Oposicións Corpos de Secundaria 2019

Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de secundaria

Aptas fase de prácticas.

Orden EFP/716/2020, de 22 de xullo, pola que se nomean funcionarias de carreira aos seleccionados nos procedementos selectivos, convocados pola Orde de 21 de febreiro de 2019. Ligazón

ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos. ligazón

Pequena corrección da orde de aptas: ligazón

Convocatoria.

ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

Distribución de aspirantes por tribunais

Resolución. Ligazón

Distribución de aspirantes de Secundaria, FP, EOI e profesorado de música e artes escénicas. Ligazón.

Datas.

Datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación (acto de presentación de todos os tribunais realizarase o 22 de xuño ás 9:00 horas) das persoas aspirantes e a primeira proba. Ligazón

Corrección de erros do enderezo do instituto onde se van celebrar as probas de Tecnoloxía. Ligazón

Corrección de erros no día de actuación de Linguaxe Musical. Ligazón

Proba de acreditación de castelán: 7 de xuño ás 17.00 horas no IES As Fontiñas (Santiago).

Proba de acreditación de galego: 7 de xuño ás 18.00 horas no IES As Fontiñas (Santiago).

Comezo oposicións: presentación obrigatoria o 22 de xuño de 2019 ás 9.00 horas.

Tribunais Completos.

Resolución do 28 de maio de 2019: Composición dos tribunais (DOG)

Corrección de erros dos tribunais (publicación dos tribunais que faltaban). DOG 7 de xuño de 2019. Ligazón

Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega

Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelán

Por erro da Consellaría os seguintes corpos non apareceron no DOG.

Composición dos tribunais de Profesores técnicos de formación profesional (591)

Composición dos tribunais de Profesores de escolas oficiais de idiomas (592)

Composición dos tribunais de Profesores de música e artes escénicas (594)

Corrección de erros sobre as probas

Corrección de erros sobre as probas de Inglés, Informática e Bioloxía e Xeoloxía. Ligazón

Sorteo Tribunais.

No sorteo celebrado o mércores 22 de maio o resultado foi o seguinte: ligazón

Admitidas e excluídas.

Corrección de erros ás listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas publicada o 10 de xuño. Ligazón

Corrección de erros na listaxe definitiva de persoas admitidas nas especialidades Lingua castelá e Literatura, Física e Química, Inglés e Procesos na Industria Alimentaria. Ligazón

Corrección de erros na listaxe definitiva de persoas excluídas no corpo de Secundaria. Ligazón

Listaxe definitiva de persoas admitidas secundaria (10.06.2019)

Listaxe definitiva de persoas excluídas secundaria (10.06.2019)

Listaxe de persoas non exentas das probas de galego. Ligazón

Listaxe de persoas non exentas das probas de castelán. Ligazón

Prazo de matrícula.

O prazo de presentación vai do 11 de marzo ao 1 de abril de 2019.

Ligazón á aplicación da consellaría para a matrícula.

https://www.edu.xunta.es/oposicions

Oferta de emprego público.

DECRETO 12/2019, do 7 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. Ligazón

Borrador convocatoria e anexos.

Borrador da Convocatoria. Ligazón

Borrador do Anexo I. Ligazón

Borrador do Anexo VI. Ligazón

CIG Informa.

CIG Informa sobre as oposicións de 2019. Ligazón

CIG Informa sobre os pasos a seguir tras as oposicións (repartido o día da presentación). Ligazón.

Sorteo letra.

A letra do sorteo foi o Q. Ligazón

Negociación.

Unha Consellaría con alerxia á negociación presenta unha OPE pechada e sen previa negociación. Ligazón

CIG Informa sobre as oposicións. Ligazón

Servizos prestados por vacacións non gozadas. Ligazón

Oferta de emprego público anunciada pola Consellaría. Ligazón

Especialidades nas que se convocará oposición (datos previos á mesa). Ligazón


Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

Volver