ensinanzas de adultos, ensino secundario, formación profesional, idiomas e ensinanzas artísticas. DOG do 18 de xaneiro de 2007.

DECRETO 147/2006, do 31 de agosto, polo que se modifica o Decreto 156/2002, do 18 de abril, polo que se establecen os prezos públicos dos conservatorios de música, centros autorizados de música, conservatorios de danza, centros autorizados de danza, escolas oficiais de idiomas e Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. DOG do 8 de setembro de 2006.

ORDE do 6 de xuño de 2006 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos de artes plásticas e deseño, por ciclo completo e oferta modular, e de estudos superiores de deseño en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. . DOG do 23 de xuño de 2006.

DECRETO 233/2005, do 14 de xullo, polo que se establece o currículo dos estudos superiores de deseño e se regula o acceso ás ditas ensinanzas. DOG do 12 de agosto de 2005.

DECRETO 207/2005, do 14 de xullo, polo que se transforman as escolas de arte Pablo Picasso da Coruña, Mestre Mateo de Santiago de Compostela, Ramón Falcón de Lugo e Antonio Faílde de Ourense en escolas de arte e superiores de deseño. DOG do 29 de xullo de 2005.

DECRETO 156/2002, do 18 de abril, polo que se establecen os prezos públicos dos conservatorios de música, centros autorizados de música, conservatorios de danza, centros autorizados de danza, escolas oficiais de idiomas e Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.. DOG do 3 de maio de 2002.

ORDE do 5 de decembro de 1995 pola que se desenvolve o Decreto 253/1995, do 29 de setembro, sobre autorización a centros docentes privados para impartir ensinanzas artísticas. DOG do 7 de febreiro de 1995.

DECRETO 253/1995, do 29 de setembro, sobre autorización a centros docentes privados para impartir ensinanzas artísticas. DOG do 11 de outubro de 1995.

ORDE do 20 de febreiro de 1992, pola que se aproba o currículo e se regulan as ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais. DOG do 11 de marzo de 1992.

NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL

Lei 1/2024, do 7 de xuño, pola que se regulan as ensinanzas artísticas superiores e se establece a organización e equivalencias das ensinanzas artísticas profesionais. Ligazón 

REAL DECRETO 1618/2011, do 14 de novembro, sobre recoñecemento de estudos no ámbito da Educación Superior. BOE do 16 de decembro de 2011. 

ORDE EDU/2645/2011, do 23 de setembro, pola que se establece a formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas persoas que estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia non poden realizar os estudos de máster. BOE do 5 de outubro de 2011. 

REAL DECRETO 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior. BOE do 3 de agosto de 2011. 

REAL DECRETO 303/2010, do 15 de marzo, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas artísticas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 9 de abril de 2010. 

REAL DECRETO 37/2010, do 15 de xaneiro, polo que se establecen os títulos de Técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Cerámica Artística, en Modelismo e Matricería Cerámica e en Recubrimentos Cerámicos e os títulos de Técnico de Artes Plásticas e Deseño en Olaría e en Decoración Cerámica, pertencentes á familia profesional artística da Cerámica Artística e se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas. BOE do 6 de febreiro de 2010. 

REAL DECRETO 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 27 de outubro de 2009. Anulados por sentenza do Tribunal Supremo os artigos 7.1, 8. 11. 12 e a Disp. Adic. 7ª

ORDE EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharel regulados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE do 17 de xuño de 2009. 

REAL DECRETO 596/2007, do 4 de maio, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño. BOE do 25 de maio de 2007.

REAL DECRETO 365/2007, do 16 de marzo, polo que se regula o Consello Superior de Ensinanzas Artísticas. BOE do 4 de abril de 2007. 

REAL DECRETO 1284/2002, do 5 de decembro, polo que se establecen as especialidades dos corpos de profesores de Artes Plásticas e Deseño e mestres de obradoiro de Artes Plásticas e Deseño, se adscriben a elas os profesores de ditos corpos e se determinan os módulos e materias que deberán impartir. BOE do 20 de decembro de 2002

REAL DECRETO 1496/1999, do 24 de setembro, polo que se establecen os estudos superiores de Deseño, a proba de acceso e os aspectos básicos do currículo de ditos estudos. BOE do 6 de outubro de 1999. 

REAL DECRETO 1033/1999, do 18 de xuño, polo que se determinan os accesos ás ensinanzas superiores dos que se atopen en posesión do título de técnico superior de artes plásticas e deseño. BOE do 29 de xuño de 1999. 

ORDE do 14 de maio de 1999, pola que se establece a correspondencia das especialidades das titulacións de Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos, as de Cerámicas e as dos ciclos formativos de Artes Plásticas e Deseño de carácter experimental, cos títulos das ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño establecidas no desenvolvemento do artigo 47 da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. BOE do 25 de maio de 1999. 

REAL DECRETO 1464/1995, do 1 de setembro, polo que se establece os títulos de técnico superior de artes plásticas e deseño en amoblamento, en arquitectura efémera, en escaparatismo, en elementos de xardín e en proxectos e dirección de obras de decoración, pertencentes á familia profesional de deseño de interiores e se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas. BOE do 11 de outubro de 1995. 

REAL DECRETO 1456/1995, do 1 de setembro, polo que se establece os títulos de técnico superior de artes plásticas e deseño en gráfica publicitaria, en ilustración e en fotografía artística, pertencentes á familia profesional de deseño gráfico e se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas. BOE do 6 de outubro de 1995. 

REAL DECRETO 1386/1995, do 4 de agosto, polo que se establece os títulos de técnico superior de artes plásticas e deseño en gravado e técnicas de estampación, en encadernación artística e en edición de arte, pertencentes á familia profesional das artes aplicadas ao libro, e se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas. BOE do 18 de setembro de 1995. 

REAL DECRETO 1297/1995, do 21 de xullo, polo que se establecen os títulos de técnico superior de artes plásticas e deseño en bixutería artística, en xoiaría artística e en ourivaría e prataría artísticas, pertencentes á familia profesional da xoiaría de arte e se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas. BOE do 15 de setembro de 1995.

REAL DECRETO 440/1994, do 11 de marzo, polo que se establecen as equivalencias entre os títulos de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos, Cerámica e Conservación e Restauración de Bens Culturais, anteriores á Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, e os establecidos en dita Lei. BOE do 6 de abril de 1994.