LOMLOE

Compendio lexislativo LOMLOE

LOMLOE. Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. Ligazón

LOE. Texto consolidado da Lei Orgánica 2/2006,  do 3 de maio, de Educación, coas modificacións da LOMLOE. Ligazón

Avaliación

Real Decreto 984/2021, de 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obligatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional. Ligazón

Atención á diversidade

Orde que desenvolve o Decreto de atención á diversidade. ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten asensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Volver