Asina por un Corpo Único Docente

A CIG-Ensino mantén o obxectivo histórico de que todo o profesorado debe formar parte dun corpo único docente dentro do grupo funcionarial de maior grao (A1). Os cambios recentes provocados pola LOMLOE e a Lei Orgánica de FP implican a integración do Profesorado Técnico de Formación Profesional (PTFP) no corpo de Profesorado de Ensino Secundario, do grupo A1, co requisito de ter unha  titulación de grao ou unha diplomatura universitaria.

Unha vez realizada esa integración estes serán os corpos que seguirán formando parte do grupo A2:

 • corpo de mestres
 • profesorado a extinguir do corpo de PTFP e do novo corpo de especialistas de sectores singulares da FP
 • profesorado do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño

A CIG-Ensino considera que se debe producir a integración dos actuais corpos no grupo superior A1, no camiño da consecución dun corpo único docente, coas correspondentes competencias docentes nas etapas educativas actuais.

O Ministerio comprometeuse a negociar un Estatuto Docente nesta lexislatura. Ese debe ser o marco legal para promover os cambios que demandamos.

A CIG-Ensino mantén o obxectivo histórico de que todo o profesorado debe formar parte dun corpo único docente dentro do grupo funcionarial de maior grao (A1). Os cambios recentes provocados pola LOMLOE e a Lei Orgánica de FP implican a integración do Profesorado Técnico de Formación Profesional (PTFP) no corpo de Profesorado de Ensino Secundario, do grupo A1, co requisito de ter unha  titulación de grao ou unha diplomatura universitaria.

O profesorado do corpo de mestres conta na súa totalidade con algunha desas titulacións.

A demanda sindical dun corpo único docente ten agora máis sentido que nunca. Non existe ningunha traba legal para poder promover a integración de todas as mestras e mestres no grupo A1, ben sexa coa conformación dun único corpo coas correspondentes competencias docentes nas etapas educativas actuais ou coa integración do corpo de mestres no grupo A1 como paso intermedio.

O Ministerio comprometeuse a negociar un Estatuto Docente nesta lexislatura. Ese debe ser o marco legal para promover os cambios que demandamos.

É de xustiza recoñecer que, cunha titulación universitaria superior do mesmo nivel da que se aplicará paras outros corpos, se poida dar cumprida resposta a unha demanda histórica de recoñecemento profesional do profesorado actualmente adscrito ao grupo A2.

Polo anteriormente citado, o profesorado asinante SOLICITA

 • Que o Ministerio abra negociacións de forma inmediata cara a integración no grupo A1 de todo o profesorado actualmente vinculado ao grupo A2, no camiño dun corpo único docente.

Ligazón ao documento para recoller sinaturas en papel

A CIG-Ensino mantén o obxectivo histórico de que todo o profesorado debe formar parte dun corpo único docente dentro do grupo funcionarial de maior grao (A1). Os cambios recentes provocados pola LOMLOE e a Lei Orgánica de FP implican a integración do Profesorado Técnico de Formación Profesional (PTFP) no corpo de Profesorado de Ensino Secundario, do grupo A1, co requisito de ter unha  titulación de grao ou unha diplomatura universitaria.

No debate desta reforma a CIG-Ensino foi moi crítica coa decisión do Ministerio de deixar fóra da integración a aquel profesorado que tivese titulación técnico superior de FP. A vía para integrar ao profesorado con esta titulación quedou pechada polo Goberno.

O profesorado do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño está nunha situación  idéntica ao extinguido corpo de PTFP e, non obstante, o Ministerio decidiu excluílo do proceso de integración no grupo superior. Coas mesmas normas que se aprobaron para o caso de FP, todos os mestres e mestras de taller con grao ou diplomatura poderían integrarse no Corpo de Profesorado de Artes Plásticas e Deseño (A1).

O Ministerio comprometeuse a negociar un Estatuto Docente nesta lexislatura. Ese debe ser o marco para promover os cambios que demandamos (integración de todo o profesorado no grupo A1), ben sexa coa conformación dun único corpo coas correspondentes competencias docentes nas etapas educativas actuais ou coa integración dos diferentes corpos do grupo A2 no grupo A1 como paso intermedio.

É de xustiza recoñecer que, cunha titulación universitaria superior do mesmo nivel da que se aplicará paras outros corpos, se poida dar cumprida resposta a unha demanda histórica de recoñecemento profesional do profesorado actualmente adscrito ao grupo A2. Tamén o é demandar que na negociación non se deixe a ninguén atrás e a integración sexa xeral.

Polo anteriormente citado, o profesorado asinante SOLICITA 

 • Que o Ministerio abra negociacións de forma inmediata cara a integración do profesorado do Corpo de Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño no grupo A1, no camiño dun corpo único docente.
 • Que se regule unha vía excepcional para a integración no grupo A1 do profesorado que se declare a extinguir no corpo de PTFP e do que se integre no novo corpo de Profesorado Especialista de Sectores Singulares da FP.
 • Que, de se manter a titulación de diplomatura ou enxeñaría como mínima para a integración, se habiliten medidas tendentes á progresiva integración de todo o profesorado que careza de titulación universitaria:
  • aintegración, con  carácter indefinido, de quen acade a titulación universitaria equivalente a efectos de docencia.
  • articulación de medidas que favorezan a consecución desa titulación (licenzas por estudo, convalidacións de créditos por experiencia laboral etc)
  • o pagamento dun complemento compensador transitorio até acadar a integración

Ligazón ao documento para recoller sinaturas en papel

 

Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable: Confederación Intersindical Galega (CIG).
Finalidade: Comunicacións e xestións propias do sindicato coas persoas interesadas na información recollida nesta páxina.
Lexitimación: Consentimento do/a interesado/a.
Destinatarios/as: A administración pública obxecto desta solicitude. Non se cederan datos a terceiros/as.
Dereitos: Acceso, rectificar e suprimir os datos, así coma outros dereitos, como se explica e detalla na información adicional.

Información adicional:Pode acceder os formularios para exercer os seus dereitos así como consultar a información adicional e detallada sobre a política de protección de datos na seguinte URL da nosa web: https://cig.gal/politica-proteccion-de-datos.html

Consentimento*
Por favor, calcula 9 máis 8.