Oposicións Corpos de Secundaria 2018

Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de secundaria

Listaxes do persoal que superou as oposicións 2018.

ORDE do 31 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo). Ligazón

Máis información sobre que facer unha vez aprobaches: ligazón

Convocatoria.

ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas o ciais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

Publicada unha corrección de erros no DOG o 27 de marzo. Ligazón

Publicada unha segunda corrección de erros no DOG do xoves 3 de maio: ligazón

Esta corrección recolle peticións de opositoras trasladadas pola CIG-Ensino ao respecto de titulacións que dan dereito a quedar en listas de substitucións.

Publicada unha terceira corrección de erros no DOG do 15 de xuño: Ligazón

Non implica novo prazo de matrícula. 

CIG Informa cos pasos a seguir tras as oposicións. Ligazón

CIG Informa sobre os aspectos máis salientábeis da OPE 2018. Ligazón

Datas, prazos e principais novidades da convocatoria e do proceso selectivo. Ligazón

DECRETO 29/2018, do 22 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. Ligazón

A Xunta avanza que a convocatoria das oposicións se publicará no DOG do mércores 21 de marzo. Ligazón

Borrador da Convocatoria

Información da mesa sectorial na que se falou da convocatoria

CIG-Informa sobre a mesa sectorial da OPE 2018

Tribunais.

Distribución.

Distribución aspirantes por tribunais 2018 secundaria

Datas e lugares.

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo, corrección de erros do 3 de maio) polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba. Ligazón

Corrección de erros (afecta aos tribunais de lingua castelá e literatura de secundaria). Ligazón

Listaxes admitidas.

Listaxe definitiva de admitidos secundaria

Listaxe definitiva de excluídos secundaria

Listaxe provisional de admitidos secundaria

Listaxe provisional de excluídos secundaria

Tribunais.

Ligazón

Oferta de emprego.

Ligazón á oferta de emprego público anunciada na mesa sectorial.

Ligazón á mesa sectorial na que se presentou a OPE e se negociou a convocatoria.

Oferta de emprego anunciada polo Conselleiro en sede parlamentar.

División por corpos anunciada polo Presidente da Xunta.

  • Secundaria.

Lingua castelá e Literatura, Xeografía e Historia, Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía, Inglés, Orientación Educativa, Tecnoloxía, Lingua galega e Literatura, Intervención sociocomunitaria, Organización e xestión comercial, Organización e proxectos de sistemas enerxéticos, Procesos diagnósticos clínicos e productos ortoprotésicos, Procesos Sanitarios e Sistemas electrotécnicos e automáticos.

  • Profesorado Técnico de Formación Profesional.

Estética, Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos, Operacións de produción agraria, Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico, Procedementos sanitarios e asistencias, Procesos comerciais e Servizos de restauración.

  • Catedráticos de música e artes escénicas.
  • Prazas para facilitar o paso de funcionarios de secundaria ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (na especialidade inglés) e para o acceso desde o corpo de mestres ao corpo de profesores de ensino secundario.

Sorteo Letra.

No sorteo para sorteo celebrado para a oferta de emprego publico correspondente ao ano 2018 saíu a letra 'G'

Temarios.

Borrador dos novos temarios (non son de aplicación para esta convocatoria): ligazón


Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

Volver