Publicación do baremo provisional de acceso a cátedras

Cátedras de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música

Ábrese un prazo de cinco días hábiles - dende o día 6 de xullo ao 12 de xullo de 2018- para presentar reclamacións ao baremo provisional

De conformidade coa base novena da Orde de convocatoria publícase o baremo provisional do procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música.

Baremo Provisional

As reclamación dirixiranse á presidencia do tribunal ao seguinte enderezo:

Subdirección xeral de Recursos Humanos
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
15781 Santiago de Compostela

Toda a información do proceso na nosa web

Volver