Publicada a nova resolución provisional do CADP de secundaria

Reclamacións e renuncias até o 3 de setembro na sede electrónica da Xunta

Resolución provisional Secundaria publicada o 31 de xullo

Adxudicación provisional Secundaria publicada o 31 de xullo

O persoal concursante poderá presentar reclamacións ou renuncias á resolución provisional até o 3 de setembro.

As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). 

De formular a reclamación ou a renuncia presencialmente, a persoa que a formule presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda

Volver