Toda a información sobre os distintos concursos excepcionais de consolidación ao longo do estado

Prazas do concurso excepcional de méritos no estado deglosadas por corpos e especialidades

Nesta nova tes o reconto de todas as prazas dos distintos concursos excepcionais de consolidación, desglosadas por corpos e especialidades. 

Oferta de prazas nos concursos de méritos de estabilización nos que a xestión estará centralizada polo Ministerio de Educación.

Para participar hai que acceder a algunhas das sedes electrónicas das diferentes administracións. 

Pódense solicitar nunha mesma instancia prazas da mesma especialidade en todas as CC.AA.

Se se quere participar por máis dunha especialidade hai que cumprimentar unha instancia e pagar unha novas taxas por cada especialidade.

Ligazón ao videotitorial dos concursos excepcionais de estabilización xestionados polo ministerio.

MESTRES/AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código

Especialidade

AND

ARA

AST

CAN

CL-M

CL-L

CEU

EST

I.B.

RIO

MAD

MEL

MUR

NAV-CAS

NAV-EUS

VAL

TOTAL

597031

Educación Infantil

129

 

6

88

 

17

1

58

190

14

153

2

41

 

 

811

1510

597032

Inglés

189

 

5

5

 

13

1

14

77

13

292

1

26

 

1

223

860

597033

Francés

71

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

14

 

 

 

87

597034

Educación Física

96

 

1

7

 

5

 

6

36

6

25

1

13

 

 

110

306

597035

Música

59

 

1

12

 

3

 

6

42

4

10

 

8

 

 

110

255

597036

Pedagoxía Terapéutica

66

 

4

27

 

6

1

7

112

21

48

1

6

25

9

507

840

597037

Audición e Linguaxe

10

 

3

25

 

1

 

18

93

2

5

1

7

32

 

215

412

597038

Educación Primaria

194

 

9

72

 

40

4

8

148

32

41

2

17

1

 

691

1259

597039

Alemán

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

6

597082

Euskera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

13

PES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código

Especialidade

AND

ARA

AST

CAN

CL-M

CL-L

CEU

EST

I.B.

RIO

MAD

MEL

MUR

NAV-CAS

NAV-EUS

VAL

TOTAL

590001

Filosofía

31

 

6

9

 

2

 

 

22

1

6

 

3

2

2

57

141

590002

Grego

26

2

4

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

41

76

590003

Latín

25

1

8

2

 

1

 

 

16

 

1

 

 

 

 

52

106

590004

Lingua Castelá e Literatura

171

7

8

40

 

35

4

14

100

6

60

2

7

8

7

278

747

590005

Xeografía e Historia

258

6

7

16

 

12

4

 

114

10

70

1

5

3

1

266

773

590006

Matemáticas

190

5

23

30

 

51

4

43

178

3

123

2

8

8

10

390

1068

590007

Física e Química

71

 

11

18

 

9

 

3

80

4

56

 

4

12

5

112

385

590008

Bioloxía e Xeoloxía

58

5

8

16

 

7

3

6

94

2

23

 

1

 

2

145

370

590009

Debuxo

34

2

 

13

 

 

 

4

24

 

6

1

 

2

 

68

154

590010

Francés

70

 

1

9

 

2

 

4

16

1

2

 

2

 

1

62

170

590011

Inglés

153

3

12

23

 

23

2

 

165

7

82

2

19

10

15

230

746

590012

Alemán

5

3

 

2

 

 

 

1

29

 

 

 

 

2

 

3

45

590013

Italiano

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

590014

Lingua e Literatura catalanas

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

119

590015

Portugués

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

590016

Música

8

3

1

2

 

3

 

5

20

 

1

 

 

1

 

97

141

590017

Educación Física

70

3

4

12

 

2

3

9

84

2

45

1

3

1

 

116

355

590018

Orientación Educativa

59

4

6

12

 

20

 

 

75

12

9

1

3

2

 

276

479

590019

Tecnoloxía

44

7

2

22

 

14

1

 

72

5

23

 

 

4

3

96

293

590053

Lingua e literatura galega

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

590056

Lingua e literatura valencià

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

273

590061

Economía

58

2

2

4

 

12

 

 

27

5

11

 

 

1

 

56

178

590101

Administración de Empresas

23

2

3

5

 

2

 

1

29

5

4

 

2

3

 

52

131

590102

Análise e Química Industrial

2

3

2

2

1

 

 

 

 

1

6

 

 

 

 

15

32

590103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

11

 

4

3

 

5

 

3

7

 

2

 

1

 

 

26

62

590104

Construcións civís e Edificación

2

1

1

 

 

2

 

2

5

1

1

 

 

 

 

 

15

590105

Formación e Orientación Laboral

30

 

 

5

 

9

 

5

39

1

6

 

1

10

 

61

167

590106

Hostalaría e Turismo

8

2

3

3

1

11

 

4

13

2

8

1

1

1

1

12

71

590107

Informática

42

4

 

9

 

7

4

4

60

2

17

 

 

 

4

157

310

590108

Intervención Sociocomunitaria

20

4

5

9

 

4

 

 

22

3

2

1

1

 

 

43

114

590109

Navegación e Instalacións Mariñas

 

 

 

1

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

590110

Organización e Xestión Comercial

10

2

 

5

 

3

 

 

15

 

11

 

 

3

 

31

80

590111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

10

2

1

2

2

1

 

2

3

 

2

 

 

 

 

24

49

590112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

2

3

1

3

4

3

 

 

2

1

2

 

 

4

1

19

45

590113

Organización e Proxectos Sistemas enerxéticos

8

3

1

1

2

1

 

2

4

1

1

 

 

3

 

31

58

590115

Procesos de Produción Agraria

6

4

 

4

4

1

 

 

7

3

2

 

 

3

 

38

72

590116

Procesos na Industria Alimentaria

9

5

 

 

2

3

 

1

2

2

 

 

 

1

 

17

42

590117

Procesos de Diagnóstico Clínico e Produtos Ortoprotésicos

5

5

2

1

 

5

 

 

4

3

5

 

1

2

 

34

67

590118

Procesos Sanitarios

11

 

4

1

 

5

 

3

15

 

2

 

2

 

 

18

61

590119

Procesos e Medios de Comunicación

7

1

 

 

3

5

 

3

1

 

3

 

 

 

 

7

30

590120

Procesos e produtos de textil, confección e pel

1

1

 

1

1

1

 

1

 

1

2

 

 

 

 

13

22

590121

Procesos e produtos de vidro e cerámica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14

590122

Procesos e produtos de Artes Gráficas

5

1

2

1

 

2

 

2

1

1

4

 

 

 

 

11

30

590123

Procesos e Produtos de Madeira e Moble

9

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

10

23

590124

Sistemas Electrónicos

5

4

2

3

 

 

 

2

1

1

1

 

2

 

 

7

28

590125

Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

13

4

4

7

 

 

 

1

10

2

1

 

 

2

 

22

66

590205

Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e Fluídos

15

3

 

4

3

1

 

 

11

 

 

 

 

 

 

46

83

590206

Instalacións Electrotécnicas

22

6

 

5

 

3

 

 

19

1

9

 

1

 

1

67

134

590208

Laboratorio

2

5

 

 

4

1

 

1

 

 

1

 

1

 

 

18

33

590210

Máquinas, servizos e produción

1

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4

590212

Oficina de Proxectos de Construción

3

3

 

 

 

1

 

3

5

 

 

 

 

 

 

6

21

590213

Oficina de Proxectos de Fabricación Mecánica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

590214

Operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios

2

6

 

1

1

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

24

37

590215

Operacións de procesos

 

3

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

590216

Operacións e Equipos de Produción Agraria

14

10

 

7

5

1

 

 

23

2

4

 

4

4

 

81

155

590219

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

16

 

 

1

 

2

 

1

14

2

1

 

 

2

 

34

73

590220

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

27

5

 

2

 

2

 

2

30

5

2

 

1

6

 

43

125

590221

Procesos comercias

12

3

 

4

 

2

 

 

11

2

6

 

3

 

 

44

87

590222

Procesos de Xestión Administrativa

37

10

 

5

 

5

 

7

42

3

16

 

10

1

 

71

207

590224

Produción Téxtil e Tratamentos Físicoquímicos

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

590225

Servizos á Comunidade

36

8

 

18

2

4

 

 

50

10

 

2

1

1

 

47

179

590227

Sistemas e Aplicacións Informáticas

36

4

 

8

 

5

 

 

29

1

17

 

4

12

 

86

202

590229

Técnicas e procedementos de imaxe e son

9

1

 

 

5

1

 

3

5

 

2

 

 

 

 

21

47

590231

Equipamentos Electrónicos

4

1

 

 

3

1

 

1

2

2

3

 

 

2

 

43

62

PESSFP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código

Especialidade

AND

ARA

AST

CAN

CL-M

CL-L

CEU

EST

I.B.

RIO

MAD

MEL

MUR

NAV-CAS

NAV-EUS

VAL

TOTAL

590230

Cociña e Pastelaría

13

8

 

10

 

6

 

 

21

3

8

 

1

1

 

72

143

590232

Estética

10

3

 

5

 

1

 

3

6

 

3

1

1

1

 

20

54

590204

Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble

3

4

 

4

 

1

 

 

2

4

2

1

2

 

 

24

47

590209

Mantemento de Vehículos

23

6

 

7

 

5

 

1

13

 

8

1

3

 

 

62

129

590211

Mecanizado e Mantemento de Máquinas

11

4

 

5

3

3

 

2

3

3

5

 

 

3

2

63

107

590217

Patronaxe e Confección

2

7

 

3

1

1

 

2

 

 

4

 

 

 

 

20

40

590218

Peiteado

8

3

 

2

 

2

 

4

11

2

16

 

9

1

 

32

90

590223

Produción en Artes Gráficas

3

2

 

3

1

1

 

1

5

 

6

 

1

1

 

16

40

590226

Servizos de restauración

22

3

 

3

8

2

 

 

12

 

3

 

3

 

 

23

79

590228

Soldadura

9

4

 

1

3

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

15

35

PROF EOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código

Especialidade

AND

ARA

AST

CAN

CL-M

CL-L

CEU

EST

I.B.

RIO

MAD

MEL

MUR

NAV-CAS

NAV-EUS

VAL

TOTAL

592001

Alemán

2

3

 

 

1

2

 

3

6

1

 

 

 

 

 

17

35

592002

Árabe

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

4

8

592003

Catalán

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

7

592004

Chinés

3

2

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4

12

592006

Español para estranxeiros

1

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

10

14

592007

Euskera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

592008

Francés

7

3

3

 

2

 

 

2

3

1

 

 

 

 

 

16

37

592009

Galego

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

592011

Inglés

5

2

7

7

4

3

 

2

2

 

1

 

1

3

 

53

90

592012

Italiano

1

2

1

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

13

21

592013

Xaponés

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

592015

Portugués

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

5

7

592017

Ruso

 

1

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

6

10

PROF. MUS E AA.EE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código

Especialidade

AND

ARA

AST

CAN

CL-M

CL-L

CEU

EST

I.B.

RIO

MAD

MEL

MUR

NAV-CAS

NAV-EUS

VAL

TOTAL

594007

Caracterización 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

594116

Acrobacia aplicada á arte dramática

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

594118

Dramaturxia e escritura dramática

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

594123

Interpretación no teatro musical

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

594124

Interpretación no teatro de texto

6

 

2

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

6

16

594129

Técnicas gráficas para a escena

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

594401

Acordeón

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

594402

Arpa

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

594403

Canto

6

 

 

1

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

13

594404

Clarinete

13

1

2

2

3

3

 

 

1

1

2

 

1

 

 

 

29

594405

Clave 

 

1

1

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

6

594406

Contrabaixo

1

1

 

1

 

3

 

1

1

2

 

 

 

 

 

1

11

594407

Coro

4

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

15

594408

Fagot

8

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

13

594410

Frauta travesa

17

1

1

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

3

25

594411

Frauta de bico

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

594412

Fundamentos composición

26

3

2

1

1

4

 

 

2

2

1

 

2

 

 

13

57

594414

Guitarra

30

1

 

 

 

 

 

1

1

1

 

1

 

 

 

6

41

594415

Guitarra flamenca

13

 

 

 

3

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

20

594416

Historia da música

6

 

 

 

1

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

6

16

594417

Instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

594118

Instrumentos de púa

 

1

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

6

594419

Oboe

10

1

 

1

 

1

 

1

1

2

1

1

 

 

 

2

21

594420

Órgano

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4

594421

Orquestra

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

10

594422

Percusión

10

2

1

1

2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

3

21

594423

Piano

57

4

2

11

 

4

 

 

7

2

4

1

4

6

 

30

132

594424

Saxofón

13

1

1

1

1

5

 

 

1

1

1

 

 

2

 

4

31

594426

Trombón

2

1

 

2

1

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

12

594427

Trompa

11

 

 

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

16

594428

Trompeta

9

1

1

1

 

4

 

1

 

 

 

 

1

 

 

5

23

594429

Tuba

3

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11

594431

Viola

5

2

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

11

594432

Viola da gamba

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

594433

Violín

28

2

2

3

4

1

 

 

2

2

 

1

1

 

 

4

50

594434

Violoncello

17

1

 

1

 

2

 

1

2

2

1

 

 

 

 

2

29

594435

Danza española

4

 

1

 

3

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

4

15

594436

Danza clásica

9

 

2

 

5

 

 

1

3

 

1

 

 

3

 

3

27

594437

Danza contemporánea

7

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

15

594438

Flamenco

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

594441

Canto aplicado á arte dramática

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

2

594442

Caracterización e indumentaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

594443

Danza aplicada á arte dramática

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

594444

Dicción e expresión oral

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

7

594445

Dirección escénica

2

 

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

594448

Espacio escénico

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

594449

Expresión corporal

4

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7

594450

Iluminación

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

594455

Literatura dramática

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

594456

Técnicas escénicas

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

594460

Linguaxe musical

22

2

2

2

 

4

 

1

4

1

 

 

1

 

 

13

52

594462

Dulzaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

594463

Guitarra eléctrica

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

594465

Canto flamenco

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

CAT. MUS E AA.EE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código

Especialidade

AND

ARA

AST

CAN

CL-M

CL-L

CEU

EST

I.B.

RIO

MAD

MEL

MUR

NAV-CAS

NAV-EUS

VAL

TOTAL

593003

Arpa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

593005

Danza clásica

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

7

10

593006

Canto

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

10

593008

Clarinete

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

1

 

1

7

593009

Clave 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

593010

Composición

2

2

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

4

 

12

29

593014

Contrabaixo

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

4

593017

Danza española

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

6

10

590018

Baile flamenco

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

590020

Dirección de coro

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

593023

Dirección de orquestra

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

593025

Escena lírica

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

593030

Fagot

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

5

593032

Flauta travesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4

5

593033

Etnomusicoloxía

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

593035

Guitarra

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

5

593036

Guitarra flamenca

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

10

593039

Historia da música

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

8

593045

Lingua alemá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

593046

Lingua francesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

593047

Lingua inglesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

593048

Lingua italiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

593050

Música de cámara

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

1

 

6

15

593051

Musicoloxía

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

1

 

5

13

593052

Oboe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

3

593053

Órgano

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

593057

Pedagoxía

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

2

 

1

7

593058

Percusión

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

593059

Piano

 

2

 

 

 

4

 

 

 

 

6

 

 

1

 

2

15

593061

Improvisación e acompañamento

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

1

 

 

2

 

5

16

593063

Repertorio con piano para voz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

1

 

7

14

593066

Saxofón

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

593072

Trombón

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

6

593074

Trompa

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

6

593075

Trompeta

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

593076

Tuba

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

593077

Viola

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

593078

Violín

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4

10

593079

Violoncello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

593082

Batería de jazz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

593083

Cante flamenco

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

593084

Canto de jazz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

593085

Composición de jazz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

593086

Contrabaixo de jazz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

593089

Flamencología

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

593091

Guitarra eléctrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

593094

Instrumentos de vento para jazz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

593098

Repertorio con piano para instrumentos

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

2

 

1

16

593099

Teclados/piano jazz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

5

593100

Tecnoloxía Musical

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

3

593106

Análise e práctica do repertorio da danza española

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

593107

Ciencias da Saúde aplicacas á danza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

3

593108

Composición coreográfica

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

593109

Danza contemporánea

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

8

12

593110

Danza educativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

593111

Escenificación aplicada á danza

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

593112

Historia da danza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

2

593113

Psicopedagoxía e xestión educativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

3

593115

Produción e xestión musical e das artes escénicas

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

593118

Dramaturxia e escritura dramática

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

593124

Interpretación no teatro de texto

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

PROF AA.PP. E DESEÑO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código

Especialidade

AND

ARA

AST

CAN

CL-M

CL-L

CEU

EST

I.B.

RIO

MAD

MEL

MUR

NAV-CAS

NAV-EUS

VAL

TOTAL

595501

Cerámica

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

5

7

595502

Conservación e restauración de materiais arqueolóxicos

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

595503

Conservación e restauración de obras escultóricas

 

2

1

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

8

595504

Conservación e restauración de obras pictóricas

 

1

1

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

7

595505

Conservación e restauración de teéxtiles

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

595506

Conservación e restauración do documento gráfico

 

 

1

 

 

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

595507

Debuxo artístico e cor

5

1

3

1

2

 

 

2

4

 

2

 

1

2

 

16

39

595508

Debuxo técnico

8

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

5

16

595509

Deseño interiores

2

2

1

 

 

4

 

1

1

 

2

 

 

 

 

16

29

595510

Deseño de moda

2

 

 

 

 

4

 

 

1

 

1

 

 

 

 

11

19

595011

Deseño de produto

 

1

 

 

 

4

 

 

 

3

2

 

 

 

 

7

17

595512

Deseño gráfico

10

4

2

1

3

3

 

1

3

1

1

 

1

1

 

22

53

595515

Fotografía

2

2

3

 

2

1

 

 

1

1

2

 

1

 

 

12

27

595516

Historia da arte

5

5

3

 

3

5

 

1

1

 

1

 

 

 

 

21

45

595517

Xoiería e orfebrería

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

595518

Materiais e tecnoloxía: cerámica e vidro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

595519

Materiais e tecnoloxía: conservación e restauración

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

595520

Materiais e tecnoloxía: deseño

9

2

2

 

1

1

 

2

1

2

 

 

 

1

 

12

33

595521

Medios audiovisuais

6

4

 

 

1

2

 

2

 

 

1

 

 

1

 

10

27

595522

Medios informáticos

16

1

3

1

1

1

 

1

3

1

1

 

1

2

 

23

55

595523

Organización industrial e lexislación

11

1

2

 

2

3

 

 

2

2

1

 

 

 

 

15

39

595525

Volume

3

 

 

 

 

1

 

1

1

 

2

 

 

 

 

9

17

MESTRES/AS DE TALLER DE AA.PP E DESEÑO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código

Especialidade

AND

ARA

AST

CAN

CL-M

CL-L

CEU

EST

I.B.

RIO

MAD

MEL

MUR

NAV-CAS

NAV-EUS

VAL

 

596605

Ebanistería artística

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

596607

Esmaltes

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

596608

Fotografía e procesos de reprodución

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

596609

Modelismo e maquetismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

596610

Moldes e reproducións

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

596611

Musivaria

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

596612

Talla en pedra e madeira

4

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

6

596613

Técnicas cerámicas

 

1

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14

19

596614

Técnicas de gravado e estampación

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

6

596615

Técnicas de xoiaría

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

596617

Técnicas de patronaxe e confección

3

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

2

8

596618

Técnicas de metal

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

596619

Técnicas murais

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

596620

Técnicas textís

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Nesta ligazón tes acceso a toda a información das distintas convocatorias ao longo do estado español.

Volver