Información da mesa sectorial da oferta de emprego e das oposicións

Especialidades da oferta de emprego, modificación da addenda do persoal interino, apertura listaxe substitucións chinés e varios currículos de FP

A mesa continuará o xoves 31

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 13 de novembro de 2018

Aprobada con pequenas correccións.

2. Oferta de emprego e oposicións 2.019

Unha Consellaría con alerxia á negociación presenta unha OPE pechada e sen previa negociación. Ligazón

CIG Informa sobre as oposicións. Ligazón

Servizos prestados por vacacións non gozadas. Ligazón

Oferta de emprego público anunciada pola Consellaría. Ligazón

Especialidades nas que se convocará oposición (información previa á mesa). Ligazón

Borrador da convocatoria e anexos.

Borrador da Convocatoria. PDF

Borrador do Anexo I. PDF

Borrador do Anexo VI. PDF

Información sobre as oposicións de primaria. Ligazón

Información sobre as oposicións de secundaria. Ligazón

3. Addenda acordo do persoal interino

Ligazón ao borrador da addenda

  • Texto da addenda

    MODIFICACIÓN DA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA DO ACORDO DO VINTE DE XUÑO DE MIL NOVECENTOS NOVENTA E CINCO, ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS ANPE, CC.OO, CSI-CSIF E FeSP-UGT, SOBRE O ACCESO Á FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE EN CALIDADE DE PROFESOR INERINO E SUBSTITUTO.

    Na oferta de emprego do ano 2019 convócase a especialidade de "inglés" do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. Isto obriga a elaborar unha lista desta especialidade no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, coa finalidade de cubrir as interinidades e substitucións que procedan. Coa finalidade de preservar os dereitos das persoas que viñan prestando servizos como persoal interino e substituto nesta especialidade nas escolas oficiais de idiomas, acórdase engadir un  punto 5 á disposición adicional primeira do Acordo do vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco, coa seguinte redacción:

    5. Cando se convoque o concurso-oposición na especialidade de "inglés" do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, configurarase a lista da mesma entre as persoas que se presenten ao concurso-oposición, tendo en conta que terán prioridade as pertencentes á lista de "inglés" do corpo de profesores de ensino secundario incluídas no punto 1 do apartado 2 do presente acordo, sempre que se presenten ao procedemento selectivo por calquera especialidade.

4. Proposta de convocatoria apertura listaxe substitución chinés

Borrador da Resolución do __ de xaneiro de 2019, do Director xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004).

Ligazón ao borrador de resolución.

Ligazón ao borrador de solicitude.

Ligazón ao borrador modelo de alegación de méritos.

CIG Informa da apertura da listaxe de chinés. Ligazón

5. Proxectos de decretos de 3 novas titulacións de formación profesional

Borrador do currículo de técnico en redes e estacións de tratamento de augas. Ligazón

Borrador do currículo de técnico superior en ensinanza e animación sociodeportiva. Ligazón

Borrador do currículo de técnico superior en acondicionamento físico. Ligazón

6. Rogos e preguntas

Volver