Publicado no BOE o real decreto polo que se establece a ordenación xeral da Formación Profesional do sistema educativo

Formación Profesional

No Boletín Oficial do Estado do día 3 de xaneiro ven de ser publicado o Real Decreto 1538/2006 de 15 de decembro polo que se establece a ordenación xeral da FP no sistema educativo.

Publicado no BOE o real decreto polo que se establece a ordenación xeral da Formación Profesional do sistema educativo

 

No Boletín Oficial do Estado do día 3 de xaneiro ven de ser publicado o Real Decreto 1538/2006 de 15 de decembro  polo que se establece a ordenación xeral da FP no sistema educativo.

 

Esta nova lexislación substitúe a toda a normativa vixente que fica derrogada: RD 777/1998 (en grande parte xa estaba derrogado ou incluído na lexislación que foi saíndo); RD 942/2003 que determina as condicións básicas das probas para a obtención dos títulos de Técnico e Técnico Superior de FP específica (xa se estaban a convocar estas probas libres nos dous últimos cursos); e por último o RD 642/2004 que establece a ordenación xeral da formación profesional específica (este último é o que sacou o PP en desenvolvemento da LOCE e non se chegou nunca a aplicar, en grande parte está contido neste novo RD).

 

 

As novidades máis salientábeis con respecto á lexislación anterior son:

 

Ø      Non fala nada da duración dos ciclos (tampouco a lexislación anterior o facía). A CIG-ENSINO defendeu e seguirá a defender a necesidade de establecer a duración dos ciclos en 2000 horas.

 

Ø      Só haberá módulos específicos de linguas estranxeiras, de prevención de riscos laborais e relativos á tecnoloxía da información e comunicación nos ciclos formativos cun perfil profesional que así o esixa.

Nos demais ciclos esta formación incluirase de xeito transversal nos restantes módulos.

A formación relacionada coa orientación e relacións laborais e co desenvolvemento do espírito emprendedor (creación e xestión de empresas e autoemprego) incorporarase nun ou varios módulos específicos.

 

Ø      En determinadas circunstancias poderá cursarse o módulo de FCT  antes de ter aprobados todos os restantes módulos do ciclo. Os reais decretos que establezan os títulos determinarán os módulos que, cando menos, deben terse superado para acceder á FCT.

 

Ø      O módulo de proxecto realizarase durante o último período do ciclo e avaliarase unha vez realizada a FCT. A superación deste módulo é precisa para a obtención do título.

 

Ø       No que se refire á avaliación, cada módulo poderá ser obxecto de avaliación en 4 convocatorias agás o de FCT que só o será en dúas. Contémplase unha extraordinaria no suposto de enfermidade ou outros.

 

Ø      No acceso aos ciclos mediante proba cambian as seguintes cousas:

·         A idade para poder presentarse ás probas tal e como se recolle na LOE (17 anos cumpridos no ano da proba para os CGM e 19 para os CGS que se reducen a 18 se ten un título de Técnico relacionado co ciclo superior).

·         O curso de preparación para a proba de acceso aos ciclos que se recolle na LOE (art. 41.5) terase en conta para a cualificación das probas sumando á nota das probas o resultado de multiplicar 0,15 pola cualificación do curso. A CIG-ENSINO continuará a defender   que este curso só se imparta en centros públicos.

 

Ø      En canto ás Probas para a obtención dos títulos de Técnico e Técnico Superior recolleuse expresamente, como demandou a CIG-ENSINO, que se realizarán en centros públicos. As novidades son:

·         Hai que ter as titulación académicas de acceso (ESO, Bacharelato ou superadas as probas de acceso a ciclos) para poder realizar a matrícula nestas probas. Na anterior lexislación  (RD 942/2003) esa titulación só se requiría ao final se chegaban a aprobar todos os módulos do ciclo e se solicitaba a expedición do Título.

·         Desaparecen os requisitos, que se pedían na anterior lexislación, de demostrar experiencia laboral ou ter superado algún módulo de ensinanzas profesionais previamente para poder presentarse ás probas.

 

Ø      Nas ensinanzas de FP para adultos poderá realizarse oferta modular en réxime presencial ou a distancia. Para a obtención do título, despois de ter superados todos os módulos incluídos no mesmo, será preciso acreditar os requisitos de acceso

 

Ø      A norma que regula cada título determinará os módulos que poden ser ofertados a distancia. Para matricularse na FP a distancia hai que acreditar que se cumpren os requisitos académicos de acceso. Terán o mesmo nº de convocatorias que no réxime presencial.

 

Ø      Respecto das convalidacións e exencións recoñece a convalidación automática dos módulos pola acreditación de unidades de competencia do CNCP.

 

Ø      No capítulo  referido aos centros desapareceu, por demanda da CIG-ENSINO, a referencia á existencia de centros privados concertados. Trátase de ensinanzas postobrigatorias nas que non debe haber concertos (aínda que a LOE o permite).

 

Ø      Mantéñense as actuais ratios (30 alumnos máximo). A CIG-ENSINO seguirá a defender a redución da ratio e que se contemple a posibilidade de establecer desdobres.

 

Ø      Contémplase a posibilidade de incluír nos decretos que regulen os títulos especializacións que completen a competencia dos mesmos. Obteríanse unha vez superados os cursos organizados ao efecto.

 

Volver