Concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría. 2016

Concurso de méritos de persoal asesor 2016/17

Convocatoria. RESOLUCIÓN de 23 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos especí co entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación para cubrir prazas de persoal asesor. Ligazón

Texto completo da convocatoria e baremo. Ligazón

Resolución definitiva. Ligazón

Volver