Máis da metade das prazas adxudicadas ao profesorado de secundaria con destino provisional teñen vinculadas materias diferentes ás da propia especialidade

Ao longo da mañá tivemos coñecemento de que se produciron erros na adxudicación que van levar a que os perfís das prazas asignadas non se correspondan coa realidade dos centros.

A adxudicación dos destinos provisionais nos diferentes corpos de secundaria confirma a denuncia que desde a CIG-Ensino fixemos reiteradamente da falta de vontade da Consellaría por atallar o problema da precarización das condicións laborais do profesorado galego que imparten docencia na ESO, o Bacharelato e a FP así como nas ensinanzas de réxime especial.

Un total de 4.095 docentes destas etapas educativas terán destino provisional no presente cursos escolar. A cifra supón unha redución do 10% do profesorado sen destino definitivo, froito da importante oferta de prazas definitivas negociadas polas organizacións sindicais e os servizos centrais da Consellaría logo das demandas reiteradas da CIG-Ensino e dun estudo pormenorizado realizado polo sindicato no que se evidenciaba un abuso da temporalidade nos destinos entre o profesorado en expectativa de destino. É precisamente este profesorado o que máis se reduce, un 14% menos que no curso pasado. Porén, desde a CIG-Ensino alertamos de que esta cifra ten aínda moita marxe para se reducir, especialmente polas xubilacións que se están a producir e estaremos vixilantes para que se cumpra o compromiso da administración educativa de continuar con amplas ofertas nos próximos concursos de traslados.

As afíns e a desconexión coa especialidade, xunto cun horario lectivo excesivo, principal problema do profesorado de secundaria.

O 30% do profesorado que vén de obter un destino provisional ten unha afín ou un ámbito que impartir a maiores da súa propia especialidade e un 13% das prazas levan aparellada a impartición dun mínimo de 2 materias diferentes á súa especialidade. Se temos en conta a impartición de ámbitos nos Programas de Mellora da Aprendizaxe (PMAR) na ESO e os módulos de FP Básica, a conclusión é que un 52% do profesorado con destino provisional imparte outras materias diferentes á súa. Estas cifras implican que se manteñen as porcentaxes de prazas con afíns e impartición de ámbitos destes últimos cursos.

A esta cifras xa avultadas hai que engadirlle un número importante de docentes con destino definitivo que tamén imparten materias afíns, o que agrava aínda máis a situación. A negativa da Consellaría de Educación a reducir as afíns e a negociar que materias se poden asignar como afíns leva a adxudicacións totalmente fóra de lugar e que contraveñen calquera mínimo rigor e respecto pola especialización, a formación docente e a calidade educativa.

Na inmensa maioría dos casos que se poden observar na adxudicación de destinos a última responsabilidade é da limitación de profesorado imposta pola Consellaría, o que leva ás direccións dos centros a incorporar perfís que non se deberían dar se os cadros de persoal fosen o suficientemente amplos.

A falacia na que vive instalada a Consellaría cando afirma que as prazas son solicitadas polo profesorado voluntariamente non se sostén. A incerteza na que se atopa o profesorado interino e mesmo o que está en expectativa sobre o destino que poderán ter ou non leva ao profesorado a incluír nas súas peticións esas afíns se queren traballar, sendo interinos, ou obter un destino mellor se están en expectativa. Non falamos, por tanto, de voluntariedade, senón dunha obriga inducida pola política de recortes da Consellaría de Educación.

A Consellaría de Educación é a última responsábel desta situación e desde a CIG-Ensino insistimos na necesidade de encetar unha negociación sobre todo o relacionado coa adxudicación de destinos provisionais, desde a regulación das afíns á negociación das prazas e un cambio no calendario de adxudicación pasando polos cadros de persoal, que só coa recuperación do horario de 18 períodos lectivos vería reducido parcialmente os efectos de manter un elevado número de prazas con afíns. 

CIG

Erros na adxudicación e a realidade dos centros fronte á adxudicación.

Nas primeiras horas despois da adxudicación están a chegar ao sindicato queixas do profesorado por eliminación de vacantes que se ofertaban o 31 de xullo, froito sen dúbida dos últimos recortes ordenados pola dirección xeral de centros a través das inspeccións educativas, problemas relacionados coas renuncias do profesorado interino na aplicación informática e xa nunha primeira achega de perfís que desde os centros indican que seguramente non se van corresponder coa adxudicación, o que supón un trastorno e unha falta de respecto para o profesorado que ve como finalmente a realidade que se vai atopar no centro difire do destino que obtivo.

Ao longo da mañá a CIG Ensino logrou o compromiso da administración de que todas as reclamacións relacionadas coas renuncias non efectivizadas pola aplicación serían atendidas e se buscará a mellor solución, negándose a refacer o CADP.  

Desde a CIG-Ensino animamos a todo o profesorado afectado por erros na adxudicación mais tamén por incorreccións nos perfís das prazas detectados unha vez que se incorporen aos centros a presentar demandas para preservar os dereitos que lle terían correspondido se a administración fixese correctamente o seu traballo.

Anexo: algúns exemplos dos perfís das prazas que amosan unha clara precarización do traballo do profesorado dos corpos de secundaria. 

Especialidade

Afín

Afín 2

Ámbitos ou Módulos

590004-Lingua castelá e literatura

590061-Economía

 

 

590004-Lingua castelá e literatura

590001-Filosofía

590061-Economía

 

590004-Lingua castelá e literatura

590001-Filosofía

590019-Tecnoloxía

Ámbito Lingüístico e Social

590005-Xeografía e historia

590009-Debuxo

 

 

590005-Xeografía e historia

590006-Matemáticas

590019-Tecnoloxía

 

590005-Xeografía e historia

590009-Debuxo

590061-Economía

 

590005-Xeografía e historia

590017-Educación Física

590019-Tecnoloxía

Ámbito Lingüístico e Social

590005-Xeografía e historia

590002-Grego

590009-Debuxo

Ámbito Lingüístico e Social

590005-Xeografía e historia

590017-Educación Física

590019-Tecnoloxía

Ámbito Lingüístico e Social

590006-Matemáticas

590001-Filosofía

590007-Física e química

 

590006-Matemáticas

590005-Xeografía e historia

 

Ámbito Científico e Matemático

590007-Física e química

590105-Formación e orientación laboral

 

Módulo de Ciencias Aplicadas

590008-Bioloxía e xeoloxía

590001-Filosofía

 

 

590008-Bioloxía e xeoloxía

590004-Lingua castelá e literatura

590006-Matemáticas

 

590009-Debuxo

590004-Lingua castelá e literatura

 

 

590009-Debuxo

590004-Lingua castelá e literatura

 

 

590009-Debuxo

590004-Lingua castelá e literatura

590053-Lingua e literatura galega

 

590009-Debuxo

590003-Latín

590005-Xeografía e historia

 

590010-Francés

590009-Debuxo

590016-Música

 

590010-Francés

590001-Filosofía

590061-Economía

 

590011-Inglés

590019-Tecnoloxía

 

 

590011-Inglés

591221-Procesos comerciais

 

 

590011-Inglés

590105-Formación e orientación laboral

590010-Francés

Módulo de Comunicación e Sociedade

590016-Música

590010-Francés

590019-Tecnoloxía

 

590017-Educación física

590007-Física e Química

590008-Bioloxía e Xeoloxía

 

590019-Tecnoloxía

590221-Procesos Comerciais

590110-Organización e xestión comercial

 

590019-Tecnoloxía

590001-Filosofía

 

 

590053-Lingua e literatura galega

590008-Bioloxía e xeoloxía

590017-Educación física

 

590053-Lingua e literatura galega

590010-Francés

590019-Tecnoloxía

 

590053-Lingua e literatura galega

590005-Xeografía e historia

590011-Inglés

 

590053-Lingua e literatura galega

590008-Bioloxía e xeoloxía

590017-Educación física

 

590053-Lingua e literatura galega

590010-Francés

590019-Tecnoloxía

 

590103-Asesoría e procesos de imaxe persoal

590006-Matemáticas

 

 

590103-Asesoría e procesos de imaxe persoal

590006-Matemáticas

 

 

590125-Sistemas electrotécnicos e automáticos

590007-Física e Química

590105-Formación e Orientación Laboral

 

591228-Soldadura

590105-Formación e Orientación Laboral

 

 

591229-Técnicas e procedementos de imaxe e son

590006-Matemáticas

590007-Física e Química

Ámbito Científico e Matemático

Volver