Oferta de ciclos formativos curso 2007/08

Oferta ciclos FP 2007/08

Na Mesa Sectorial do 31 de maio debateuse a oferta de FP para o curso 2007-08

Oferta de FP para o curso 2007-08

 

Na Mesa Sectorial do 31 de maio debateuse a oferta de FP para o curso 2007-08. Esta oferta contemplará:

 

Ø      A oferta de todos os ciclos que están a funcionar este curso tanto no réxime ordinario como en adultos.

Ø      A supresión no curso 2007-08 daqueles ciclos de réxime ordinario que o día 13 de setembro non acaden unha matrícula de 10 alumnas ou alumnos nas cidades ou 8 nas restantes localidades. A CIG-ENSINO propuxo fixar ese número mínimo en 5  e ao final aceptaron manter os ciclos que acaden 8 alumnos nas cidades e 6 nas vilas.

Ø      Na oferta por módulos do réxime para as persoas adultas o mínimo para manter a oferta  é de 5 alumnas ou alumnos por módulo.

Ø      A oferta de adultos por ciclo completo pasa a ofertarse por módulos segundo o establecido na Orde de 23 de abril de 2007 (DOG de 7 de maio).

Ø      A oferta de novos ciclos é a seguinte:

 

A) En Réxime Ordinario:

o       IES Monte Neme: CM Equipos electrónicos de consumo

o       IES de Curtis: CM Explotación de sistemas informáticos

o       CIFP Monte de Conxo: CS Sist. de telecomunicación e informáticos

o       IES Campo de San Alberto: CS Laboratorio de diagnóstico clínico

o       IES A Sangriña: CM Explotación de sistemas informáticos

o       IES Johan Carballeira: CM Estética persoal decorativa e CS Construcións metálicas

 

B) En Oferta Modular para Adultos:

o       CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro:  ZM  Explotación de sist. informáticos

o       CIFP Someso: ZS Desenv.. e aplicación de proxectos de construción

o       CIFP Compostela: ZS Restauración

o       IES As Fontiñas: ZS Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións  topográficas

o        IES de Foz: ZM Cociña

o       IES As Mercedes: ZM Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor

o       IES Francisco Daviña Rey: ZS Sistemas de telecomunicación e informáticos

o       IES Lauro Olmo: ZM Atención sociosanitaria

o       IES Portovello: ZS Educación infantil e ZS Administración e finanzas

o       IES de Vilamarín: ZM Cociña

o       IES de Chapela: ZM Atención sociosanitaria

o       CIFP Valentín Paz Andrade: ZM Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor e ZS Automoción

o       IES de Teis: ZM Explotación de sistemas informáticos

o       IES Frei Martín Sarmiento: ZM Perrucaría

o       IES A Xunqueira: ZS Automoción

 

 

A CIG-ENSINO demandou:

 

Ø            Unha planificación a máis longo prazo da oferta de FP na Galiza que enmarcase no futuro a oferta de novos ciclos e as posíbeis supresións. É urxente coñecer e negociar a nova Rede de FP.

Ø      Potenciar a oferta nas cidades ofertando 2 grupos por ciclo onde haxa demanda.

Ø      A implantación de desdobres non só por perigosidade senón onde sexa preciso para unha mellor atención ao alumnado. (Non os aceptan con caracter xeral, só cando sexan precisos).

Ø      A supresión dos concertos nos ciclos limitando a oferta na privada concertada que en todos os casos oferta moita máis prazas que a pública para os mesmos ciclos na mesma localidade.

Ø            Apertura da  inscrición en todos os ciclos dando a posibilidade de recuperar alumnado nos ciclos actualmente pechados. (Respostan que se abriron algúns pero que os demáis reabriranse cando teñan estudios que mostren que vai haber demanda).

Ø      Non suprimir ciclos que acaden unha matrícula mínima de 5 alumnos.

Ø      Manter os criterios que se fixaron o ano pasado para  ofertar ciclos aínda que non acadasen o nº mínimo de alumnos (os de centros públicos cando na mesma cidade existan en réxime concertado, os que sexan de oferta única en Galiza, os que non teñan outro “alternativo” nun radio de 30 quilómetros e os dos Centros Integrados) que este ano non se mencionan. (Respostan que se manteñen vixentes con caracter xeral  pero que non se van aplicar estrictamente).

Ø      Poñer unha data para decidir sobre a supresión ou non tendo en conta  que se coñezan as notas da selectividade. (Respostan que os que suspendan a selectividade non van ter problemas de prazas e que esperar máis dificulta a colocación do profesorado).

Ø      Manter os ciclos en réxime de adultos que estean funcionando sen problemas de alumnado sen ter que pasalos a oferta modular (caso do IES Luis Seoane).

Ø      Compromiso da Consellería de manter todos os postos de traballo para o profesorado interino que houbo este curso e de buscar unha solución para o profesorado funcionario afectado pola supresión de ciclos (desprazados, dando outras materioas ou sen poder acadar destino definitivo). Con este obxectivo ampliar a oferta de FP Ocupacional e Contínua nos centros de ensino, implantación da FP a distancia, etc...

Ø      Bolsas de residencia, transporte, etc... para garantir que todo o alumnado poda cursar gratuitamente a FP.

Ø      Campaña informativa e de publicidade por parte da Conselleria de Educación específica para as distintas comarcas do país.

 

A CIG-ENSINO demandou así mesmo explicación dos criterios polos que se autorizaron ou non os ciclos demandados polos centros indicando ciclos que foron demandados e non incluidos na oferta, por exemplo  o CS Sistemas de telecomunicacións e Informáticos no IES Francisco Asorey  en réxime ordinario, o CS Integración social  na provincia de Pontevedra (só se oferta na concertada e pediuno o IES de Chapela), o  CS de Hixiene bucodental no IES Castro Alobre, o CM  Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural no  IES Lagoa de Antela,  o ZM Instalacións electrotécnicas no IES As Mariñas, o ciclo Operacións de cultivos acuícolas no IES Cruceiro Baleares, ciclos relacionados coas enerxías renovábeis no IES Moncho Valcarce, etc... (Xustificouse a non oferta destes ciclos nalgúns casos por pouco alumnado e noutros por non estar claro como van ficar eses ciclos no novo catálogo de titulacións que se está a elaborar).

Volver