Retribucións do profesorado do ensino público para o 2007

RETRIBUCIÓNS 2007

A Xunta ven de publicar, para coñecemento do profesorado, os anexos que afectan ás súas retribucións e que se inclúen na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 16 de xaneiro de 2007 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración

I.- SOLDO. TRIENIOS E PAGAS EXTRAS. 2007

       

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

CONTÍA MENSUAL

GRUPO

SOLDO

TRIENIO

A: PES

1.112,85 €

42,77 €

B: MESTRES E PTES

944,48 €

34.23 €

    As pagas extraordinarias percibiranse en igual contía, cada unha delas, igual á suma dunha mensualidade de soldo, trienios e o complemento de destino. Neste ano 2007 comeza o proceso de inclusión do complemento específico na paga extra. No mes de xuño percibirase 1/6 do mesmo e na de decembro 2/6 aproximadamente.

                                          II.- COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO DE DESTINO2

NIVEL DE COMPLEMENTO

DE DESTINO

CONTÍA MENSUAL

CATEDRÁTICOS/26

704,28 €

PES E PTES/ 24

588,00 €

MESTRES/21

477,46€

   

                                     

                                         III.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO

PROFESORADO DOS CENTROS DE ENSINANZA BÁSICA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSINANZAS ARTÍSTICAS E IDIOMAS.

        1º .- Grupos de clasificación, niveis de complemento de destino e importes mensuais do compoñente xeral do COMPLEMENTO ESPECÍFICO:   

 

Grupo

Nivel de

Comple­mento

de Destino

Complemento

es­pe­­cífico

Euros/mes

Catedráticos de música e artes escénicas e catedráticos de ensinanza secundaria, escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño.

A

26

529,88 €

Profesores de ensinanza secundaria, de escolas oficiais de idiomas, de artes plásticas e deseño e de música e artes escénicas

A

24

479,99 €

Profesores técnicos de formación profesional e mestres de taller de artes plásticas e deseño

B

24

479,99 €

Mestres

B

21

479,99 €

   

    2º .- Compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e polo desempeño de postos de traballo docentes singulares. Os importes mensuais de dito compoñente son os seguintes:

            Un.- Desempeño  de órganos de goberno unipersoais.

Cargos académicos

Tipo de centro

Centros de Educación Secundaria, C.P.I., Artísticas e similares

Euros/mes

Centros de Educación Infantil, Primaria, Especial e asimilados

Euros/mes

Director/a

A

     633,76 €

519,38 €

 

B

     545,88 €

470,15 €

 

C

     494,14 €

340,24 €

 

D

     447,34 €

251,56 €

 

E

            -   €

153,44 €

Vicedirector/a

A

     278,79 €

---

 

B

     273,38 €

---

 

C

     197,06 €

---

 

D

     169,80 €

---

Xefe/a de Estudos

A

     278,79 €

180,71 €

 

B

     273,38 €

169,80 €

 

C

     197,06 €

164,36 €

 

D

     169,80 €

120,76 €

 

E

     169,80 €

---

Secretario/a

A

     278,79 €

180,71 €

 

B

     273,38 €

169,80 €

 

C

     197,06 €

164,36 €

 

D

     169,80 €

120,76 €

 

E

     169,80 €

---

   

Dous.- Desempeño de postos de traballo docentes singulares.

 P O S T O

EUROS/MES

Centros de Educación Secundaria:

 

    - Xefatura de departamento

66,24 €

    - Coordinación de formación en centros de traballo

66,24 €

Escolas de Artes Aplicadas:

 

    - Coordinación de especialidade

66,24 €

Escolas de Artes Aplicadas e Conservatorios de Música:

 

    - Xefatura de seminario

66,24 €

Centros Residenciais Docentes:

 

    - Xefatura de residencias Centros tipo A

278,79 €

    - Xefatura de residencias Centros tipo B

273,38 €

    - Xefatura de residencias Centros tipo C

197,06 €

    - Director de residencias

66,24 €

Responsable de menos de 3 unidades en centros de Edc. Infantil e Primaria

66,24 €

Membros dos equipos de Orientación Específicos

     278,79 €

Programa reforma Educación Primaria e Secundaria:

   

    - Coordinación técnica

    545,88 €

    - Equipos reforma

   278,79  €

C.E.F.O.R.E.S.:

 

    - Dirección

     545,88 €

    - Asesor

     278,79 €

    - Asesor Técnico Docente

     278,79 €

Colexios Rurais agrupados:

 

    - Director  Centros tipo C

      340,24 €

    - Director  Centros tipo D

       251,56 €

    - Director  Centros tipo E

         153,44 €

    - Xefatura de estudios e secretaría tipo C

164,36 €

    - Xefatura de estudios e secretaría

     120,76 €

    - Profesor

    66,24 €

Profesores de Educación Permanente de adultos

     66,24 €

3º.- Consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares.

A porcentaxe de consolidación con referencia ao importe do compoñente singular por tarefas de dirección, segundo o período de tempo de permanencia no posto, será, acumulativamente a seguinte:

-          Primeiros catro anos de permanencia: 25%

-          Segundos catro anos de permanencia: 15%

-          Terceiros catro anos de permanencia:20%

O total acumulado destas porcentaxes non poderá exceder do 60%.

4º.- Sexenios

O profesorado que teña SEXENIOS verá incrementado o Complemento Específico Docente do seguinte xeito:

1º sexenio....         59.11 €

2º sexenio....         75.99 €

3º sexenio....       101.34 €

4º sexenio....       143.55 €

5º sexenio....         42.22 €

Retribucións mensuais en función do número de sexenios que se posúan

59.11 € con 1 sexenio

135,10 € con 2 sexenios

236,44 € con 3 sexenios

379,99 € con 4 sexenios

422,21 € con 5 sexenios

                                                              IV.- IPC GALEGO

Representa o 0,3784%, das retribucións brutas de cada perceptor/a

Notas:

  1. O profesorado interino, substituto e contratado cobra o 100% das retribucións, agás trienios e sexenios. No proxecto de Lei do Estatuto Básico do Empregado Público que se debate actualmente nas Cortes recoñécese que o profesorado interino percibirá tamén os trienios.
  2. O profesorado de Primaria que imparte docencia no primeiro ciclo da ESO cobra un complemento mensual de 110,53 €, incluídos no complemento específico.

DEDUCIÓNS

I.- CORRESPONDENTES AO IRPF

Varían para cada perceptor/a en función da súa situación persoal ou familiar.

II.- COTAS MENSUAIS DE COTIZACIÓN MUFACE CORRESPONDENTES AO TIPO DO 1,69 % DO HABER REGULADOR.

   

GRUPO

COTA MENSUAL

A

43.47 €

B

34.21 €

   

Nos meses de xuño e decembro esta cota é dupla.

   

III.- COTAS MENSUAIS DE DEREITOS PASIVOS, CORRESPONDENTES AO 3,86 % DO HABER REGULADOR.

   

GRUPO

COTA MENSUAL

A

99.28 €

B

78.14 €

Nos meses de xuño e decembro esta cota é dupla.

Volver