Normativa profesorado interino e substituto

12/8/2019 DOCUMENTO ELABORADO POLA CIG ENSINO CON TODAS AS ACTUALIZACIÓNS DO TEXTO
12/8/2019 MODIFICACIÓN DO ACORDO DO PERSOAL INTERINO
RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do persoal interino (DOG 12 de agosto de 2019).
07/03/2018 MODIFICACIÓN DO ACORDO DE PERSOAL INTERINO
RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modi ca a disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario O cial de Galicia número 131, do 11 de xullo).
11/7/2017  TEXTO REFUNDIDO PUBLICADO NO DOG
RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias.
21/1/2014 CRITERIOS DE BAREMACIÓN DAS LISTAS DE SUBSTITUCIÓNS
Criterios de avaliación dos méritos para acceso ó corpo de mestres de educación infantil e primaria, e profesores de educación secundaria, de escolas oficiais de idiomas, de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño establecidos polas Comisións de Cremación
18/11/2012 PUBLICACIÓN NO DOG DA DECISIÓN DA XUNTA DE SUSPENDER O PAGAMENTO DOS MESES DE VERÁN PARA O PERSOAL QUE TRABALLOU MÁIS DE CINCO MESES E MEDIO