Información sobre a lexislación que desenvolve a LOMCE

NORMATIVA XERAL.

LOMCE. Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. Texto publicado no BOE. Ligazón

TEXTO CONSOLIDADO DA LOE (coas modificacións introducidas pola LOMCE e actualizada). Páxina oficial do BOE. Ligazón 

Cursos de formación para a función directiva. Real Decreto 894/2014, de 17 de outubro, polo que se desenvolven as características do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva establecido no artigo 134.1.c) da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, así como dos correspondentes cursos de actualización de competencias directivas (BOE 7 de novembro de 2014) Ligazón

Competencias, contidos e criterios de avaliación. Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (20 de xaneiro de 2015) Ligazón

Compensación de custos contra o ensino en galego, euskara ou catalán. Real Decreto 591/2014, de 11 de xullo, polo que se regulan os procedementos administrativos relativos ao recoñecemento da compensación dos custos de escolarización previstos no apartado 4 da disposición adicional trixésimo oitava da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE 30 de xullo 2014) Ligazón

EDUCACIÓN PRIMARIA.

Currículo en Galiza. DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014). Ligazón

Implantación da LOMCE en Primaria. ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos 1º, 3º e 5º de EP na Comunidade Autónoma de Galiza, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa. Ligazón

Currículo Básico. Real Decreto 126/2014 polo que se estabelece o currículo básico da educación primaria. (BOE 1/03/2014). Ligazón.

Proba de avaliación final. Real Decreto 1058/2015, de 20 de novembro, polo que se regulan as características xerais das probas da avaliación final de Educación Primaria establecida na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Ligazón

ESO E BACHARELATO.

Currículo en Galiza. DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 29 de xuño 2015). Ligazón

Currículo Básico. Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.Ligazón

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Currículo. DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galiza e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. Ligazón

Currículos dos títulos profesionais básicos en Galiza adaptados á LOMCE. Ligazón

Normativa Estatal.

  • Real Decreto 127/2014, de 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da FP Básica,  aproban catorce títulos profesionais básicos, fixan os seus currículos básicos e modifica o Real Decreto 1850/2009, de 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas estabelecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE 5-3-2014) Ligazón
  • Real Decreto 356/2014, de 16 de maio, polo que se estabelecen sete títulos de formación profesional básica do catálogo de títulos das ensinanzas de FP (BOE 29-05-2014) Ligazón
ACCESO AOS ENSINOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS DE GRAO.

Admisión aos ensinos universitarios oficiais de Grao. Real Decreto 412/2014, de 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión aos ensinos universitarios oficiais de Grao. BOE (BOE 7 de xuño de 2014) Ligazón

PROXECTOS

Materias de libre configuración autonómica na ESO e o Bacharelato. Proxecto de Orde pola que establece a relación de materias de libre configuración autonómica en ESO e no Bacharelato, se regula o seu currículo e a súa oferta (Pendente de publicación no DOG)  Ligazón

DOCUMENTACIÓN DAS NOVAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS DE FP (sometidas a contraste polo Ministerio de Educación) Ligazón 

Normativa da LOMCE segundo a Consellaría

INFORMACIÓN DA LOITA CONTRA A LOMCE.

Ligazón ás novas principais da loita contra a LOMCE, sen actualizar