Toda a información sobre as oposicións 2008

Oposicións 2008

Aquí atoparás toda a información que vaia aparecendo ao respecto das oposicións 2008.

    OPOSICIÓNS 2008     

Primaria

Secundaria

· Información Mesa Sectorial (8-04-08)
· Convocatoria DOG 16-04-08
· Ligazón para a solicitude

· Información da mesa sectorial (08-04-08)
· Convocatoria DOG 16-4-08
· Corrección erros DOG 30-04-08
· Ligazón para a solicitude

TEMARIOS
                       Ligazón.

TEMARIOS
Profesorado de ensino secundario 
Profesorado técnico de formación profesional
 
Profesorado de escola oficial de idiomas
 
Profesorado de música e artes escénicas 
Profesorado de artes plásticas e deseño 

BAREMO (fase concurso)
· Criterios avaliación do baremo de méritos. (
páx web 22-04-08) (Pdf)
· Publicados diversos baremos, ver a información de cada tribunal.
. Puntuacións provisionais FI, AL, EM, EF (DOG 30-6-08) e EI, EP e PT
(DOG 4-7-08) . Consúltaas en cada tribunal (ligazón). Prazo reclamación: 5 días hábiles.
. Modelo reclamación ao baremo provisional. Ligazón
. Puntuacións definitivas (DOG 16-7-08) da fase de concurso. Reclamación: recurso de alzada no prazo dun mes.

BAREMO (fase concurso)
· Criterios avaliación do baremo de méritos. (páxina web 23-05-08) (Pdf)
· Publicados diversos baremos, ver a información de cada tribunal.
. Puntuacións provisionais varias especialidades e corpos (DOG 30-6-08)(DOG 9-7-08). Consúltaas en cada tribunal (ligazón). Prazo reclamación 5 días hábiles.
. Modelo reclamación ao baremo provisional. Ligazón.
. Puntuacións definitivas (DOG 15-7-08) certas especialidades e corpos. Reclamacións: recurso de alzada no prazo dun mes
. Puntuacións definitivas resto de especialidades PES (DOG 22-7-08). Reclamacións: recurso de alzada no prazo dun mes.

PRESENTACIÓN e 1ª PARTE PROBA
. Lugar, Data e Hora  (DOG 9-6-08) 
PRESENTACIÓN e 1ª PARTE PROBA
. Lugar, Data e Hora  (DOG 9-6-08) (corrección erros DOG 13-6-08)

ADMITIDAS/OS e EXCLUÍDAS/OS
· Listaxe provisional de admitidas/os e excluídas/os (DOG 28-5-08)
· Modelo de reclamación á listaxe de admitidas/os e excluídas/os (páx web 23-5-08)
· Listaxe definitiva de admitidas/os e excluídas/os (DOG 17-6-08).
. 1ª Corrección erros admitidas/os e excluídas/os DOG 10-7-08
. 2ª Corrección erros admitidas/os e excluídas/os DOG 18-7-08

ADMITIDAS/OS e EXCLUÍDAS/OS
·
Listaxe Provisional DOG 30-5-08
·Modelo de Reclamación á listaxe de admitidos/as e exluidas/os (23-5-08)
·Listaxe definitiva de admitidas/os e excluídas/os DOG 18-6-08
·Corrección erros lista admitidas/os e excluídas/os DOG 30-6-08

PROBAS de GALEGO e ESPAÑOL
·
Data, hora e lugar destas probas (DOG 2-6-08) 
· Lista definitiva de opositores que teñen que facer estas probas Ligazón

PROBAS de GALEGO e ESPAÑOL
· Data, hora e lugar destas probas (DOG 2-6-08)
Ligazón
· Lista definitiva de opositores que teñen que facer estas probas. Ligazón
· Distribución de Tribunais para a proba de lingua galega. Ligazón

   TRIBUNAIS
·Información TRIBUNAIS:notas, chamamentos, ...  
Ligazón
·Vogais dos Tribunais de Primaria (Ligazón)
·Tribunais Completos. Enlaces ao portal educativo.
Texto da resolución. Anexo I: TribunaisAnexo II: Presidentes das comisións de selección (DOG 3-6-08)
·Distribución dos aspirantes admitidos nos tribunais (Páxina Web 13-06-08). Ligazón (DOG 18-6-08)

   TRIBUNAIS
·Información TRIBUNAIS: notas, chamamentos, ... (Ligazón)
·Vogais dos Tribunais de Secundaria (
Ligazón)
·Tribunais completos. (
DOG 4-6-08) (Corrección Erros 10-06-08) (Corrección Erros 13-06-08)
·Distribución dos aspirantes admitidos nos tribunais (Páxina Web 13-06-08).
Ligazón (DOG 18-6-08)

APROBADAS/OS
- Listaxe de opositoras/es que aprobaron o procedemento selectivo Mestres 
(DOG 21-8-08)
- Modificación listaxe de opositores/as que aprobaron o procecedemento selectivo Mestres DOG 30-03-09
APROBADAS/OS
- Listaxe de opositoras/es que aprobaron o procedemento selectivo Secundaria (DOG 22-8-08)
- Modificación da listaxe de opositores que aprobaron o procedementos selectivo Secundaria (DOG 24-03-09)
-
2ª Modificación da listaxe de opositores que aprobaron o procedemento selectivo Secundaria DOG 30-6-08
Nomeamento FUNCIONARIOS en PRÁCTICAS
-Orde nomeamento funcionarios en prácticas (DOG 22-8-08)
- Aptos fase de prácticas (DOG 02-07-09)
- Nomeamento de funcionarios de carreira no BOE (BOE 17-09-09)
Nomeamento FUNCIONARIOS en PRÁCTICAS
-Orde nomeamento funcionarios en prácticas (DOG 2-9-08)
- Aptos fase de prácticas (DOG 23-06-09)
- Corrección de erros - aptos fase de prácticas (DOG 02-07-09)
- Nomeamento de funcionarios de carreira no BOE (BOE 17-09-09)

- Aprazamento da fase de prácticas: nomeamento funcionarios en prácticas (DOG 30-10-09)
- Aptos aprazamento fase de prácticas (DOG 08-06-10)

A2 -> A1 (Antigo B->A)

 Oposicións 2007

·Informacións TRIBUNAIS: notas, chamamentos, ... (Ligazón)
·Lista de opositores que teñen que facer as probas de linguas. Ligazón
·Información da Mesa Sectorial (8-4-08) Ligazón
·Convocatoria A2->A1 Ligazón.
·Corrección de erros 
Ligazón
·Relación provisional de admitidas/os e exlcuídos/as
(DOG 30-5-08)
·Relación definitiva de admitidas/os e excluídas/os (DOG 18-6-08) Ligazón
·Vogais dos Tribunais (Ligazón).
·Resolución do 30 de maio de 2008 pola que se nomean os tribunais dos . . Tribunais completos (DOG 4-06-08)
·Probas GALEGO e ESPAÑOL: data, a hora e o lugar das probas (DOG 2-6-08) Ligazón
·Listaxe definitiva de opositores que deben facer as probas de GALEGO, ESPAÑOL (DOG 12-6-08) Ligazón
·Lugar, Data e Hora da presentación e da primeira parte da proba (DOG 11-6-08),
. Publicación das puntuacións provisionais do baremo (DOG 14-7-08).
. Puntuacións definitivas baremo (DOG 22-7-08). Reclamacións: recurso de alzada no prazo dun mes.
- Listaxe de opositoras/es que aprobaron o procedemento selectivo A2->A1 (DOG 22-8-08)
-Modificación da listaxe de aprobados. (DOG:22/04/09)
-Nomeamento funcionarios en prácticas (DOG 3-9-08)
- Funcionarios declarados aptos oposicións 2008 (29-06-09)

·Información do recurso interposto a listaxe de aprobados 2007. Ligazón
·Modelo de memoria da fase de prácticas. Ligazón
·CIG-Informa Profesorado en Prácticas Mestres. Ligazón
·CIG-Informa Profesorado en Prácticas Secundaria. Ligazón
·Toda a información das oposicións 2007. Ligazón
. APTOS fase Prácticas OPOS 2007 SECUNDARIA (DOG 3-7-08)
. APTOS fase Prácticas OPOS 2007 MESTRES (DOG 10-7-08)
. PUBLICACIÓN no BOE dos nomeamentos de funcionarios de carreira dos opositores 2007 seleccionados SECUNDARIA (BOE 2-10-08) 
. Ampliación de nomeamentos como funcionarios de carreira (profesorado que tiña concedido aprazamento da fase de prácticas das OPOS de 2006) SECUNDARIA  (BOE 3-10-08)
. PUBLICACIÓN no BOE do nomeamento de funcionarios de carreira dop corpo de mestres dos opositores que superaron as oposición do 2007 (BOE 22-10-08)

Informacións Varias Oposicións

.Resumo da fase de oposición do sistema transitoria LOE. Ligazón
·Baremo da fase de concurso do sistema transitorio LOE. Ligazón
·Preguntas e respostas máis importantes en relación coa convocatoria do concurso oposición para o ano 2008. (21/04/2008). Ligazón web Ligazón PDF
·Mesa Sectorial 8-4-2008 Ordes de convocatoira da Oferta de Emprego Público. Ligazón
·Real Decreto de Acceso.  BOE  02/03/2007. Ligazón
·Orde ECI/25/2008 (BOE 18-1-08)  pola que se prorroga a vixencia dos temarios das Oposicións para 2008. Ligazón
·Temarios Oposicións. Ligazón

Outras Informacións 

 -28-5-08 OUTRAS CAUSAS de RENUNCIA a formar parte dos tribunais: Segundo o artigo 5.6.4.das convocatorias xerais de Mestres e Secundaria (non así para o acceso do A2 ao A1) a participación nos órganos de selección ten carácter obrigatorio de conformidade co disposto no artigo 8.3º do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro. Sen prexuízo do anterior, as presidencias dos tribunais concederán a suplencia, además de nos supostos previstos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, a aquelas persoas que actuaran como membros dun tribunal de oposicións durante o ano 2007 ou non prestaran servizos na especialidade en ningún dos tres últimos cursos académicos, incluído o 2007-2008.

-Listaxes da especialidade de PrimariaO profesorado interino e substituto de Mestres que traballou ou traballe durante este curso 07/08 e non supere o procedemento selectivo seguirá continuando nas listaxes de Primaria e na da especialidade na que estaba,se é o caso. Por outro lado, o profesorado que acceda por primeira vez a unha interinidade ou substitución despois do procedemento selectivo do 2008 será chamado unicamente pola especialidade á que se presentou ( sempre e cando cumpra os requisitos de titulación para estar nesa listaxe). Nota: segundo addenda, "Mentras non se cree a lista única e se convoque concurso-oposición da especialidade de Primaria do corpo de mestres, para cubrir as necesidades de educación primaria ou, se é o caso, outras prazas sen perfil, elaborarase unha lista xeral ordenada conforme aos criterios previstos no parágrafo anterior. Convocado o corcurso oposición da especialidade de Primaria manterase a dobre listaxe de especialidade e xeral para aquelas persoas que accedesen a unha interinidade ou substitución con carácter previo á resolución de dita convocatoria".

-28-2-08: Os exames non van ser antes do 20 de xuño. A orde de convocatoria non virá á Mesa Sectorial antes de Semana Santa. Os posibles axustes da OPE, están estudándoos na Consellaría.As programacións deben basarse nos currículos que están en vixencia en cada curso/nivel.

-11-03-08: Galego: disposición adicional segunda da orde 16 de xullo de 2007 de certificacións oficiais dos Celga (DOG 30-7-07)  "Para o acceso e valoración de méritos na función pública galega terá a mesma validez posuír as certificacións de aptitude dos cursos de lingua galega regulados na Orde do 1 de abril de 2005 (oral,iniciación e perfeccionamento) que as certificacións de aptitude dos Celga 1, Celga 3, Celga 4 respectivamente".

-29-4-08: Cursos de menos de 20 horas: segundo a Consellaría, para baremar os cursos recibidos súmanse as horas de todos os non inferiores a 10 horas (polo tanto non se bareman os inferiores a 10 horas). Para cursos impartidos, para baremar súmanse todas as horas dos non inferiores a 5 horas (non se bareman os inferiores a 5 horas impartidos).

-29-4-08: A Consellaría está pendente de publicar na páxina os criterios de baremación do concurso (ao igual que fixo o curso pasado ante a demanda da CIG-Ensino).
· Oferta de emprego público: 
          Oferta de Emprego público 2008 e Valoración. 
          Mesa sectorial 25-02-08: OPE 2008
          Publicación no DOG 1-4-08

Volver