O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratifica a legalidade do Decreto 124/2007 polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.

Normalización Lingüística

Despois da publicación do Decreto 124/2007, o 28 de xuño, a asociación AGLI presentou un recurso polo procedemento especial de protección de dereitos fundamentais, impugnado os artigos 2 e 13 do Decreto 124. A sentenza desestima o recurso e dá plena cobertura legal ao Decreto
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratifica a legalidade do Decreto 124/2007 polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo
 
Despois da publicación do Decreto 124/2007, o 28 de xuño, a asociación AGLI presentou un recurso polo procedemento especial de protección de dereitos fundamentais, impugnado os artigos 2[1] e 13[2] do Decreto 124. A sentenza desestima o recurso e dá plena cobertura legal ao Decreto
 
A sentencia da sala do Contencioso Administrativo, sección 001 do  TSXG céntrase, tendo en conta o procedemento empregado polo recorrente (defensa dos dereitos fundamentais) en analizar se existe unha vulneración dos citados dereitos. O  TSXG afirma con contundencia, apoiándose en xurisprudencia do T. Supremo, que o artigo 3 da Constitución, no que se recoñece o carácter do castelán como lingua oficial do Estado, non forma parte dos dereitos fundamentais polo que a pretendida lesión do dereito ao uso do castelán no concirne aos dereitos fundamentais.”. Do mesmo xeito o dereito á educación recollido no art. 27 da Constitución non inclúe, como elemento necesario, que a educación deba ser impartida nun ou noutro idioma, sendo instrumentos idóneos para ela calquera dos oficialmente recoñecidos.”
 
A fundamentación xurídica principal da sentenza é a coñecida sentenza 337/1994, de 23 de decembro na que se consagra a doutrina de que o uso normal ou xeral da lingua propia da Comunidade Autónoma non vulnera o principio de cooficialidade porque non exclúe o uso da outra lingua oficial.
 
A citada sentenza TC 337/1994 proclamaba que"non pode pórse en dúbida a lexitimidade constitucional dun ensino no que o vehículo de comunicación sexa a lingua propia da Comunidade Autónoma e lingua cooficial no seu territorio, xunto ao castelán, dado que esta consecuencia se deriva do art. 3 C.E. e do disposto no respectivo Estatuto de Autonomía"
 
O TSXG acode de novo á doutrina constitucional para afirmar queo dereito á educación que a Constitución garante non implica que a actividade prestacional dos poderes públicos nesta materia poida estar condicionada pola libre opción dos interesados da lingua docente”.
 
Reforzando este argumentocítase de novo ao TC na súa sentenza 195/1989: “ningún dos apartados do art. 27 da Constitución inclúe como elemento do dereito constitucionalmente declarado o dereito dos pais a que os seus fillos reciban educación na lingua de preferencia dos seus proxenitores, pois a prohibición de trato discriminatorio non implica que a esixencia de igualdade dos españois ante a Lei só poida entenderse satisfeita cando os alumnos reciban o ensino integramente na lingua preferida polos seus pais".  
 
É certamente interesante que a sentenza do TSXG, sen dúbida por se tratar dun asunto máis que resolto xuridicamente, non se limite, como podería ter feito, a rexeitar a demanda por vulneración dos dereitos fundamentais sen entrar no fondo da cuestión. O fallo do tribunal entra realmente no miolo do conflito ao afirmar: “a Administración educativa non pode abdicar da obriga que no Estatuto de Autonomía se lle impón de pretender normalizar o uso do galego dentro da súa esfera de competencias”, entre as que está a garantía de competencia lingüística nos dous idiomas oficiais ao remate da escolaridade obrigatoria (art. 14 da Lei de Normalización Lingüística)
 
Con respecto ao artigo 13 (“Elaboración e publicación de materiais curriculares en galego”). os demandantes consideran que“se vulnera a igualdade por razón de lingua ao impor aos nenos a obriga positiva de uso da lingua galega e non establecer reciprocamente que nas áreas, materias ou módulos que teñan que impartirse en lingua castelá o alumnado teña que usar con carácter xeral a devandita lingua nas manifestacións oral ou escrita.” (sic).O TSXG trae de novo ao primeiro plano a numerosa xurisprudencia tanto do T. Supremo como do T. Constitucional, ao avalar legalmente que existan “disposicións cuxo obxectivo xeral non é outro que o de asegurar o respecto e fomentar o uso da lingua propia da Comunidade Autónoma e cooficial nesta e, a este fin, corrixir positivamente unha situación histórica de desigualdade respecto ao castelán, permitindo alcanzar, de forma progresiva e dentro das esixencias que a Constitución impón, o máis amplo coñecemento e utilización de devandita lingua no seu territorio".
 
A mesma sentenza TC 337/1994 xa citada “avala que a lingua galega poida servir de vehículo de comunicación con carácter xeral no ensino e centro de gravidade do modelo de bilingüismo, ao esixirse nos estudos básicos non só a súa aprendizaxe como materia curricular senón o seu emprego como lingua docente, estando habilitados, pois, os poderes públicos educativos para organizar o ensino de devandita lingua cooficial establecendo o seu uso en atención aos obxectivos de normalización lingüística, polo que resulta constitucionalmente lexítima a esixencia de utilización con carácter xeral”[1] Artigo 2º.-Uso da lingua galega na Administración educativa.
1. A Administración educativa de Galicia, os centros de ensino dependentes dela e o persoal ao seu
servizo utilizarán, con carácter xeral, a lingua galega e fomentarán o seu uso oral e escrito tanto nas súas
relacións mutuas e internas, como nas que manteñan coas administracións territoriais e locais galegas e
coas demais entidades públicas e privadas de Galicia, sen que iso supoña unha restrición dos dereitos do
persoal docente.
2. Os documentos administrativos da consellería competente en materia de educación e dos centros de
ensino dependentes dela redactaranse, con carácter xeral, en galego, e neles constará, cando sexa o caso,
o nome do centro e o topónimo do concello ou entidade de poboación na súa forma oficial.
3. As actuacións administrativas de réxime interno dos centros docentes, como actas, comunicados e
anuncios, redactaranse, con carácter xeral, en galego, agás o referido a comunicacións con outras comunidades autónomas e cos órganos da Administración do Estado, radicados fóra da comunidade autónoma, nas que se utilizará o castelán. Ademais dos procedementos iniciados de oficio, tamén se redactarán en galego os procedementos tramitados por petición dos interesados, sen prexuízo do establecido no artigo 36.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
 
[2] Artigo 13º.- Elaboración e publicación de materiais curriculares en galego.
1. Nas áreas, materias ou módulos impartidos en lingua galega, o alumnado utilizará, con carácter
xeral, o galego nas manifestacións oral e escrita.
2. Os materiais que se empreguen nas áreas, materias ou módulos aos que se refire o parágrafo anterior estarán escritos, con carácter xeral, en galego, terán a calidade científica e pedagóxica adecuadas e atenderán, sen prexuízo da súa proxección universal, ás peculiaridades de Galicia. Con este fin, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Secretaría Xeral de Política Lingüística fomentarán a elaboración e publicación dos materiais curriculares correspondentes.
 

Volver