Publicados os tribunais das oposicións

Despois do Sorteo celebrado hoxe, martes 22 de maio

A consellaría publica o resultado do sorteo celebrado no día de hoxe onde se determina a composición dos tribunais que xulgaran os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de mestres, PT, PES e EOI.

Recordamos que este ano hai a novidade de que se nomean tres tribunais no lugar de dous, é dicir, hai dous suplentes por titular.

Os tribunais número 1 serán os de Pontevedra.

Destacar, tamén que, para efectos de sorteo, tense en conta o destino do profesorado sen ter en conta as comisións de servizo.

Se nalgún dos tribunais non houbese profesorado suficiente para os mesmos, iríase por orde alfabético do profesorado da especialidade aínda que non a impartan.

Ligazón aos tribunais primaria

Ligazón aos tribunais secundaria

Ligazón ás causas de exención dos tribunais.

Distribución dos tribunais do corpo de mestres por provincias.

 

 

Pontevedra

Vigo

A Coruña

Santiago

Lugo

Ourense

Total

597031

Educación Infantil

3

3

4

4

3

3

20

597032

Idioma Estranxeiro:Inglés

1

 

1

1

1

1

5

597033

Idioma Estranxeiro:Francés

 

 

 

1

 

 

1

597034

Educación Física

1

 

1

1

1

1

5

597035

Música

1

 

1

1

 

 

3

597036

Pedagoxía Terapéutica (inclúe cod. 60-ESO)

1

1

2

1

1

2

8

597037

Audición E Linguaxe (inclúe cod. 61-ESO)

 

1

2

 

1

1

5

597038

Primaria

3

3

3

3

2

3

17

Numero de tribunais de secundaria por especialidade.

Especialidade

Tribunais

590004

Lingua Castelá e Literatura

5

590005

Xeografía e Historia

7

590006

Matemáticas

6

590007

Física e Química

5

590008

Bioloxía e Xeoloxía

5

590011

Inglés

6

590018

Orientación Educativa

3

590019

Tecnoloxía

5

590053

Lingua e Literatura Galega (2 da proba de galego, primaria e secundaria)

6

590108

Intervención Sociocomunitaria

3

590110

Organización E Xestión Comercial

4

590013

Organización e Proxectos Sistemas Enerxéticos

1

590117

Procesos de Diagnóstico Clínico e Productos Ortoprotésicos

1

590118

Procesos Sanitarios

1

590125

Sistemas Electrotécnicos E Automáticos

2

591203

Estética

1

591205

Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e Fluíd

1

591216

Operacións de produción agraria

2

591219

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

1

591220

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

2

591221

Procesos comercias

3

591226

Servizos de restauración

1

592011

Inglés

1

Volver