O Consello Escolar de Galiza aproba a práctica totalidade das propostas de mellora na atención á diversidade presentadas pola CIG-Ensino

Cos votos en contra da representación da Consellaría, representantes do PP e membros afíns, o ditame do CEG supón unha emenda á totalidade na política educativa da Xunta

O Consello Escolar de Galiza aprobou na súa sesión plenaria do 17 de decembro unha serie de propostas de mellora presentadas pola CIG-Ensino como conclusións do sindicato ao informe realizado polo Instituto de Ciencias da Educación (ICE) da USC. O sindicato agradece o apoio recibido polos demais membros do CEG e alégrase de que, a partir deste momento, estas medidas xa se deban considerar como patrimonio e orientación do máximo órgano de participación da comunidade educativa galega.

O único apartado que non superou o apoio maioritario dos membros do CEG foi precisamente o que facía referencia á necesidade de reducir a carga lectiva do profesorado para poder contar con máis tempo e flexibilidade horaria para a coordinación docente, na liña do que o informe recolle como opinión moi maioritaria dos diferentes colectivos que participaron no estudo.

Malia isto, a aprobación do resto das propostas, case sempre co voto negativo dos representantes da Consellaría evidenciou o propio illamento destes responsábeis políticos mais, sobre todo e como lectura positiva, que existe unha clara vontade nos diferentes sectores da comunidade educativa galega por promover un cambio de rumbo total na atención á diversidade, centrado no incremento de persoal docente (desde profesorado non especialista a docentes de PT e AL pasando por profesorado de Orientación e especialistas nos EOE, que deben aumentar en número), en medidas efectivas para afrontar o fracaso escolar, a transformación das prazas itinerantes de PT e AL en fixas, a maior dotación de persoal coidador e doutras figuras non docentes.

Diminución de ratios e mellora na formación

As propostas da CIG-Ensino agora aprobadas tamén se centraron na necesaria redución das ratios, un dos principais temas de preocupación do profesorado e as familias: tanto unha aposta xeral polas redución das ratios máximas por aula como a redución destas cifras en caso de contar con alumnado repetidor ou con NEAE.

A formación integral do profesorado, desde a inicial que se dá nas facultades de Ciencias da Educación á permanente ao longo da nosa carreira profesional tamén forman parte das consideración aprobadas.

A Consellaría debe tomar nota e cumprir co que se lle indica desde o Consello Escolar

A CIG-Ensino estará vixilante a partir deste momento non xa de manter vivas e con forza as súas demandas, senón do control do cumprimento dun mandato maioritario do máximo órgano de participación e asesoramento da Consellaría.

Os orzamentos que vén de aprobar no mesmo día a Xunta non poden, baixo ningún concepto, facer posíbel, a posta en práctica das propostas aprobadas. Urxe, por tanto, unha rectificación do goberno galego e a aplicación dunha batería de propostas que van claramente na liña de mellorar substancialmente o ensino público galego, a atención ao noso alumnado e as condicións de traballo do profesorado.

As propostas de mellora da CIG-Ensino votadas no Consello Escolar

1. INCREMENTO DOS CADROS DE PERSOAL E REDUCIÓN DO HORARIO LECTIVO.

Os cadros de persoal dos centros educativos, tanto no profesorado especialista na atención á diversidade como non que non o é para garantir unha correcta atención, o tempo suficiente para a coordinación en horario lectivo, salvando un dos obstáculos que claramente se identifican no Informe 2018-19.

Esa coordinación e a mellor atención require, como demanda o profesorado insistentemente e como corrobora o estudo, reducir a sobrecarga horaria do profesorado. A Consellaría de Educación debe aplicar a todo o profesorado a redución do horario lectivo para volver á situación previa aos recortes impostos nos anos 2011 e 2012 (18 horas en secundaria e 21 en primaria). Así, o profesorado debe contar con máis tempo e flexibilidade horaria para coordinarse así como tamén debe ter unha maior estabilidade nos centros.

O SEGUNDO PARÁGRAFO DESTA PROPOSTA DE MELLORA FOI O ÚNICO QUE NON CONSEGUIU OS VOTOS SUFICIENTES NO PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALIZA

2. PLAN DE ACTUACIÓN PREFERENTE CONTRA O FRACASO ESCOLAR

Un Plan de Actuación Preferente destinado a combater o fracaso escolar e o abandono na escolarización temperá, garantindo unha adecuada atención á diversidade, apoio e reforzo educativo, atención personalizada e unha escolarización adecuada para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, reforzando a titoría e a orientación e apostando por un modelo educativo máis social e igualitario.

Un reforzo da acción titorial cunha ampliación dos cadros de persoal dos centros educativos para permitir unha mellor atención á diversidade por parte de todo o persoal docente, máis alá por tanto da necesaria dotación de profesorado especialista e orientador.

3. REDE EDUCATIVA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A elaboración dunha Rede Educativa da Atención á Diversidade que actualice e fixe, con vontade de continuidade, unha rede que a día de hoxe está desfasada e obsoleta e que parta dos seguinte criterios:

  • Estender os departamentos de orientación a todos os centros completos de Educación Infantil e Primaria.
  • Ampliar a dotación de orientadores e orientadoras nos centos docentes que imparten ESO, Bacharelato e FP con criterios obxectivos e negociados coas organizacións sindicais.
  • Reducir ao mínimo a adscrición de centros, limitando as itinerancias tanto de responsábeis de Orientación como de PT e AL.
  • Ampliar os Equipos de Orientación Específicos. Co obxectivo de camiñar cara unha distribución comarcal e unha ampliación máis ambiciosa dos EOE, crearanse inicialmente un novo EOE na provincia de Pontevedra (con sede en Vigo) e dous na provincia da Coruña (un con sede en Santiago e outro en Ferrol).

4. PROFESORADO DE PT E AL 

A atención ao alumnado con necesidades require estabilidade no proceso de ensino-aprendizaxe. Neste sentido,  Consello Escolar de Galiza recomenda que se faga unha revisión pormenorizada dos postos actualmente ocupados por profesorado de PT e AL nos centros de Infantil e Primaria, e se amplíen os cadros de persoal destes centros (EEI, CEP, CEIP, CEE) tendo en conta os seguintes criterios:

  • Transformación de todos os postos itinerantes de PT e AL en postos fixos nos centros base.
  • Incremento de postos destas especialidades, tanto se se trata dunha segunda ou terceira praza como se é unha primeira en centros nos que non están catalogadas, toda vez que o actual acordo sindical que deu lugar á conformación dos cadros de persoal así o permite. Este incremento virá precedido dun estudo sobre as necesidades de cada centro e negociado coas organizacións sindicais.

5. PERSOAL AUXILIAR NON DOCENTE

A negociación coas organizacións sindicais da mellora das actuais RPT de persoal coidador, aumentado o seu número e garantindo unha cobertura áxil e inmediata das necesidades puntuais por permisos, baixas, etc..

A incorporación doutras figuras profesionais de persoal non docente aos centros educativos e para as que a día de hoxe mesmo se está subvencionado aos centros concertados: fisioterapeuta, axudante técnico/a educativo/a, traballador/a social, educador/a social,…

6. REDUCIÓN DE RATIOS 

A introdución de cambios nas ratios existentes a día de hoxe. É preciso camiñar cara unha ratios que permitan unha mellor atención ao alumnado en xeral e ao que precisa unha atención específica en particular. Así, debe lexislarlle para unha progresiva redución das ratios a 15 alumnos e alumnas en Infantil, 20 en Primaria e 25 na ESO.

Dentro das modificacións normativas sobre as ratios debe terse en conta unha redución no caso  de escolarización nunha aula de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo así como de alumnado repetidor.

Por último, debe terse en conta outra ratio fundamental, a ratio docente/alumnado, regulando para as especialidades de PT, AL e Orientación unhas ratios xerais de poboación escolarizada nun centro para dotación de máis profesionais nese centro así como o número de alumnado con necesidades de apoio atendido, sempre garantindo un mínimo de presenza de profesorado especialista.

7. FORMACIÓN NA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A elaboración dun programa de colaboración coas diferentes facultades galegas nas que se imparten os Graos de Infantil e Primaria e os Mestrados de Secundaria para mellorar substancialmente a formación académica dos e das futuros docentes. O resultado debe levar a un mellor coñecemento da realidade que se encontrarán nas aulas e dos recursos que poderán empregar para atender esa diversidade. O Practicum destas titulacións debe ter unha parte especificamente dedicada á diversidade. No desenvolvemento destas accións formativas debe ter un papel central o profesorado de ensino non universitario con experiencia na atención á diversidade.

O desenvolvemento dun Plan Específico de Formación na atención á diversidade con diferentes focos de atención. Por un lado, un centrado no profesorado especialista de PT e AL, fomentando a compartición de experiencias e propostas. Outro centrado no profesorado non especialista que forneza de recursos para a atención á diversidade nunhas aulas cada vez máis heteroxéneas.

A formación debe ser unha obriga para a administración, que debe afrontar a actualización de coñecementos e destrezas do persoal docente como unha necesidade para mellorar o ensino público en xeral e a atención á diversidade en particular. Esa obriga debe estenderse ao profesorado, mais para iso a Consellaría debe promover cambios na normativa que regula a formación, procedendo a regular a participación en cursos, xornadas e outros modelos formativos dentro do horario lectivo, mediante a autorización dun mínimo de horas anuais de formación para todo o profesorado e fomentando as licenzas retribuídas de formación de curso completo ou medio curso con carácter preferente para novas modalidades actualmente relegadas nos plans da Consellaría, como é o caso da formación e ampliación de estudos referidos á atención á diversidade.

Volver