Orde PERMISOS e LICENZAS dos Docentes (DOG 23-04-08). Entrada en vigor: 24-4-08. Inclúe a Corrección de Erros do 21-05-08. Así como a Orde que regula as Vacacións e a Hora de Lactancia.

Orde Permisos e Licenzas e Orde Vacacións e Hora Lactancia

Publicada no DOG 23-04-08 a Orde de Permisos e Licenzas dos Docentes. Accede ó texto e tamén á información da Mesa Sectorial na que se tratou esta orde (mesas do 26 e 28 de febreiro). Tal como podemos ler na Disposición Derradeira Terceira.-Entrada en vigor. Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Como foi publicada o día 23 de abril ENTRARÁ EN VIGOR O DÍA 24 DE ABRIL. Este enlace inclúe tamén a Corrección de Erros do 21-05-08. Tamén inclúe a Orde que regula as Vacacións e a Hora de Lactancia.
ORDE DE PERMISOS E LICENZAS DOS DOCENTES NON UNIVERSITARIOS E ORDE POLA QUE SE REGULAN AS VACACIÓNS E O GOZO DA HORA DE AUSENCIA AO TRABALLO PARA AS FUNCIONARIAS E OS FUNCIONARIOS DOCENTES.


- Texto da Orde de Permisos e Licenzas (DOG 23-4-08) (ligazón).

- Corrección de Erros da Orde de Permisos e Licenzas (DOG 21-5-08) (ligazón).

-Información da Mesa sectorial na que se tratou esta orde (ligazón).

- Orde do 29 de marzo de 2006 pola que se regulan as vacacións e o gozo da hora de ausencia ao traballo para as funcionarias e funcionarios docentes que imparten ensinanzas distintas das universitarias e que teñen un fillo menor de nove meses (DOG 7-4-06) (ligazón).


Volver