LOMLOE

Compendio lexislativo LOMLOE

LOMLOE. Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. Ligazón

LOE. Texto consolidado da Lei Orgánica 2/2006,  do 3 de maio, de Educación, coas modificacións da LOMLOE. Ligazón

Integración do PTFP

Integración do PTFP. Real Decreto 800/2022, do 4 de outubro, polo que se regula a integración do profesorado do Corpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional no Corpo de Profesores de Ensino Secundario, e se modifican diversos reais decretos relativos ao profesorado de ensino non universitario. Ligazón

Currículos

Real Decreto 95/2022, do 1 de febreiro, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Infantil. Ligazón

   DECRETO 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Real Decreto 157/2022, do 1 de marzo, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Primaria. Ligazón 

   DECRETO 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Real Decreto 217/2022, do 29 de marzo, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obligatoria. Ligazón

   DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Real Decreto 243/2022, do 5 de abril, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas do Bacharelato. Ligazón

   DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Avaliación

Real Decreto 984/2021, de 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obligatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional. Ligazón

ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. Ligazón

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2022, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para realizar, dentro do curso 2021/22, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2022/23. Ligazón

Atención á diversidade

Orde que desenvolve o Decreto de atención á diversidade. ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten asensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón
Corrección de erros. Ligazón

LOMLOE. A última do taboleiro

Proposta da CIG-Ensino dunha Lei Galega de Educación.

Dosier coas principais novidades e cambios que incorpora a nova Lei educativa e o seu calendario de implantación.

Documento


Volver