Normativa derivada da pandemia

Recompilación normativa derivada da corentena

Instrucións da Consellaría curso 2020/2021

2020/07/31 - Resolución do 30 de xullo de 2020 pola que se regulan os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2020/21. Ligazón. Páxina da Consellaría.

O prazo de presentación de solicitudes e do plan de mellora comeza o día 15 de setembro de 2020 e remata o 6 de outubro de 2020, ambos incluídos

2020/07/31 - Resolución do 30 de xullo de 2020 para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria, durante o curso 2020/21. Ligazón. Páxina da Consellaría.

O prazo de presentación será dende o día 7 de setembro de 2020 ata o 25 de setembro de 2020, ambos incluídos.

2020/07/30 - Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. Ligazón

2020/07/30 - Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020-2021. Ligazón

2020/07/22 - Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021. Ligazón

Instrucións da Consellaría fin de curso 2019/2020

2020/05/28 - Instrucións do 28 de maio de 2020 pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20. Ligazón

2020/05/22 - Resolución da Consellaría de Educación pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centro de ensino non universitarios dependentes da Consellaría. Ligazón 

Ligazón á páxina da Consellaría cos modelos da resolución.

2020/05/22Instrucións pola que se adoptan medidas para a finalización do curso 2019/2020 nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia. Ligazón

2020/05/07 - Instrucións pola que aclaran extremos do acordo do Consello da Xunta polo que se aproba o protocolo de reincorporación dos empregados públicos (persoal subalterno e de mantemento) ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19 no ámbito dos centros educativos: ligazón. Na páxina da Consellaría: ligazón

2020/05/07 - Recomendacións sanitarias a estabelecer nos centros educativos durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao público. Ligazón

Instrucións do 27 de abril de 2020 (publicadas o 28 de abril), da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

2020/05/08 - Preguntas frecuentes en relación co desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de Formación Profesional. Ligazón.

2020/04/30 - Documento de preguntas e respostas sobre as instrucións de final de curso remitido pola Consellaría ás direccións dos centros educativos o xoves 30 de abril. Ligazón

Modelo de adaptación das programacións didácticas remitido pola Consellaría aos centros educativos o xoves 30 de abril. Ligazón

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020: ligazón (17/04/2020).

Comunicado do 13 de abril de 2020, dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre. Ligazón

2020/03/22 - Novas instrucións a equipos directivos de presenza en centros. Ligazón. Ligazón ao DOG

2020/03/16 - Comunicación aclaratoria das instrucións en materia de presenza de persoal nos centros de ensino non universitario. Ligazón

2020/03/16 - Suspensión matrícula oposicións e procesos de admisión. Ligazón

2020/03/12 - Novas instrucións en relación co COVID-19. Ligazón

2020/03/12 - Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia COVID-19. Nesta páxina temos unha recompilación das instrucións feita pola propia Consellaría. Ligazón

Instrucións dos contratos programas fin de curso 2019/2020

Orientacións para documentar as actividades educativas e formativas non presenciais durante o estado de alarma nos programas cofinanciados polo Fondo Social Europeo. Ligazón

Instrucións sobre o desenvolvemento de Contratos-programa nas MODALIDADES 1 (REFÓRZA-T) E/OU 9 (PREMAT, PRELIN, PRETEC) no estado de alarma. Ligazón

Guía de comunicación dos Programas Operativos FEDER y FSE Galicia. Ligazón

Normativa galega fin de curso 2019/2020

Resolución da Consellaría de Educación pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centro de ensino non universitarios dependentes da Consellaría. Ligazón (22/05/2017).

Recorte do referido a ensino da RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 (06/05/2020). Ligazón

Resolución pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial: ligazón (23/04/2020).

Resolución do 28 de abril de 2020, conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020, sobre a ABAU para o curso 2020/2021 (Pendente de publicación no DOG). Ligazón. Ligazón o DOG do 06/05/2020

Resolución do 26 de febreiro de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21 (DOG 9/3/2020). Ligazón

Normativa estatal fin de curso 2019/2020

Medidas de prevención e hixiene frente a COVID-19 para a realización da ABAU 2020. Ligazón (15/05/2020)

Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se estabelecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada pola COVID-19. Ligazón (24/04/2020).

Orde EFP/361/2020, de 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de flexibilización das ensinanzas de Formación Profesional do Sistema Educativo e das ensinanzas de Réxime Especial. Ligazón (23/04/2020).

Orde PCM/362/2020, de 22 de abril, pola que se modifica a Orde PCM/139/2020, de 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU), e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020. Ligazón (23/04/2020).

Volver