Oposicións Corpos de Secundaria 2022

Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de secundaria

Ligazón á páxina web de inscrición nas oposicións

Aprobados no DOG

Ligazón

Composición definitiva dos tribunais

Ligazón

Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores

Ligazón (Documento actualizado. Ligazón)

Modificación da Resolución pola que se anuncian as datas, horas e lugares

Distribución persoas aspirantes por tribunal

Resolución. Ligazon
Distribución. Ligazón

Tribunais no DOG (con presidencias)

Consultar (Correción de erros. Ligazón)

Persoal non exento de galego

Consultar

Persoal non exento de castelán

Consultar

Listaxe definitiva de admitidas e excluídas

Resolución

Admitidas

Excluídas

Sorteo dos tribunais

Resultado. Ligazón
Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

Listaxe provisional de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón

Admitidas. Ligazón

Excluídas. Ligazón

Decaemento do dereito a reclamacións. Ligazón

Sorteo da letra

Letra que establece a orde de actuación nos procesos da oposición: T

Convocatoria

ORDE do 28 de xaneiro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

Corrección de erros. Ligazón

Prazo de inscrición

Do 1 ao 21 de febreiro

Orde de actuación das aspirantes

Consultar

A Consellaría modifica as prazas de Portugués na convocatoria de oposicións

As prazas de Portugués pasan de 4 a 6 prazas. As 2 prazas retíranse da especialidade de FOL. A CIG-Ensino solicitara na Mesa Sectorial que a Consellaría se abrise a negociar tanto o total das prazas como o reparto por especialidades, ao que se negou a administración, decisión que agora rectifica puntualmente.

Unha das especialidades nas que a CIG-Ensino consideraba que debían incrementar as prazas era Portugués e así llo trasladamos á Consellaría. Aínda que a oferta nesta especialidade podía ser aínda superior, consideramos positivo o incremento. Lamentamos o peche en banda da administración educativa á hora de facer máis cambios no resto de especialidades.

Vídeo titorial.

CIG-Informas 

 

Prazas

Prazas de ingreso. Ligazón
Prazas de acceso. Ligazón

Oferta pública de emprego

DECRETO 84/2021, do 12 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. Ligazón

DECRETO 5/2022, do 20 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2022. Ligazón

Negociación da oferta de emprego

Borrador da convocatoria. Ligazón

Ligazón ao borrador da OPE 2021
Ligazón ao borrador da OPE 2022

CIG Informa da información da mesa sobre a OPE de 2021
CIG Informa da información da mesa sobre a OPE de 2022

Información da mesa sectorial. Ligazón

Volver