Menú de Permisos e Licenzas

Menú Permisos e Licenzas

Menú de Permisos e Licenzas

Permisos e Licenzas

Lexislación sobre permisos e licenzas

CIG-Informa sobre Permisos e Licenzas

Anexo IV Editábel. Utilízase para os seguintes casos:

PERMISOS                                          

·Realización de funcións sindicais
·Hora de ausencia ao traballo por ter un fillo/a menor doce meses
·Accidentes ou enfermidades moi graves
·Revisións médicas (cando o permiso teña certa periodicidade)
·Parto
·Adopción ou acollemento (preadoptivo, permanente ou simple)
LICENZAS                                       
·Matrimonio ou unión de feito
·Asuntos propios
·Enfermidade
·Estudos
REDUCIÓNS DE XORNADA              
·Garda legal
·Coidado dun familiar
·Violencia de xénero

Anexo V Editábel. Utilízase para os seguintes casos:

PERMISOS                                          
·Falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar
·Traslado de domicilio
·Concorrer a exames finais e demais probas definitivas de aptitude
·Nacemento de fillos que deban permanecer hospitalizados
·Realización de exames prenatais e de clases preparación parto
·Tratamentos de fecundación asistida
·Revisións médicas
·Deber inescusable de carácter público ou persoal
·Asuntos persoais
·Paternidade
·Violencia de xénero sobre o persoal funcionario
AUSENCIAS IMPREVISTAS                    
·Imprevistos (artigo 27)

Guía dos dereitos do profesorado actualizada

Cartaz de Permisos e Licenzas para imprimir en A3

Volver