Novo acordo sobre o control horario e rexistro da xornada no sector da atención á discapacidade

A CIG-Ensino asina este acordo de control horario e rexistro da xornada no sector da discapacidade partindo do asinado na concertada e con adaptacións aos centros de educación especial, centros de atención especializada e de emprego.

Logo de dúas mesas de negociación, en que foron tidas en conta moitas das nosas emendas presentadas, dende a CIG-Ensino asinamos o acordo. Entre as distintas melloras acadadas están a asistencia á formación organizada pola empresa ou por outras entidades, pero autorizada pola mesma, será considerado tempo de traballo efectivo. Cando se fagan actividades fóra da empresa, saídas, excursións,… o tempo que exceda a xornada dese día será considerado como xornada laboral. No caso de que o traballador/a supere a xornada anual de traballo efectivo, este será aboado ou compensado con descanso (se é así gozarase nos 3 meses seguintes e entre os meses de setembro a novembro nos centros educativos).

Tamén se recollen normas derivadas da lexislación en vigor e de obrigado cumprimento como son a obrigatoriedade de aplicar o control horario á totalidade de traballadores/as, cun rexistro diario no que se recollan as horas realizadas (lectivas e non lectiva nos colexios). O sistema de rexistro será consultado coa representación dos traballadores/as e estes poderán acceder a éste para verificalo e controlar  durante todo o tempo que legalmente deben estar gardados (só se poderán destruír logo de 4 anos).

Con este acordo dáselle cobertura e cumprimento , dentro dos límites que marca o convenio  (que a CIG-Ensino non asinou no seu día), ao R.D 8/2019, do 8 de marzo. Ademais serve de referencia ao marcar unhas pautas ou criterios básicos para logo desenvolvelos nos distintos centros de traballo do sector. A continuación reproducimos a literalidade do mesmo:

ACORDO SOBRE O REXISTRO DA XORNADA DE TRABALLO

Conforme ao establecido no Convenio Colectivo Xeral de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidade e na lexislación vixente, as organizacións patronais Educación e Xestión,  CECE,  CONACEE,  FEACEM,  ANCEE e  AEDIS e as organizacións sindicais FE-CCOO,  FeSP-UXT e CIG acordan os criterios seguintes para o control horario nos centros de traballo:

1.- O rexistro horario aplícase á totalidade das persoas traballadoras, á marxe da súa xornada e grupo profesional, quedando excluídas do mesmo as persoas sen relación laboral, por carecer de horario de traballo na empresa, sen prexuízo de que acudan á mesma para o cumprimento dos servizos que teñen encomendados. Así mesmo, quedan excluídas as persoas con contrato de alta dirección.

2.- O empresario determinará libremente ao comezo do curso escolar (centros educativos) ou do ano natural (centros especiais de emprego e centros de atención especializada), previa consulta aos delegados de persoal ou comités de empresa, o cadro horario de cada persoa traballadora, tendo en conta o calendario laboral e/ou escolar de cada ano, en función do que establece o Convenio Colectivo e o Estatuto dos Traballadores nesta materia.

3.- O control horario inclúe a xornada total da persoa traballadora. En caso do persoal docente dos centros educativos, o control horario incluirá tanto a xornada lectiva como non lectiva.

4.- As empresas implementarán un sistema de control horario que reflicta de forma fidedigna a xornada diaria realizada pola persoa traballadora e no que, polo menos, incluirase o inicio e a finalización da xornada segundo se determine conforme ao manifestado no punto segundo. 

O sistema empregado para o control da xornada será establecido pola empresa libremente, previa consulta coa representación legal dos traballadores/as, debendo cumprir a normativa vixente en materia de protección de datos e informar dela á persoa traballadora. En caso de usar soporte en papel deberase facer unha folla por persoa traballadora.

A presenza no centro de traballo fóra destas horas non se considerará tempo de traballo, salvo que o empresario encomende actividade á persoa traballadora ou se produza unha incidencia que obrigue a realizar máis horas. Isto será debidamente comunicado á dirección ao día seguinte da súa realización para o seu rexistro e constancia.

En caso de ser necesario deberá incluírse no control horario, o rexistro da xornada nos supostos de persoas traballadoras que non teñan un lugar físico no centro de traballo, que fagan a súa xornada ou parte da mesma fóra do centro de traballo ou cuxo posto de traballo non estea no centro de traballo ao que estea adscrito.

Tamén deberá incluír os supostos de flexibilidade da xornada de traballo por adaptacións na duración  e distribución da mesma, incluída a prestación do seu traballo a distancia, para facer efectivo o seu dereito á conciliación da vida familiar e laboral ( ET 34.8).

O sistema empregado para o control horario en todo momento respectará o dereito das persoas traballadoras, á súa intimidade, á protección de datos de carácter persoal e os dereitos dixitais recoñecidos na normativa vixente.

En atención ás especiais necesidades que poidan ter as persoas traballadoras con discapacidade, os sistemas de control horario deberán estar adaptados ás mesmas, garantindo a usabilidade dos sistemas.

5.- En caso daquelas persoas traballadoras que por circunstancias de organización teñan establecida unha hora de entrada ou saída distinta á xeral, determinarase de forma individualizada.

6.- Durante o tempo do recreo nos centros educativos a persoa traballadora estará ao dispor do empresario para efectuar a vixilancia dos alumnos, nese caso será actividade lectiva tal e como se establece no Convenio Colectivo, ou calquera outra actividade que lle sexa encomendada. No caso de que a empresa autorice, previa petición do traballador, a saída fóra da instalación, este tempo non será considerado como xornada de traballo.

7.- Se por motivos de organización, a persoa traballadora do centro educativo dispuxese de tempo libre entre clases, estará ao dispor do empresario. Con todo, a empresa poderá acordar a ausencia do centro de traballo, en cada ocasión ou con carácter xeral, nese caso non será considerado como tempo de traballo.

8.- A pausa entre a xornada de mañá e a xornada de tarde non será considerada tempo de traballo, salvo que teña encomendada a realización de tarefas durante a mesma.

9.- Cando a persoa traballadora asista á formación organizada pola empresa ou aqueloutras que sen ser organizadas pola empresa sexan propostas polo traballador e autorizadas polo empresario, será considerado como tempo de traballo efectivo.

10.- Cando a empresa programe unha actividade fóra do centro de traballo dun día de duración que coincida co horario de entrada e saída da persoa traballadora no centro, contabilizarase como xornada (lectiva e non lectiva, no caso de centros educativos) a que tivese ese día no seu centro de traballo.

No caso de que o horario da actividade tivese un horario inferior ao da xornada establecida para ese día no centro de traballo, só se contabilizará para estes efectos as horas empregadas na saída, debendo cumprir o resto da xornada que tivese.

Se a saída implica que a persoa traballadora realiza unha xornada superior á que tivese ese día, contabilizaranse ademais como horas non lectivas, as realizadas por encima da xornada que tivese ese día.

11.- As categorías funcionais directivas temporais que figuran neste convenio serán consideradas para estes efectos como mandos intermedios, cargos de confianza ou con exercicio de especiais responsabilidades; como consecuencia, o control horario deste persoal farase nos termos establecidos neste acordo, sen prexuízo da acreditación do seu tempo de traballo mediante o pacto de dispoñibilidade horaria inherentes ao cumprimento do seu cargo.

12.- No suposto de  subcontratación dunha actividade, a empresa contratista, como empresa empregadora, será a obrigada a levar o control horario dos seus traballadores, sen que a empresa contratante teña ningunha responsabilidade respecto diso.

Con todo, a contratante, como empresa principal, poderá acordar coa empresa contratista levar a cabo o control horario deste persoal en lugar da empresa contratista. En todo caso, é obrigación da contratista conservar e manter a documentación dos rexistros diarios realizados.

13.- Os rexistros de xornada realizados permanecerán durante o tempo legalmente establecido ao dispor das persoas traballadoras, dos seus comités de empresa ou delegados de persoal e da Inspección de Traballo e Seguridade Social co obxectivo de garantir a compensación do exceso de xornada, o cumprimento das limitacións legais ou convencionais de xornada máxima e descansos e para asegurar a ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre persoas traballadoras.

14.- Nos casos excepcionais nos que a xornada anual de traballo efectivo supere a que lle corresponde ao traballador/para será compensado segundo a lexislación vixente. No caso de que o exceso sexa compensado por descanso, este gozarase  durante os tres meses seguintes ao ano natural en caso de centros especiais de emprego e centros asistenciais ou nos meses de setembro  a novembro do curso seguinte, no caso dos  centros educativos.

15.- Ás/vos socias/vos traballadoras/é de cooperativas non lles será de aplicación o control de xornada que se establece neste acordo.

16.- Cando á persoa traballadora encoméndeselle a realización de xestións fose do centro, levará un control do tempo de traballo efectivo empregado na mesma.

17.- Todos aqueles sistemas de rexistro  preexistentes a este acordo, deberán adaptarse aos termos aquí pactados, no caso de que sexa necesario.

18.- Este acordo permanecerá en vigor mentres as partes non asinen outro que o substitúa.

Volver