Retribucións do profesorado do ensino público para o 2008

RETRIBUCIÓNS 2008

A Xunta ven de publicar, para coñecemento do profesorado, os anexos que afectan ás súas retribucións e que se inclúen na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 16 de xaneiro de 2008 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración

I.- SOLDO. TRIENIOS E PAGAS EXTRAS. 2008
       
RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
CONTÍA MENSUAL
GRUPO
SOLDO
TRIENIO
A1: PES
1.135,11 €
43,63 €
A2: MESTRES E PTES
963,37 €
34,92 €
   
As pagas extraordinarias percibiranse nunha cantidade, cada unha delas, igual á suma dunha mensualidade de soldo, trienios, complemento de destino e do 33,33 % do complemento específico no mes de xuño e do 66,66 % no mes de decembro, incluídos os sexenios e os complementos por desempeño de cargo.
 
 
II.- COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO DE DESTINO
 
NIVEL DE COMPLEMENTO
DE DESTINO
CONTÍA MENSUAL
CATEDRÁTICOS/26
718,37 €
PES E PTES/ 24
599,76 €
MESTRES/21
487,01 €
   
III.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO
PROFESORADO DOS CENTROS DE ENSINANZA BÁSICA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSINANZAS ARTÍSTICAS E IDIOMAS.
 
        1º .- Grupos de clasificación, niveis de complemento de destino e importes mensuais do compoñente xeral do COMPLEMENTO ESPECÍFICO[1]:   
 
Grupo
Nivel de
Comple­mento
de Destino
Complemento
es­pe­­cífico
Euros/mes
Catedráticos de música e artes escénicas e catedráticos de ensinanza secundaria, escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño.
A1
26
590,48 €
Profesores de ensinanza secundaria, de escolas oficiais de idiomas, de artes plásticas e deseño e de música e artes escénicas
A1
24
539,59 €
Profesores técnicos de formación profesional e mestres de taller de artes plásticas e deseño
A2
24
539,59 €
Mestres
A2
21
539,59 €
   
    2º .- Compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e polo desempeño de postos de traballo docentes singulares. Os importes mensuais de dito compoñente son os seguintes:
 
            Un.- Desempeño de órganos de goberno unipersoais.
Cargos académicos
Tipo de centro
Centros de Educación Secundaria, C.P.I., Artísticas e similares
Euros/mes
Centros de Educación Infantil, Primaria, Especial e asimilados
Euros/mes
Director/a
A
646,44 €
529,77 €
 
B
556,80 €
479,56 €
 
C
504,03 €
347,05 €
 
D
456,29 €
256,60 €
 
E
---
156,51 €
Vicedirector/a
A
284,37 €
---
 
B
278,85 €
---
 
C
201,01 €
---
 
D
173,20 €
---
Xefe/a de Estudos
A
284,37 €
184,33 €
 
B
278,85 €
173,20 €
 
C
201,01 €
167,65 €
 
D
173,20 €
123,18 €
 
E
173,20 €
---
Secretario/a
A
284,37 €
184,33 €
 
B
278,85 €
173,20 €
 
C
201,01 €
167,65 €
 
D
173,20 €
123,18 €
 
E
---
---
   
Dous.- Desempeño de postos de traballo docentes singulares.
 P O S T O
EUROS/MES
Centros de Educación Secundaria:
 
    - Xefatura de departamento
67,57 €
    - Coordinación de formación en centros de traballo
67,57 €
Centros de Educación Primaria:
 
    - Xefatura de depart. de Normalización Lingüística e Orientación
67,57 €
Escolas de Artes Aplicadas:
 
    - Coordinación de especialidade
67,57 €
Escolas de Artes Aplicadas e Conservatorios de Música:
    - Xefatura de seminario
67,57 €
Centros Residenciais Docentes
    - Xefatura de residencias Centros tipo A
284,37 €
    - Xefatura de residencias Centros tipo B
278,85 €
    - Xefatura de residencias Centros tipo C
201,01 €
    - Director de residencias
67,57 €
Responsábel de menos de 3 unidades en centros de Educación Infantil e Primaria
67,57 €
Membros dos equipos de Orientación Específicos
284,37 €
Programa reforma Educación Primaria e Secundaria:
---
    - Coordinación técnica
556,80 €
    - Equipos reforma
284,37 €
C.E.F.O.R.E.S.
    - Dirección
556,80 €
    - Asesor
284,37 €
    - Asesor Técnico Docente
284,37 €
Colexios Rurais agrupados
    - Director Centros tipo C
347,05 €
    - Director Centros tipo D
256,60 €
    - Director Centros tipo E
156,51 €
    - Xefatura de estudios e secretaría tipo C
167,65 €
    - Xefatura de estudios e secretaría
123,18 €
    - Profesor
67,57 €
Profesores de Educación Permanente de adultos
67,57 €
 
3º- O importe mensual do compoñente do complemento específico por formación permanente dos funcionarios de carreira docentes é o seguinte:
                            1º período                                                               60,29 €/mes
                            2º período                                                               77,51 €/mes
                            3º período                                                              103,37 €/mes
                            4º período                                                            146,42 €/mes
                            5º período                                                               43,06 €/mes
4º.- Consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares.
A porcentaxe de consolidación con referencia ao importe do compoñente singular por tarefas de dirección, segundo o período de tempo de permanencia no posto, será, acumulativamente a seguinte:
-       Primeiros catro anos de permanencia: 25%
-       Segundos catro anos de permanencia: 15%
-       Terceiros catro anos de permanencia:20%
O total acumulado destas porcentaxes non poderá exceder do 60%.
SEXENIOS
O profesorado que teña SEXENIOS verá incrementado o Complemento Específico Docente do seguinte xeito:
Retribucións mensuais en función do número de sexenios que se posúan
60,29 € con 1 sexenio
137,08 € con 2 sexenios
241,17 € con 3 sexenios
387,59 € con 4 sexenios
430,65 € con 5 sexenios
IV.- IPC GALEGO
Representa o 0,3784%, das retribucións brutas de cada perceptor/a
Notas:
  1. O profesorado interino, substituto e contratado cobra o 100% das retribucións, agás os sexenios.
  2. O profesorado de Primaria que imparte docencia no primeiro ciclo da ESO cobra un complemento mensual de 112,74 €, incluídos no complemento específico.
 
 
 
DEDUCIÓNS
 
 
I.- CORRESPONDENTES AO IRPF
Varían para cada perceptor/a en función da súa situación persoal ou familiar.
 
 
II.- COTAS MENSUAIS DE COTIZACIÓN A MUFACE CORRESPONDENTES AO TIPO DO 1,69 % DO HABER REGULADOR.
   
GRUPO
COTA MENSUAL
A1
45.25 €
A2
35.61 €
   
Nos meses de xuño e decembro esta cota é dupla.
   
III.- COTAS MENSUAIS DE DEREITOS PASIVOS, CORRESPONDENTES AO 3,86 % DO HABER REGULADOR.
   
GRUPO
COTA MENSUAL
A1
103.35 €
A2
81.34 €
 
Nos meses de xuño e decembro esta cota é dupla.
   


[1]Neste concepto van incluídos os 15 € correspondentes ao complemento específico por función titorial e outras funcións docentes.

Volver